[Forma rozstrzygnięć w sprawie świadczenia w formie bonu turystycznego lub dodatkowego świadczenia w formie bonu turystycznego;... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Forma rozstrzygnięć w sprawie świadczenia w formie bonu turystycznego lub dodatkowego świadczenia w formie bonu turystycznego; odwołanie] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  23.  [Forma rozstrzygnięć w sprawie świadczenia w formie bonu turystycznego lub dodatkowego świadczenia w formie bonu turystycznego; odwołanie]
1. 
Przyznanie prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
2. 
W przypadku gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w sposób, o którym mowa w ust. 1, w przypadku określonym w art. 18 ust. 2 i 3, POT, na wniosek osoby uprawnionej, ustala prawo do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Odmowa przyznania świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu, uchylenie lub zmiana prawa do tych świadczeń oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez POT.
4. 
Od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw turystyki.
5. 
Organy administracji publicznej współpracują z POT w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych wymienionych w ust. 2.