[Źródła finansowania zadań POT określonych w ustawie] - Art. 35. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Źródła finansowania zadań POT określonych w ustawie] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  35.  [Źródła finansowania zadań POT określonych w ustawie]
1. 
Źródłem finansowania zadań POT określonych w ustawie jest wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. 
Źródłem finansowania zadań POT wynikających z ustawy w przypadku likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez ministra właściwego do spraw turystyki.