[Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego; zwrot płatności przyjętej za pomocą bonu... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego; zwrot płatności przyjętej za pomocą bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  7.  [Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego; zwrot płatności przyjętej za pomocą bonu turystycznego]
1.  1
 Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2023 r.
2.  2
 Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu nie uniemożliwia korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1, w przypadku gdy płatność za tę usługę hotelarską lub imprezę turystyczną dokonana za pomocą bonu nastąpiła do dnia 31 marca 2023 r.
3. 
W przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, niezwłocznie dokonuje zwrotu płatności przyjętej za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej, zwanej dalej "POT", oddzielnie dla każdego bonu, podając w tytule przelewu numer tego bonu.
4. 
W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, odpowiednio:
1)
podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy,
2)
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

- dokonuje zwrotu z tytułu zgłoszenia, o którym mowa w art. 16 tej ustawy, w wysokości płatności przyjętej za pomocą bonu, na rachunek bankowy POT, oddzielnie dla każdego bonu, podając w tytule przelewu numer tego bonu.

5. 
W przypadku zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 i 4, osobie uprawnionej przysługuje prawo do ponownego wykorzystania tych środków poprzez dokonanie płatności za pomocą bonu.
6. 
POT niezwłocznie informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS", o dokonaniu zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 i 4, oddzielnie dla każdego bonu, podając numer tego bonu oraz kwotę podlegającą zwrotowi.
7. 
Kwoty otrzymane w sposób, o którym mowa w ust. 3 i 4, stanowią przychód Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm), zwanego dalej "Funduszem Przeciwdziałania COVID-19", a po jego likwidacji - dochód budżetu państwa.
1 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 2 września 2022 r. (Dz.U.2022.2014) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 września 2022 r.
2 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 2 września 2022 r. (Dz.U.2022.2014) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 września 2022 r.