[Wymagania wobec systemu teleinformatycznego do obsługi bonu turystycznego] - Art. 27. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Wymagania wobec systemu teleinformatycznego do obsługi bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  27.  [Wymagania wobec systemu teleinformatycznego do obsługi bonu turystycznego]
1. 
Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym.
2. 
System teleinformatyczny rozbudowuje, dostosowuje i utrzymuje ZUS.
3. 
System teleinformatyczny spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewnia interoperacyjność systemu na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
4. 
System teleinformatyczny zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).
5. 
ZUS udostępnia POT system teleinformatyczny w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań POT określonych w ustawie.