Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1262

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2021 r.
Art.  13.  [Przesłanki usunięcia z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego]

W przypadku:

1) ustalenia w toku czynności sprawdzających, że dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, 6 i 10, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub
2) gdy przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego odmawia poddania się czynnościom sprawdzającym lub uniemożliwia ich przeprowadzenie

-POT usuwa przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1, równocześnie dokonując odpowiedniej zmiany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.