[Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne możliwe do opłacenia za pomocą bonu turystycznego; wyłączenie możliwości zamiany... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne możliwe do opłacenia za pomocą bonu turystycznego; wyłączenie możliwości zamiany bonu turystycznego na gotówkę lub inne środki] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  5.  [Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne możliwe do opłacenia za pomocą bonu turystycznego; wyłączenie możliwości zamiany bonu turystycznego na gotówkę lub inne środki]
1. 
Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Za pomocą bonu osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1:
1)
pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a - może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze;
2)
pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b - może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na które tej osobie przyznano dodatek;
3)
pkt 3 i 4 - może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, którego dotyczy wniosek tej osoby, rozpatrywany przez wojewodę.
3. 
Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osób uprawnionych, którym przyznano świadczenie w formie bonu na podstawie art. 4 ust. 3 lub 4 oraz którym przyznano dodatkowe świadczenie w formie bonu na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3.
4. 
Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.
5. 
Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.