Art. 42. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  42. 

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695) w art. 21aa ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).