[Wezwanie do aktualizacji danych] - Art. 12. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Wezwanie do aktualizacji danych] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  12.  [Wezwanie do aktualizacji danych]

W przypadku ustalenia w toku czynności sprawdzających, że dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-3, 5 i 7, nie są zgodne ze stanem faktycznym, POT wzywa przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego do aktualizacji danych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem usunięcia z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1.