[Rejestracja podmiotów realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w systemie teleinformatycznym do obsługi bonu... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Rejestracja podmiotów realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w systemie teleinformatycznym do obsługi bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  8.  [Rejestracja podmiotów realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w systemie teleinformatycznym do obsługi bonu turystycznego]
1. 
W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, dokonują rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.
2. 
Dokonując rejestracji przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podaje następujące dane:
1)
imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
2)
adres:
a)
zamieszkania - w przypadku, gdy rejestracji dokonuje przedsiębiorca turystyczny będący osobą fizyczną,
b)
siedziby - w przypadku, gdy rejestracji dokonuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
c)
wykonywania działalności - w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
3)
numer:
a)
NIP - w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
b)
PESEL - w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku - rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
informację o wpisie do:
a)
właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, lub
b)
właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
5)
numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
6)
informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1;
6a)
nazwę i adres obiektu, w którym będą realizowane usługi hotelarskie, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz adres strony internetowej, jeśli jest prowadzona;
7)
numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
8)
adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
9)
numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
10)
imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
4. 
Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na poddanie się czynnościom sprawdzającym, o których mowa w art. 11 ust. 1.
5. 
Dokonanie rejestracji oznacza zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania.
6. 
Przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, na bieżąco aktualizują dane, o których mowa w ust. 2, na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.
7. 
Do aktualizacji danych stosuje się odpowiednio ust. 1-4.