Art. 44. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  44. 

Minister właściwy do spraw turystyki poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację o terminie możliwości:

1)
rejestracji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27, przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego;
2)
aktywacji bonów w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.