Art. 41. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  41. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) po art. 38u dodaje się art. 38v w brzmieniu: (zmiany pominięte).