[Weryfikacja posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy] - Art. 21. - Polski Bon... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Weryfikacja posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  21.  [Weryfikacja posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy]
1. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może, na wniosek POT, dokonać weryfikacji legitymowania się przez dziecko orzeczeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 3.
2. 
Informację o braku wymaganego orzeczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 3, uzyskaną w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje POT.
3. 
Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, POT wydaje decyzję administracyjną ustalającą nienależnie pobrane dodatkowe świadczenie w formie bonu i nakładającą obowiązek zwrotu tego świadczenia.
4. 
Kwota nienależnie pobranego dodatkowego świadczenia w formie bonu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie stanowią przychód Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a po jego likwidacji - dochód budżetu państwa.