[Umowa między POT a ministrem w sprawie finansowania realizacji zadań określonych w ustawie] - Art. 36. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Umowa między POT a ministrem w sprawie finansowania realizacji zadań określonych w ustawie] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  36.  [Umowa między POT a ministrem w sprawie finansowania realizacji zadań określonych w ustawie]
1. 
POT zawiera z ministrem właściwym do spraw turystyki umowę w sprawie finasowania realizacji zadań określonych w ustawie.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
zakres zadań;
2)
warunki i tryb przekazywania środków na realizację zadań;
3)
czas trwania umowy;
4)
zakres sprawozdawczości i obowiązki sprawozdawcze;
5)
warunki zwrotu środków;
6)
warunki rozwiązania umowy;
7)
sposób rozliczenia.