[Dane osobowe przetwarzane na potrzeby obsługi bonu turystycznego; zabezpieczenie danych] - Art. 26. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Dane osobowe przetwarzane na potrzeby obsługi bonu turystycznego; zabezpieczenie danych] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  26.  [Dane osobowe przetwarzane na potrzeby obsługi bonu turystycznego; zabezpieczenie danych]
1. 
Na potrzeby obsługi bonu są przetwarzane następujące dane osobowe:
1)
osób uprawnionych:
a)
imię i nazwisko,
b)
data urodzenia,
c)
numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d)
adres zamieszkania,
e)
adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
f)
wartość udzielonych świadczeń wychowawczych i dodatków,
g)
informacje dotyczące złożenia przez osobę uprawnioną wniosków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 lub w art. 4 ust. 1 pkt 4, i przekazaniu ich do wojewody,
h)
informacje dotyczące wydania przez wojewodę decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 3 lub w art. 4 ust. 4;
2)
dzieci:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
informację o orzeczeniu, o którym mowa w art. 18 ust. 3.
2. 
Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi bonu są POT i ZUS.
3. 
Szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie przetwarzanych danych osobowych określi porozumienie zawarte między POT i ZUS.
4. 
Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi do tych danych lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez współadministratora danych lub podmiot przetwarzający;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.