Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1676

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), zwaną dalej "PKWiU 2015", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się równolegle Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).
 Do celów:
1) 2
 opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do dnia 30 czerwca 2020 r.,
2)
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - do dnia 31 grudnia 2020 r.

- stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przypadków, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i lit. g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy, Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK 4  

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

Warszawa 2015 r.

ZASADY

METODYCZNE

ZASADY METODYCZNE

POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) wskazują podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz jej interpretację.

1.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

1.3 Zasady metodyczne stanowią integralną część niniejszej klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu.

1.4 Schemat klasyfikacji stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

1.5 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została opracowana na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

2 MIEJSCE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015) W SYSTEMIE KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH

2.1 Klasyfikacje gospodarcze są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i do prezentowania danych statystycznych.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje stosowanych w statystyce klasyfikacji gospodarczych:

- klasyfikacje działalności przeznaczone do klasyfikowania działalności podmiotów gospodarczych i innych jednostek, stosowane przy przedstawianiu struktury i wewnętrznych powiązań gospodarki,

- klasyfikacje produktów przeznaczone do klasyfikowania efektów działalności jednostek organizacyjnych, stosowane do przedstawiania danych statystycznych związanych z wytwarzaniem, obrotem i zużyciem produktów.

2.2 Obowiązujący system gospodarczych klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów obejmuje:

- Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007),

- Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

oraz Nomenklaturę Scaloną (CN), wprowadzaną corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

2.3 Miejsce PKWiU 2015 w systemie oraz powiązanie z innymi klasyfikacjami systemu międzynarodowego przedstawiono w tabeli: System powiązań statystycznych Klasyfikacji Gospodarczych.

Tabela:

SYSTEM POWIĄZAŃ STATYSTYCZNYCH KLASYFIKACJI GOSPODARCZYCH

Zasięg klasyfikacji (system kodowy)Klasyfikacja działalnościKlasyfikacja produktów (wyroby + usługi)Nomenklatury pochodne produktówKlasyfikacja towarów w handlu zagranicznym
Międzynarodowy

(ONZ)

ISIC

Międzynarodowa

Standardowa

Klasyfikacja

Rodzajów

Działalności

CPC

Centralna

Klasyfikacja

Produktów

HS

Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów

(Własny system kodowy poszczególnych klasyfikacji)YYYYWWWWWHHHH HH
Unii Europejskiej (UE)NACE

Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w U.E.

CPA

Klasyfikacja Produktów wg Działalności

Lista PRODCOMCN

Nomenklatura Scalona

YY.YX
(Jednolity system kodowy)YY.YX.ZZYY.YX.ZZ.PPHHHH HH CC
Krajowy - PolskaPKD

Polska

Klasyfikacja

Działalności

PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i UsługPRODPOL

Nomenklatura do badania produktów przemysłowych do sprawozdawczości bieżącej i rocznej

CN

Nomenklatura Scalona

(Jednolity system kodowy spójny z europejskim)YY.YX.AYY.YX.ZZ. NYY.YX.ZZ-PP.SS.KKHHHH HH CC

("A" w symbolu - znak alfabetyczny)

2.4 Klasyfikacje statystyczne są ze sobą zharmonizowane. Wyróżnia się zharmonizowanie klasyfikacji tego samego rodzaju w ramach systemów: ONZ, UE, krajowych oraz zharmonizowanie klasyfikacji różnego rodzaju, czyli np. klasyfikacji działalności z klasyfikacjami produktów.

2.5 Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajemne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszystkim rozwiniętą strukturą (rozbudowaną szczegółowością).

Dotyczy to odpowiednio zharmonizowania ISIC, NACE i PKD oraz kolejno zharmonizowania CPC, CPA i PKWiU, a także zharmonizowania HS, CN.

3 STRUKTURA POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym, określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną.

3.2 Grupowania poziomu pierwszego - "sekcje" oznaczone są symbolami jednoliterowymi.

Grupowania poziomu drugiego - "działy" oznaczone są symbolami dwucyfrowymi.

Grupowania poziomu trzeciego - "grupy" oznaczone są symbolami trzycyfrowymi.

Grupowania poziomu czwartego - "klasy" oznaczone są symbolami czterocyfrowymi.

Grupowania poziomu piątego - "kategorie" oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi.

Grupowania poziomu szóstego - "podkategorie" oznaczone są symbolami sześciocyfrowymi.

Grupowania poziomu siódmego - "pozycje" oznaczone są symbolami siedmiocyfrowymi.

3.3 Struktura grupowań PKWiU 2015, ich symbole i sposób zapisu, ogólne nazwy grupowań poszczególnych szczebli są następujące:

wzór

(A - oznaczenia literowe, XX - oznaczenia cyfrowe)

3.4 Dla pierwszych czterech poziomów PKWiU 2015 przyjęto (analogicznie jak w CPA Rev.2.1) jako kryterium podziału produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD 2007 (NACE Rev.2).

W efekcie powoduje to, że każdy produkt będący wyrobem lub usługą powinien być przyporządkowany wyłącznie do jednego rodzaju działalności zaliczonego do określonej sekcji, działu, grupy i klasy.

Podział produktów na tych poziomach odpowiada zatem podziałowi działalności przyjętemu w NACE Rev.2 oraz PKD 2007, co ma odzwierciedlenie w czterocyfrowych symbolach (YY.YX) PKWiU 2015 zgodnych z symbolami przyjętymi w NACE Rev.2 i PKD 2007. Wyjątek stanowią: - produkty rybactwa objęte działem 03, - meble do siedzenia i części do mebli objęte klasą 31.00, - budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem tych budynków, objęte działem 41, - sprzedaż detaliczna objęta działem 47 (por. 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.2.6) oraz - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, objęte działem 72.

Redakcja nazw poszczególnych grupowań poziomów PKWiU 2015 nawiązuje do odpowiadających im nazw rodzajów działalności przyjętych w PKD 2007.

3.5 Na poziomach piątym i szóstym ("kategorie" i "podkategorie") w PKWiU 2015 przyjęto podział produktów określony na tych samych poziomach co w europejskiej klasyfikacji produktów wg działalności (CPA), przejmując również z tej klasyfikacji pięcio- i sześciocyfrowe symbole oraz ich nazwy.

3.6 Na poziomie siódmym za podstawę podziału przyjęto potrzeby krajowe.

4 ZAKRES RZECZOWY POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015)

4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym, pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi:

- wyroby stanowią: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie,

- usługi stanowią:

- - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

- - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

4.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została oparta na następujących klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych:

- Statistical Classification of Economic Activities In the European Community (NACE), Rev. 2 (Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gosporadczych w UE),

- Classification of Products by Activity (CPA), wersja Rev.2.1 (Klasyfikacja Produktów wg Działalności),

- Combined Nomenclature (CN), obowiązującej w roku 2015 (Nomenklatura Scalona) i corocznie aktualizowanej przez Komisję (UE)

jak również Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

5 ZASADY TWORZENIA GRUPOWAŃ PKWiU 2015

5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych poziomach podziału

5.1.1 W PKWiU 2015 rozróżnia się następujące rodzaje grupowań:

- grupowania macierzyste - są to grupowania podlegające podziałowi na niższych szczeblach, np. podkategorie są grupowaniami macierzystymi w stosunku do pozycji; pozycje nie mogą być grupowaniami macierzystymi,

- grupowania pochodne - są grupowaniami, na które dzielą się grupowania macierzyste, np. pozycje są grupowaniami pochodnymi w stosunku do podkategorii,

- grupowania końcowe - są to grupowania, które nie podlegają podziałowi, w PKWiU 2015 są nimi jedynie pozycje.

5.1.2 Przy opracowywaniu PKWiU 2015 przyjęto zasadę kompletności podziału grupowań macierzystych jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa.

5.1.3 W przypadkach, w których suma zakresów grupowań pochodnych nie wyczerpuje całego zakresu grupowania macierzystego, tworzy się grupowanie obejmujące produkty pozostałe; obejmuje ono produkty, które zalicza się do grupowania bezpośrednio nadrzędnego, lecz niedające się zaliczyć do któregokolwiek grupowania pochodnego. Grupowania "pozostałe" tworzy się również dla:

- łącznego ujęcia produktów o mniejszym znaczeniu ekonomicznym, których nie można wyodrębnić ze względu na ograniczenie liczby, grupowań pochodnych do 9,

- łącznego ujęcia produktów "nowych" niedających się zaliczyć do pozostałych grupowań danego szczebla i dla których, ze względu np. na wielkość produkcji, nie jest celowe wydzielanie w osobne grupowanie; z chwilą wzrostu produkcji dla produktów tych mogą być tworzone grupowania odrębne.

Grupowanie obejmujące "produkty pozostałe" z reguły otrzymuje symbol "9" bez względu na to, czy na danym szczeblu podziału stosowano osiem czy też mniej grupowań pochodnych. Wyjątkiem od tej zasady jest zarezerwowanie w sekcji C cyfry "9" na miejscu 5. symbolu PKWiU, dla oznaczenia grupowań obejmujących usługi związane z produkcją.

5.1.4 Zakresy poszczególnych grupowań pochodnych określonego grupowania macierzystego w żadnym przypadku nie mogą zachodzić na siebie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania PKWiU 2015 (zasada jednoznaczności grupowań).

5.1.5 Usystematyzowanie poszczególnych grup produktów w PKWiU 2015 następuje na podstawie następujących podstawych kryteriów klasyfikacji:

- w zakresie wyrobów:

- - kryterium pochodzenia wytwórczego (przemysłowego) wg rodzajów działalności,

- - kryterium surowcowe,

- - kryterium technologii wytwarzania,

- - kryterium konstrukcji wyrobu,

- - kryterium przeznaczenia,

- w zakresie usług:

- - kryterium pochodzenia wg rodzajów działalności,

- - rodzaj świadczonych usług.

Podstawowym założeniem budowy PKWiU 2015 jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją rodzajów działalności gospodarczych (PKD 2007) tak, aby każdy produkt był klasyfikowany przede wszystkim w zależności od rodzaju działalności, w wyniku której powstaje. A zatem: każdy produkt (wyrób, usługa) powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Kryterium powyższe jest podstawą utworzenia pierwszych czterech poziomów PKWiU 2015 tj. sekcji, działów, grup i klas. Powiązanie PKWiU 2015 z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) ma szczególne znaczenie dla statystycznych badań zjawisk gospodarczych i dalszej korelacji z międzynarodowymi klasyfikacjami celowymi, takimi jak: Klasyfikacja Funkcji Rządu, Klasyfikacja Indywidualnej Konsumpcji Celowej, Klasyfikacja Celowych Nakładów Producentów i innych. W odniesieniu do kryterium przeznaczenia należy podkreślić, że dotyczy ono zasadniczego przeznaczenia wyrobu określonego przez jego producenta (konstruktora, projektanta) i wynikającego z określonych parametrów wyrobu bez względu na rzeczywiste wykorzystanie wyrobu.

5.1.6 Do opracowania PKWiU 2015 przyjęto jako podstawowy hierarchiczno-dziesiętny system podziału grupowań macierzystych. Liczbę grupowań pochodnych dla każdego grupowania macierzystego ograniczono do dziewięciu. Dziesiętny system podziału grupowań zastosowano w pełni, w odniesieniu do grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji. System setny podziału grupowań zastosowano w pełni jedynie w odniesieniu do działów.

Potrzeba tworzenia nowych grupowań PKWiU 2015 może wynikać w szczególności z:

- pojawienia się w obrocie nowych rodzajów produktów,

- konieczności wydzielenia osobnego grupowania dla produktów o dotychczas niewielkim znaczeniu gospodarczym, objętych grupowaniami "pozostałe" w przypadku wzrostu ich znaczenia, względnie wielkości produkcji,

- konieczności obserwacji produktów o specjalnym znaczeniu gospodarczym.

5.2 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby

5.2.1 Ogólne zasady określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby.

PKWiU 2015 w zakresie wyrobów opracowano, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych podstawowych kryteriach podziału (por.5.1.5). Na podstawie tych założeń zbudowane są również międzynarodowe klasyfikacje handlu zagranicznego:

- Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) oraz

- Nomenklatura Scalona (CN).

W celu maksymalnego zharmonizowania międzynarodowych klasyfikacji wyrobów na potrzeby badań statystycznych z zakresu produkcji z wcześniej opracowanymi międzynarodowymi klasyfikacjami towarów na potrzeby handlu zagranicznego - przy opracowywaniu klasyfikacji wyrobów posłużono się jako "blokami konstrukcyjnymi" pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN).

Z tych względów, w PKWiU 2015 zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że grupowanie PKWiU 2015 odpowiada z reguły całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN.

5.2.2 Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby i usługi:

5.2.2.1 Klasie PKD 2007 01.50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) w PKWiU 2015 nie zostały przydzielone żadne produkty, gdyż produkty gospodarstw mieszanych nie różnią się od produktów gospodarstw wyspecjalizowanych; produkty te są klasyfikowane w odpowiednich pozycjach grup 01.1 - 01.4.

5.2.2.2 Klasom PKD 2007: - 03.11 Rybołówstwo w wodach morskich, - 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych, - 03.21 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, - 03.22 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych odpowiada tylko jedna klasa w PKWiU 2015 - 03.00 Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa; produkty pochodzące z chowu i hodowli; usługi wspomagające rybactwo, ponieważ produktów pochodzących z tych działalności nie da się rozróżnić.

W ramach klasy 03.00 dokonano podziału ryb na: - nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, - nadające się do spożycia przez ludzi.

5.2.2.3 Odpady i złom (zużyte wyroby nienadające się do pierwotnego zastosowania) zostały sklasyfikowane w PKWiU 2015 w dziale 38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, który obejmuje odpady, usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem oraz usługi odzysku surowców wtórnych i surowce wtórne, z wyjątkiem szmat, odpadów szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużytych wyrobów z materiałów włókienniczych, sklasyfikowanych w wydzielonym grupowaniu 13.94.20.0 Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych.

5.2.2.4 Wyroby używane, sklasyfikowano w grupowaniach dla nich wydzielonych (np. 14.13.40.0 Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze). W pozostałych przypadkach, gdy dla określonych wyrobów używanych, nie wydzielono odrębnych grupowań, wówczas wyroby takie zalicza się do tego samego grupowania co wyroby nowe.

5.2.2.5 W dziale 41 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, zostało zastosowane odmienne kryterium podziału niż w PKD 2007. PKWiU 2015 klasyfikuje rodzaje budynków oraz rodzaje prac związanych z ich wznoszeniem. Podczas, gdy PKD 2007 klasyfikuje tylko rodzaje prac. W związku z tym struktura PKD 2007 i PKWiU 2015 w ramach działu 41, od poziomu grupy jest rozbieżna.

Podział budynków występujący w ramach kategorii 41.00.1 Budynki mieszkalne i w ramach kategorii 41.00.2 Budynki niemieszkalne wynika z międzynarodowej klasyfikacji Classification of Types of Constructions (CC), stanowiącej podstawę Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

5.2.2.6 Handel detaliczny wskazany w dziale 47 PKWiU 2015 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, został podzielony według innego kryterium niż w PKD 2007. W PKD 2007 zastosowano podział wg miejsca sprzedaży (sklepy wyspecjalizowane, niewyspecjalizowane, stragany, targowiska) i wg towaru. Natomiast w PKWiU 2015 handel detaliczny został sklasyfikowany wg towaru będącego przedmiotem obrotu. W związku z tym symbole grupowań PKD 2007 i PKWiU 2015 w ramach działu 47, od poziomu grupy są różne.

5.2.2.7 Wyroby niekompletne lub niegotowe zalicza się do grupowań obejmujących wyroby gotowe kompletne pod warunkiem, że mają zasadnicze cechy wyrobu kompletnego i gotowego. Analogicznie zalicza się wyroby niezmontowane albo zdemontowane.

5.2.2.8 Części i akcesoria zalicza się w PKWiU 2015 do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym że pojęcie "części i akcesoria" obejmuje również zespoły i elementy. Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym zostały wyodrębnione osobne grupowania.

Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do:

- maszyn i urządzeń,

- sprzętu transportowego,

- elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.

Do grupowań obejmujących części i akcesoria nie zalicza się jednak tych, które potraktowano jako samodzielne wyroby finalne i dla których wydzielono osobne grupowania, np.: - łożyska (28.15), - elementy złączne, - śruby i wkręty (25.94), - śruby napędowe do statków i łodzi (25.99.26), i inne. Części i akcesoria, dla których nie wyodrębniono osobnych grupowań, zalicza się do grupowań obejmujących wyroby finalne, w skład których wchodzą. Części i akcesoria wchodzące w skład różnych wyrobów (o ile nie wydzielono dla nich osobnych grupowań) zalicza się do grupowania obejmującego wyrób finalny, w którym najczęściej są stosowane.

5.2.2.9 Futerały i podobne pojemniki specjalnie, wyprofilowane lub wyściełane, do umieszczania w nich odpowiednich wyrobów (zestawów), przystosowane do użytkowania długotrwałego i sprzedawane wraz z tymi wyrobami, zalicza się do grupowań obejmujących zawarte w nich wyroby. Nie dotyczy to jednak pojemników nadających całości charakter szczególny.

Futerały i podobne pojemniki, sprzedawane osobno bez wyrobów, które mają chronić, zalicza się jako osobne wyroby finalne do odpowiednich grupowań, w zależności od materiału z jakiego zostały wykonane.

5.3 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi

5.3.1 Przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU 2015 są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności. PKWiU 2015 nie ma zastosowania do klasyfikowania czynności wewnątrzzakładowych.

5.3.2 Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

5.3.3 Czynności o charakterze naprawczym i konserwacyjnym są klasyfikowane w następujących grupowaniach:

- naprawy i konserwacje metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, zostały zaliczone do grupy 33.1,

- naprawy i konserwacje bojlerów i kotłów domowego użytku zostały zaliczone do grupowania 43.22.12,

- naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, zostały zaliczone do odpowiednich grupowań w dziale 45,

- naprawy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu telekomunikacyjnego zostały zaliczone do grupy 95.1.

- naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowego zostały zaliczone do grupy 95.2,

Odbudowa i przebudowa maszyn i sprzętu jest traktowana jako działalność produkcyjna ujęta w działach sekcji C.

5.3.4 Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane również w ramach działu 33 grupa 33.2, z następującymi zastrzeżeniami:

- roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfikowane tam, gdzie jest sklasyfikowany wyrób,

- budowlane roboty instalacyjne i montażowe, włączając instalowanie (montaż) stolarki budowlanej własnej produkcji, klasyfikuje się w dziale 43,

- roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, są klasyfikowane tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 47.

Instalowanie sprzętu, który stanowi integralną część budynku lub podobnych konstrukcji, np. wykonywanie okablowania elektrycznego, instalowanie schodów ruchomych lub systemów klimatyzacyjnych - sklasyfikowane jest w odpowiednich podklasach sekcji F Budownictwo.

5.3.5 Instalowanie i montaż maszyn i urządzeń na miejscu przeznaczenia klasyfikuje się w jednym i tym samym grupowaniu łącznie z przeprowadzonym ewentualnie przez tę samą jednostkę, rozruchem i szkoleniem personelu w zakresie rutynowych czynności związanych z użytkowaniem i konserwacją zainstalowanego wyrobu.

5.3.6 Pod pojęciem zlecenia wykonania usług na zewnątrz (outsourcing) należy rozumieć kontrakt, zgodnie z którym zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy/podwykonawcy wykonania określonego zadania, np. części lub całego procesu produkcyjnego, usług związanych z zatrudnieniem lub usług pomocniczych.

6 ZASADY BUDOWY SCHEMATU KLASYFIKACJI

6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1)

6.1.1 W PKWiU 2015 przyjęto hierarchiczno-dziesiętny system podziału grupowań, co przesądziło o zastosowaniu poniżej sekcji również hierarchiczno-dziesiętnej budowy symboli grupowań z zastrzeżeniem cyfr "0" i "9" dla celów specjalnych. (Sekcje oznaczono symbolami literowymi). System setny zastosowano, analogicznie jak w PKD 2007 i NACE Rev. 2, jedynie dla działów.

6.1.2 Podstawowy symbol grupowania jest siedmioocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką, z tym że blok pierwszych sześciu cyfr jest w pełni zgodny z klasyfikacją europejską CPA. Natomiast poziom siedmiocyfrowych grupowań odzwierciedla specyfikę krajową.

6.1.3 Cyfra "0" w systemie symbolizacji PKWiU 2015 ma następujące zastosowania:

- na pierwszym lub drugim miejscu symbolu na równi z pozostałymi cyframi tworzy symbole działów,

- na pozostałych miejscach symbolu oznacza, że dane grupowanie nie podlega podziałowi na tym poziomie.

Zastosowanie zera, o którym mowa w tiret 2 powoduje, że wszystkie grupowania końcowe w PKWiU 2015 muszą mieć symbole siedmioznakowe, natomiast grupowania macierzyste mają symbole od dwu- do sześciocyfrowych.

6.1.4 Cyfra "9" została zarezerwowana w symbolach PKWiU 2015 do:

- oznaczania grupowań "pozostałe", "gdzie indziej niesklasyfikowane", chyba że grupowanie macierzyste dzieli się bez reszty na dziewięć określonych grupowań i grupowanie "pozostałe" nie występuje,

- oznaczania na miejscu 5. w sekcji C grupowań obejmujących usługi związane z produkcją, nawet gdy cyfra "9" nie byłaby następną cyfrą w porządku numerycznym.

6.2 Nazwy grupowań (kolumna 2)

6.2.1 Podstawową funkcją nazwy grupowania jest określenie zakresu tego grupowania.

6.2.2 Każde grupowanie jest jednocześnie określone (identyfikowane) przez jego symbol i nazwę. Przy określaniu poszczególnych grupowań poza PKWiU 2015, np. w nomenklaturach pochodnych, decyzjach administracyjnych, należy podawać zarówno jego symbol oraz nazwę w pełnym brzmieniu.

6.2.3 W PKWiU 2015 nie powinny powtarzać się dwie jednakowo brzmiące nazwy. Wyjątek stanowią jedynie nazwy grupowań stworzonych formalnie w przypadkach niewystępowania podziału na danym szczeblu.

6.2.4 Nazwy grupowań na poziomach wyższych, tj. sekcji, działu, grupy, a niekiedy klasy, nie zawsze w pełni oddają zakresy grupowań wchodzących w ich skład na poziomie końcowym. Wynika to z faktu, że nazwy tych grupowań są formułowane w sposób ogólny i skrótowy, użyteczny przy prezentacji danych.

6.2.5 Nazwy grupowań obejmujących "pozostałe produkty" opracowano przez powtórzenie nazwy pełnej grupowania macierzystego bezpośrednio wyższego szczebla oraz dopisanie wyrazu "pozostałe". Gdy grupowanie obejmujące "pozostałe produkty" uległo dalszemu podziałowi, w którego wyniku powstało kolejne grupowanie "pozostałe", otrzymało ono na końcu nazwy określenie "gdzie indziej niesklasyfikowane".

6.3 Powiązania grupowań PKWiU 2015 z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami

6.3.1 Oparcie podziału pierwszych czterech poziomów PKWiU 2015 na klasyfikacji PKD 2007 oraz oznaczanie ich symbolami przyjętymi w PKD 2007 powoduje, że formalne powiązanie tych klasyfikacji następuje bezpośrednio przez pierwsze cztery cyfry symbolu PKWiU 2015, z wyjątkami, o których mowa w pkt 5.2.2.

6.3.2 W analogiczny sposób powiązano PKWiU 2015 z klasyfikacją CPA Rev.2.1.

Symbole kategorii i podkategorii odpowiadają ściśle symbolom CPA Rev.2.1.

6.3.3 Dla ułatwienia prac związanych z reorganizacją, względnie uzupełnieniem ewidencji źródłowej jednostek gospodarczych oraz ułatwieniem zaliczenia określonych produktów do odpowiednich grupowań PKWiU zostały opracowane klucze powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015 oraz PKWiU 2015 - PKWiU 2008. Przedmiotowe klucze stanowią odrębną publikację, dostępną na stronie internetowej GUS - www.stat.gov.pl.

Należy jednak podkreślić, że powiązania zawarte w kluczach nie stanowią pełnej odpowiedniości grupowań PKWiU, lecz oznaczają, że produkty zaliczane do danego grupowania PKWiU 2008 (2015) mogą być zaliczane do grupowań PKWiU 2015 (2008).

6.3.4 W PKWiU 2015 zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby z reguły odpowiada zakresom rzeczowym odpowiednich grupowań Nomenklatury Scalonej (CN).

Klucz powiązań PKWiU 2015 - CN 2015 stanowi odrębną publikację, dostępną na stronie internetowej GUS - www.stat.gov.pl. Klucz ten jest corocznie aktualizowany wraz ze zmianami do Nomneklatury Scalonej (CN).

7 SPOSÓB ZALICZANIA PRODUKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUPOWAŃ

7.1 Uzasadnienie

Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2015 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2015 będzie wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2015.

7.2 Podstawy zaliczania

Przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU 2015, do którego zalicza się określony produkt, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury PKWiU 2015.

W żadnym przypadku o zaliczeniu produktu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami PKWiU 2015. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z zaklasyfikowania produktu.

Przy zaliczaniu produktu do określonego grupowania PKWiU 2015 należy posługiwać się:

- niniejszymi zasadami metodycznymi,

- nazwami grupowań końcowych PKWiU 2015,

- wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w Notach wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) i w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich publikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, seria C.

Wszystkie elementy mają dla ustalenia zakresu rzeczowego grupowań PKWiU 2015 jednakowe znaczenie.

Przy zaliczaniu wyrobów do określonego grupowania PKWiU 2015, mogą być pomocne "Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby i usługi" o których mowa w pkt 5.2.2.

7.3 Zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy)

Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU 2015 należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU 2015, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent lub usługodawca może zwrócić się o pomoc do właściwej jednostki GUS wskazanej w komunikacie Prezesa GUS w sprawie udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, publikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS.

7.4 Zasada zaliczania do grupowań końcowych

Zaklasyfikowanie określonego produktu wg PKWiU 2015 należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych. W przypadku, gdy dokonane zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla potrzeb użytkowników, można wówczas ustalić mniej szczegółowe, posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego poziomu.

7.5 Ogólne reguły klasyfikowania wyrobów

Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań PKWiU 2015 od Nomenklatury Scalonej (CN) (por. pkt 5.2.1) przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU 2015 należy stosować "Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN)" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

7.6 Ogólne reguły klasyfikowania usług

7.6.1 Usługi dzielą się na:

- usługi produkcyjne - czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej,

- usługi konsumpcyjne - wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności,

- usługi ogólnospołeczne - czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

7.6.2 Gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

SCHEMAT

KLASYFIKACJI

Sekcja  A

PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Sekcja ta obejmuje:
-
rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,
-
zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,
-
produkty gospodarki leśnej,
-
usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem,
-
ryby i pozostałe produkty rybactwa,
-
usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.

Sekcja ta nie obejmuje:

-
mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanych w 10.91,
-
drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10,
-
brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.15.0,
-
rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,
-
usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
-
usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,
-
usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.1,
-
usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi:

-
grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0),
-
grupowanie 01.11.41.0 nie obejmuje sorgo cukrowego (01.19.39.0) oraz pastewnego i trawiastego (01.19.10.0),
-
grupowanie 01.11.50.0 nie obejmuje słomy oczyszczonej, bielonej lub barwionej (01.29.30.0),
-
grupowanie 01.13.12.0 nie obejmuje białej i czerwonej kapusty pastewnej i zielonej kapusty bezgłowej (01.19.10.0).
Symbol

PKWiU

Nazwa grupowania
Dział 01PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
01.1ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE
01.11ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
01.11.1PSZENICA
01.11.11Pszenica durum
01.11.11.0Pszenica durum
01.11.12Pozostała pszenica
01.11.12.0Pozostała pszenica
01.11.2KUKURYDZA
01.11.20Kukurydza
01.11.20.0Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej)
01.11.3JĘCZMIEŃ, ŻYTO I OWIES
01.11.31Jęczmień
01.11.31.0Jęczmień
01.11.32Żyto
01.11.32.0Żyto
01.11.33Owies
01.11.33.0Owies
01.11.4SORGO, PROSO I POZOSTAŁE ZBOŻA
01.11.41Sorgo
01.11.41.0Sorgo
01.11.42Proso
01.11.42.0Proso
01.11.43Pszenżyto
01.11.43.0Pszenżyto
01.11.49Pozostałe zboża
01.11.49.0Pozostałe zboża
01.11.5SŁOMA I PLEWY ZBÓŻ
01.11.50Słoma i plewy zbóż
01.11.50.0Słoma i plewy zbóż
01.11.6WARZYWA STRĄCZKOWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
01.11.61Fasola
01.11.61.0Fasola
01.11.62Groch
01.11.62.0Groch
01.11.69Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone
01.11.69.0Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone
01.11.7WARZYWA STRĄCZKOWE SUSZONE
01.11.71Fasola, suszona
01.11.71.0Fasola, suszona
01.11.72Bób i bobik, suszone
01.11.72.0Bób i bobik, suszone
01.11.73Ciecierzyca (cieciorka), suszona
01.11.73.0Ciecierzyca (cieciorka), suszona
01.11.74Soczewica, suszona
01.11.74.0Soczewica, suszona
01.11.75Groch, suszony
01.11.75.0Groch, suszony
01.11.76Fasolnik chiński, suszony
01.11.76.0Fasolnik chiński, suszony
01.11.77Nikla indyjska, suszona
01.11.77.0Nikla indyjska, suszona
01.11.79Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11.79.0Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11.8NASIONA SOI I ORZESZKI ZIEMNE
01.11.81Nasiona soi
01.11.81.0Nasiona soi
01.11.82Orzeszki ziemne w łupinach
01.11.82.0Orzeszki ziemne w łupinach
01.11.9POZOSTAŁE NASIONA OLEISTE
01.11.91Nasiona lnu
01.11.91.0Nasiona lnu
01.11.92Nasiona gorczycy
01.11.92.0Nasiona gorczycy
01.11.93Nasiona rzepaku i rzepiku
01.11.93.0Nasiona rzepaku i rzepiku
01.11.94Nasiona sezamu
01.11.94.0Nasiona sezamu
01.11.95Nasiona słonecznika
01.11.95.0Nasiona słonecznika
01.11.96Nasiona rącznika
01.11.96.0Nasiona rącznika
01.11.99Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11.99.0Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12RYŻ NIEŁUSKANY
01.12.1RYŻ NIEŁUSKANY
01.12.10Ryż niełuskany
01.12.10.0Ryż niełuskany
01.13WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE I BULWIASTE
01.13.1WARZYWA LIŚCIOWE I ŁODYGOWE
01.13.11Szparagi
01.13.11.0Szparagi
01.13.12Kapusta
01.13.12.0Kapusta
01.13.13Kalafiory i brokuły
01.13.13.0Kalafiory i brokuły
01.13.14Sałata
01.13.14.0Sałata
01.13.15Cykoria
01.13.15.0Cykoria
01.13.16Szpinak
01.13.16.0Szpinak
01.13.17Karczochy
01.13.17.0Karczochy
01.13.19Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe
01.13.19.0Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe
01.13.2ARBUZY I MELONY
01.13.21Arbuzy
01.13.21.0Arbuzy
01.13.29Melony
01.13.29.0Melony
01.13.3POZOSTAŁE WARZYWA OWOCOWE
01.13.31Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum)
01.13.31.0Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum)
01.13.32Ogórki i korniszony
01.13.32.0Ogórki i korniszony
01.13.33Bakłażany (oberżyny)
01.13.33.0Bakłażany (oberżyny)
01.13.34Pomidory
01.13.34.0Pomidory
01.13.39Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13.39.0Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13.4WARZYWA KORZENIOWE, CEBULOWE I BULWIASTE
01.13.41Marchew i rzepa
01.13.41.0Marchew i rzepa
01.13.42Czosnek
01.13.42.0Czosnek
01.13.43Cebula
01.13.43.0Cebula
01.13.44Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych
01.13.44.0Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych
01.13.49Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.49.0Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.5ZIEMNIAKI I JADALNE KORZENIE I BULWY O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBI I INULINY
01.13.51Ziemniaki
01.13.51.0Ziemniaki
01.13.52Ziemniaki słodkie
01.13.52.0Ziemniaki słodkie (bataty, pataty)
01.13.53Maniok (cassava)
01.13.53.0Maniok (cassava)
01.13.54Kolokazja jadalna (taro)
01.13.54.0Kolokazja jadalna (taro)
01.13.59Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.59.0Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.6NASIONA WARZYW, Z WYŁĄCZENIEM NASION BURAKÓW CUKROWYCH
01.13.60Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych
01.13.60.0Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych
01.13.7BURAKI CUKROWE I NASIONA BURAKÓW CUKROWYCH
01.13.71Buraki cukrowe
01.13.71.0Buraki cukrowe
01.13.72Nasiona buraków cukrowych
01.13.72.0Nasiona buraków cukrowych
01.13.8GRZYBY I TRUFLE
01.13.80Grzyby i trufle
01.13.80.0Grzyby i trufle
01.13.9WARZYWA ŚWIEŻE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
01.13.90Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13.90.0Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.14TRZCINA CUKROWA
01.14.1TRZCINA CUKROWA
01.14.10Trzcina cukrowa
01.14.10.0Trzcina cukrowa
01.15TYTOŃ NIEPRZETWORZONY
01.15.1TYTOŃ NIEPRZETWORZONY
01.15.10Tytoń nieprzetworzony
01.15.10.0Tytoń nieprzetworzony
01.16ROŚLINY WŁÓKNISTE
01.16.1ROŚLINY WŁÓKNISTE
01.16.11Bawełna niezgrzeblona i nieczesana
01.16.11.0Bawełna niezgrzeblona i nieczesana
01.16.12Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
01.16.12.0Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
01.16.19Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.16.19.0Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.19POZOSTAŁE ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE
01.19.1ROŚLINY PASTEWNE
01.19.10Rośliny pastewne
01.19.10.0Rośliny pastewne
01.19.2KWIATY CIĘTE I PĄKI KWIATOWE; NASIONA KWIATÓW
01.19.21Kwiaty cięte i pąki kwiatowe
01.19.21.0Kwiaty cięte i pąki kwiatowe
01.19.22Nasiona kwiatów
01.19.22.0Nasiona kwiatów
01.19.3NASIONA ROŚLIN PASTEWNYCH, WŁĄCZAJĄC NASIONA BURAKÓW PASTEWNYCH; POZOSTAŁE SUROWE PRODUKTY ROŚLINNE
01.19.31Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych
01.19.31.0Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych
01.19.39Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.19.39.0Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.2ROŚLINY WIELOLETNIE
01.21WINOGRONA
01.21.1WINOGRONA
01.21.11Winogrona stołowe
01.21.11.0Winogrona stołowe
01.21.12Pozostałe winogrona świeże
01.21.12.0Pozostałe winogrona świeże
01.22OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE
01.22.1OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE
01.22.11Awokado
01.22.11.0Awokado
01.22.12Banany, plantany itp.
01.22.12.0Banany, plantany itp.
01.22.13Daktyle
01.22.13.0Daktyle
01.22.14Figi
01.22.14.0Figi
01.22.19Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe
01.22.19.0Pozostałe świeże owoce tropikalne i podzwrotnikowe
01.23OWOCE CYTRUSOWE
01.23.1OWOCE CYTRUSOWE
01.23.11Pomelo i grejpfruty
01.23.11.0Pomelo i grejpfruty
01.23.12Cytryny i limonki
01.23.12.0Cytryny i limonki
01.23.13Pomarańcze
01.23.13.0Pomarańcze
01.23.14Mandarynki, klementynki i tangeryny
01.23.14.0Mandarynki, klementynki i tangeryny
01.23.19Pozostałe owoce cytrusowe
01.23.19.0Pozostałe świeże owoce cytrusowe
01.24OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE
01.24.1JABŁKA
01.24.10Jabłka
01.24.10.0Jabłka
01.24.2POZOSTAŁE OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE
01.24.21Gruszki
01.24.21.0Gruszki
01.24.22Pigwy
01.24.22.0Pigwy
01.24.23Morele
01.24.23.0Morele
01.24.24Wiśnie i czereśnie
01.24.24.0Wiśnie i czereśnie
01.24.25Brzoskwinie
01.24.25.0Brzoskwinie
01.24.26Nektaryny
01.24.26.0Nektaryny
01.24.27Śliwki
01.24.27.0Śliwki
01.24.28Owoce tarniny
01.24.28.0Owoce tarniny
01.24.29Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.24.29.0Pozostałe świeże owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25OWOCE ŚWIEŻE, Z POZOSTAŁYCH KRZEWÓW I DRZEW OWOCOWYCH ORAZ DRZEW ORZECHOWYCH
01.25.1JAGODY I OWOCE Z RODZAJU VACCINIUM
01.25.11Owoce kiwi
01.25.11.0Owoce kiwi
01.25.12Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami
01.25.12.0Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami
01.25.13Truskawki i poziomki
01.25.13.0Truskawki i poziomki
01.25.19Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25.19.0Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25.2NASIONA OWOCÓW
01.25.20Nasiona owoców
01.25.20.0Nasiona owoców
01.25.3ORZECHY W ŁUPINACH (Z WYŁĄCZENIEM JADALNYCH ORZECHÓW DZIKO ROSNĄCYCH, ORZESZKÓW ZIEMNYCH I ORZECHÓW KOKOSOWYCH)
01.25.31Migdały
01.25.31.0Migdały
01.25.32Kasztany jadalne
01.25.32.0Kasztany jadalne
01.25.33Orzechy laskowe
01.25.33.0Orzechy laskowe
01.25.34Pistacje
01.25.34.0Pistacje
01.25.35Orzechy włoskie
01.25.35.0Orzechy włoskie
01.25.39Pozostałe orzechy w łupinach (z wyłączeniem jadalnych orzechów dziko rosnących, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych)
01.25.39.0Pozostałe orzechy w łupinach (z wyłączeniem jadalnych orzechów dziko rosnących, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych)
01.25.9POZOSTAŁE OWOCE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
01.25.90Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25.90.0Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.26OWOCE OLEISTE
01.26.1OLIWKI
01.26.11Oliwki stołowe
01.26.11.0Oliwki stołowe
01.26.12Oliwki do produkcji oliwy
01.26.12.0Oliwki do produkcji oliwy
01.26.2ORZECHY KOKOSOWE
01.26.20Orzechy kokosowe
01.26.20.0Orzechy kokosowe
01.26.9POZOSTAŁE OWOCE OLEISTE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
01.26.90Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.26.90.0Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.27ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW
01.27.1ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW
01.27.11Kawa niepalona
01.27.11.0Kawa niepalona
01.27.12Herbata
01.27.12.0Herbata
01.27.13Maté (herbata paragwajska)
01.27.13.0Maté (herbata paragwajska)
01.27.14Ziarna kakao
01.27.14.0Ziarna kakao
01.28ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE ORAZ ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
01.28.1ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE NIEPRZETWORZONE
01.28.11Pieprz surowy z rodzaju Piper
01.28.11.0Pieprz surowy z rodzaju Piper
01.28.12Chili i słodka papryka (z rodzaju Capsicum), surowe, suszone
01.28.12.0Chili i słodka papryka (z rodzaju Capsicum), surowe, suszone
01.28.13Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
01.28.13.0Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
01.28.14Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
01.28.14.0Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
01.28.15Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca
01.28.15.0Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca
01.28.16Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe
01.28.16.0Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe
01.28.17Imbir surowy, suszony
01.28.17.0Imbir surowy, suszony
01.28.18Wanilia surowa
01.28.18.0Wanilia surowa
01.28.19Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne
01.28.19.0Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne
01.28.2SZYSZKI CHMIELOWE
01.28.20Szyszki chmielowe
01.28.20.0Szyszki chmielowe
01.28.3ROŚLINY WYKORZYSTYWANE GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE PERFUMERYJNYM, FARMACJI LUB DLA CELÓW OWADOBÓJCZYCH, GRZYBOBÓJCZYCH I INNYCH PODOBNYCH
01.28.30Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych
01.28.30.0Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych
01.29POZOSTAŁE ROŚLINY WIELOLETNIE
01.29.1KAUCZUK NATURALNY
01.29.10Kauczuk naturalny
01.29.10.0Kauczuk naturalny
01.29.2CHOINKI ŚWIĄTECZNE CIĘTE
01.29.20Choinki świąteczne cięte
01.29.20.0Choinki świąteczne cięte
01.29.3MATERIAŁY ROŚLINNE W RODZAJU STOSOWANYCH GŁÓWNIE DO WYPLATANIA, WYŚCIEŁANIA, WYPYCHANIA LUB W FARBOWANIU LUB GARBOWANIU
01.29.30Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu
01.29.30.0Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu
01.3MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA
01.30MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA
01.30.1MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA
01.30.10Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
01.30.10.0Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
01.4ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
01.41BYDŁO MLECZNE ŻYWE ORAZ SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO
01.41.1BYDŁO MLECZNE ŻYWE
01.41.10Bydło mleczne żywe
01.41.10.0Bydło mleczne żywe
01.41.2SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO
01.41.20Surowe mleko bydła mlecznego
01.41.20.0Surowe mleko bydła mlecznego
01.42POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY ORAZ ICH NASIENIE
01.42.1POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY
01.42.11Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
01.42.11.0Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
01.42.12CIELĘTA BYDŁA I BAWOŁÓW, ŻYWE
01.42.12.0Cielęta bydła i bawołów, żywe
01.42.2NASIENIE BYDLĘCE I BAWOLE
01.42.20Nasienie bydlęce i bawole
01.42.20.0Nasienie bydlęce i bawole
01.43KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE
01.43.1KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE
01.43.11Konie, żywe
01.43.11.0Konie, żywe
01.43.12Osły, muły i osłomuły, żywe
01.43.12.0Osły, muły i osłomuły, żywe
01.44WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE
01.44.1WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE
01.44.10Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe
01.44.10.0Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe
01.45OWCE I KOZY ŻYWE; SUROWE MLEKO OWCZE I KOZIE ORAZ WEŁNA STRZYŻONA Z OWIEC I KÓZ
01.45.1OWCE I KOZY, ŻYWE
01.45.11Owce żywe
01.45.11.0Owce żywe
01.45.12Kozy żywe
01.45.12.0Kozy żywe
01.45.2MLEKO OWCZE I KOZIE, SUROWE
01.45.21Mleko owcze surowe
01.45.21.0Mleko owcze surowe
01.45.22Mleko kozie surowe
01.45.22.0Mleko kozie surowe
01.45.3WEŁNA STRZYŻONA, POTNA Z OWIEC I KÓZ, WŁĄCZAJĄC WEŁNĘ PRANĄ Z DRUGIEJ STRZYŻY
01.45.30Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży
01.45.30.0Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży
01.46ŚWINIE ŻYWE
01.46.1Świnie żywe
01.46.10Świnie żywe
01.46.10.0Świnie żywe
01.47DRÓB ŻYWY I JAJA
01.47.1DRÓB ŻYWY
01.47.11Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku "Gallus domesticus"
01.47.11.0Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku "Gallus domesticus", żywe
01.47.12Indyki, żywe
01.47.12.0Indyki, żywe
01.47.13Gęsi, żywe
01.47.13.0Gęsi, żywe
01.47.14Kaczki i perliczki, żywe
01.47.14.0Kaczki i perliczki, żywe
01.47.2JAJA ŚWIEŻE W SKORUPKACH
01.47.21Jaja kurze, świeże w skorupkach
01.47.21.0Jaja kurze, świeże w skorupkach
01.47.22Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach
01.47.22.0Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach
01.47.23Jaja kurze, wylęgowe
01.47.23.0Jaja kurze, wylęgowe
01.47.24Jaja pozostałego drobiu, wylęgowe
01.47.24.0Jaja pozostałego drobiu, wylęgowe
01.49POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLANE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
01.49.1POZOSTAŁE ŻYWE ZWIERZĘTA HODOWLANE
01.49.11Króliki żywe domowe
01.49.11.0Króliki żywe domowe
01.49.12Ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.12.1Strusie żywe, hodowlane
01.49.12.9Pozostałe żywe ptaki hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.13Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie
01.49.13.0Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie
01.49.19Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.19.0Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.2POZOSTAŁE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
01.49.21Miód naturalny
01.49.21.0Miód naturalny
01.49.22Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.22.0Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.23Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich
01.49.23.0Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich
01.49.24Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.24.0Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.25Kokony jedwabników nadające się do motania
01.49.25.0Kokony jedwabników nadające się do motania
01.49.26Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione
01.49.26.0Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione
01.49.27Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych
01.49.27.0Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych
01.49.28Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.28.0Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.3SKÓRY FUTERKOWE SUROWE I INNE SUROWE SKÓRY I SKÓRKI
01.49.31Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych
01.49.31.0Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych
01.49.32Skóry futerkowe jagnięce surowe
01.49.32.0Skóry futerkowe jagnięce surowe
01.49.39Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.39.0Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.6USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH
01.61USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
01.61.1USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
01.61.10Usługi wspomagające produkcję roślinną
01.61.10.0Usługi wspomagające produkcję roślinną
01.62USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
01.62.1USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
01.62.10Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.62.10.0Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH
01.63.1USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH
01.63.10Usługi następujące po zbiorach
01.63.10.0Usługi następujące po zbiorach
01.64USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN
01.64.1USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN
01.64.10Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin
01.64.10.0Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin
01.7ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM
01.70ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM
01.70.1ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM
01.70.10Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem
01.70.10.0Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem
Dział 02PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.1DRZEWA I KRZEWY LEŚNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI
02.10DRZEWA I KRZEWY LEŚNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI
02.10.1SADZONKI DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH; NASIONA DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH
02.10.11Sadzonki drzew i krzewów leśnych
02.10.11.0Sadzonki drzew i krzewów leśnych
02.10.12Nasiona drzew i krzewów leśnych
02.10.12.0Nasiona drzew i krzewów leśnych
02.10.2USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI
02.10.20Usługi związane ze szkółkami leśnymi
02.10.20.0Usługi związane ze szkółkami leśnymi
02.10.3DRZEWA LEŚNE
02.10.30Drzewa leśne
02.10.30.0Drzewa leśne
02.2DREWNO NIEOBROBIONE
02.20DREWNO NIEOBROBIONE
02.20.1Drewno nieobrobione
02.20.11Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.11.0Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.12Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.12.0Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.13Drewno okrągłe z drzew tropikalnych
02.20.13.0Drewno okrągłe z drzew tropikalnych
02.20.14Drewno opałowe z drzew iglastych
02.20.14.0Drewno opałowe z drzew iglastych
02.20.15Drewno opałowe z drzew nieiglastych
02.20.15.0Drewno opałowe z drzew nieiglastych
02.3DZIKO ROSNĄCE NIEDREWNIANE PRODUKTY LEŚNE
02.30DZIKO ROSNĄCE NIEDREWNIANE PRODUKTY LEŚNE
02.30.1GUMY NATURALNE
02.30.11Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne
02.30.11.0Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne
02.30.12Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne
02.30.12.0Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne
02.30.2KOREK NATURALNY, SUROWY LUB WSTĘPNIE OBROBIONY
02.30.20Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony
02.30.20.0Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony
02.30.3CZĘŚCI ROŚLIN, TRAWY, MCHY, POROSTY I INNE NIEJADALNE DZIKO ROSNĄCE PRODUKTY LEŚNE NADAJĄCE SIĘ DO CELÓW ZDOBNICZYCH
02.30.30Części roślin, trawy, mchy, porosty i inne niejadalne dziko rosnące produkty leśne nadające się do celów zdobniczych
02.30.30.0Części roślin, trawy, mchy, porosty i inne niejadalne dziko rosnące produkty leśne nadające się do celów zdobniczych
02.30.4DZIKO ROSNĄCE JADALNE PRODUKTY LEŚNE
02.30.40Dziko rosnące jadalne produkty leśne
02.30.40.0Dziko rosnące jadalne produkty leśne
02.4USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.40USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.40.1USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.40.10Usługi związane z leśnictwem
02.40.10.1Usługi związane z urządzaniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje
02.40.10.2Usługi związane z zagospodarowaniem lasu
02.40.10.3Usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami
02.40.10.4Usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie drewna na terenie lasu
02.40.10.5Pozostałe usługi związane z leśnictwem
Dział 03RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
03.0RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
03.00RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
03.00.1RYBY ŻYWE, NIEPRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
03.00.11Ryby żywe ozdobne, niehodowlane
03.00.11.0Ryby żywe ozdobne, niehodowlane
03.00.12Ryby żywe, ozdobne, hodowlane
03.00.12.0Ryby żywe, ozdobne, hodowlane
03.00.13Pozostałe ryby żywe, niehodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.13.0Pozostałe ryby żywe, niehodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.14Pozostałe ryby żywe, hodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.14.0Pozostałe ryby żywe, hodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.2RYBY ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, NADAJĄCE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
03.00.21Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.21.0Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.22Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.22.0Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.23Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.23.0Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.24Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.24.0Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.3SKORUPIAKI NIEZAMROŻONE
03.00.31Skorupiaki niezamrożone, niehodowlane
03.00.31.0Skorupiaki niezamrożone, niehodowlane
03.00.32Skorupiaki niezamrożone hodowlane
03.00.32.0Skorupiaki niezamrożone hodowlane
03.00.4MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
03.00.41Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.41.0Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.42Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.42.0Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.43Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.43.0Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.44Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.44.0Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.45Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.45.0Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.46Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.46.0Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.5PERŁY NIEOBROBIONE
03.00.51Perły naturalne, nieobrobione
03.00.51.0Perły naturalne, nieobrobione
03.00.52Perły hodowlane, nieobrobione
03.00.52.0Perły hodowlane, nieobrobione
03.00.6POZOSTAŁE PRODUKTY POŁOWÓW
03.00.61Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii
03.00.61.0Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii
03.00.62Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego
03.00.62.0Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego
03.00.63Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.63.0Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.64Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.64.0Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.65Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.65.0Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.66Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.66.0Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.69Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane
03.00.69.0Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane
03.00.7USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
03.00.71Usługi wspomagające rybołówstwo
03.00.71.0Usługi wspomagające rybołówstwo
03.00.72Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
03.00.72.0Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Sekcja  B

PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

Sekcja ta obejmuje:
-
produkty górnictwa i produkty wydobywcze: węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit), ropa naftowa, gaz ziemny i inne gazy pochodzenia naturalnego, takie jak: metan, etan, butan, propan; rudy metali, siarka rodzima, pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glina, torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz solanki,
-
usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie, włącznie z usługami skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni.

Sekcja ta nie obejmuje:

-
soli spożywczej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0,
-
brykietów z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu) i torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,
-
wód leczniczych, sklasyfikowanych w 36.00.11.0,
-
wód termalnych, sklasyfikowanych w 36.00.12.0,
-
usług skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane w miejscu innym niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.2,
-
usług związanych z wykonywaniem pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.3.
Symbol

PKWiU

Nazwa grupowania
Dział 05WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT)
05.1WĘGIEL KAMIENNY
05.10WĘGIEL KAMIENNY
05.10.1WĘGIEL KAMIENNY
05.10.10Węgiel kamienny
05.10.10.0Węgiel kamienny
05.2WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
05.20WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
05.20.1WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
05.20.10Węgiel brunatny (lignit)
05.20.10.0Węgiel brunatny (lignit)
Dział 06ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
06.1ROPA NAFTOWA
06.10ROPA NAFTOWA
06.10.1OLEJE ROPY NAFTOWEJ I OLEJE OTRZYMYWANE Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, SUROWE
06.10.10Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
06.10.10.0Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
06.10.2ŁUPKI BITUMICZNE LUB NAFTOWE ORAZ PIASKI BITUMICZNE
06.10.20Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne
06.10.20.0Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne
06.2GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM
06.20GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM
06.20.1GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM
06.20.10Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym
06.20.10.0Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym
Dział 07RUDY METALI
07.1RUDY ŻELAZA
07.10RUDY ŻELAZA
07.10.1RUDY ŻELAZA
07.10.10Rudy żelaza
07.10.10.0Rudy i koncentraty żelaza
07.2RUDY METALI NIEŻELAZNYCH
07.21RUDY URANU I TORU
07.21.1RUDY URANU I TORU
07.21.10Rudy uranu i toru
07.21.10.0Rudy i koncentraty uranu i toru
07.29RUDY I KONCENTRATY POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
07.29.1RUDY I KONCENTRATY POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
07.29.11Rudy i koncentraty miedzi
07.29.11.1Rudy miedzi
07.29.11.2Koncentraty miedzi
07.29.12Rudy i koncentraty niklu
07.29.12.1Rudy niklu
07.29.12.2Koncentraty niklu
07.29.13Rudy i koncentraty glinu
07.29.13.1Rudy glinu
07.29.13.2Koncentraty glinu
07.29.14Rudy i koncentraty metali szlachetnych
07.29.14.1Rudy metali szlachetnych
07.29.14.2Koncentraty metali szlachetnych
07.29.15Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny
07.29.15.1Rudy ołowiu
07.29.15.2Koncentraty ołowiu
07.29.15.3Rudy cynku
07.29.15.4Koncentraty cynku
07.29.15.5Rudy cyny
07.29.15.6Koncentraty cyny
07.29.19Rudy i koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
07.29.19.1Rudy pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
07.29.19.2Koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Dział 08POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
08.1KAMIEŃ, PIASEK I GLINA
08.11KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY, WAPIEŃ, GIPS, KREDA I ŁUPEK
08.11.1KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY
08.11.11Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.11.0Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.12Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.12.0Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.2WAPIEŃ, GIPS I ANHYDRYT
08.11.20Wapień, gips i anhydryt
08.11.20.0Wapień, gips i anhydryt
08.11.3KREDA I DOLOMIT INNY NIŻ KALCYNOWANY
08.11.30Kreda i dolomit inny niż kalcynowany
08.11.30.0Kreda i dolomit inny niż kalcynowany
08.11.4ŁUPEK
08.11.40Łupek
08.11.40.0Łupek
08.12ŻWIR, PIASEK, GLINA I KAOLIN
08.12.1ŻWIR I PIASEK
08.12.11Piaski naturalne
08.12.11.0Piaski naturalne
08.12.12Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
08.12.12.0Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
08.12.13Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych
08.12.13.0Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych
08.12.2GLINA I KAOLIN
08.12.21Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe
08.12.21.0Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe
08.12.22Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe
08.12.22.0Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe
08.9PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
08.91MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW
08.91.1MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW
08.91.11Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe
08.91.11.0Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe
08.91.12Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana
08.91.12.0Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana
08.91.19Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów
08.91.19.0Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów
08.92TORF
08.92.1TORF
08.92.10Torf
08.92.10.0Torf
08.93SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA
08.93.1SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA
08.93.10Sól i czysty chlorek sodu; woda morska
08.93.10.0Sól i czysty chlorek sodu; woda morska
08.99POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
08.99.1BITUM I ASFALT, NATURALNE; ASFALTYTY I SKAŁY ASFALTOWE
08.99.10Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
08.99.10.0Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
08.99.2KAMIENIE SZLACHETNE I PÓŁSZLACHETNE; DIAMENTY PRZEMYSŁOWE, NIEOBROBIONE LUB TYLKO PRZEPIŁOWANE, PRZECIĘTE LUB ZGRUBNIE OBROBIONE; PUMEKS; SZMERGIEL; KORUND NATURALNY, GRANAT NATURALNY I POZOSTAŁE NATURALNE MATERIAŁY ŚCIERNE; POZOSTAŁE MINERAŁY
08.99.21Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane
08.99.21.0Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane
08.99.22Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne
08.99.22.0Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne
08.99.29Pozostałe minerały
08.99.29.0Pozostałe minerały
Dział 09USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
09.1USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
09.10USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
09.10.1USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
09.10.11Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.11.0Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.12Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.12.0Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.13Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu, prowadzone na terenie kopalni
09.10.13.0Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu, prowadzone na terenie kopalni
09.9USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
09.90USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
09.90.1USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
09.90.11Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego
09.90.11.0Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego
09.90.19Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.90.19.0Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja  C

PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Sekcja ta obejmuje:
-
artykuły spożywcze, włączając gotowe posiłki i dania,
-
napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
-
wyroby tytoniowe, włączając odpady tytoniowe,
-
wyroby włókiennicze, włączając gotowe wyroby tekstylne i odzież każdego rodzaju, zarówno konfekcyjną, jak i szytą na miarę, ze skór, tkanin, dzianin itp.,
-
skóry i wyroby ze skór wyprawionych, włączając obuwie oraz wyroby kaletnicze i rymarskie,
-
drewno i wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania,
-
papier i wyroby z papieru,
-
usługi poligraficzne,
-
usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji,
-
koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu,
-
chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kwasów tłuszczowych dla celów napędowych,
-
substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne,
-
metale i usługi wykonywania odlewów,
-
metalowe wyroby gotowe, włączając broń i amunicję,
-
wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,
-
budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych, betonu i metalu,
-
wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, włączając szkło i wyroby ze szkła, wyroby ogniotrwałe, materiały budowlane ceramiczne, wyroby z betonu, cementu i gipsu,
-
komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,
-
urządzenia elektryczne, włączając silniki elektryczne, kable światłowodowe, sprzęt instalacyjny, sprzęt oświetleniowy,
-
sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny i nieelektryczny,
-
maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia, maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, maszyny i narzędzia mechaniczne, maszyny specjalnego przeznaczenia, np.: dla metalurgii, górnictwa i wydobywania, budownictwa, przemysłu spożywczego, papierniczego, włókienniczego,
-
pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, statki i łodzie, lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy, statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny, rowery i wózki inwalidzkie oraz pozostały sprzęt transportowy,
-
meble, włączając usługi w zakresie wykończania mebli w trakcie procesu produkcyjnego, takie jak: lakierowanie, malowanie (włączając natryskowe), politurowanie, złocenie,
-
wyroby jubilerskie, biżuterię, monety,
-
instrumenty muzyczne,
-
sprzęt sportowy,
-
gry i zabawki,
-
urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne,
-
ochronne nakrycia głowy i inne wyroby ochronne, parasole, laski,
-
trumny, urny
-
usługi produkcyjne zleceniobiorców/podwykonawców,
-
usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego oraz naprawy i konserwację pozostałego sprzętu i wyposażenia, z wyłączeniem komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
-
usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

Sekcja ta nie obejmuje:

-
usług instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej, włączając własnej produkcji, sklasyfikowanych w 43.32.10.0,
-
usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 62.09.10.0,
-
usług naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 95.11.10.0,
-
usług naprawy i konserwacji odbiorników telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w 95.21.10.0,
-
usług naprawy kosiarek do trawy, sklasyfikowanych w 95.22.10.0,
-
usług naprawy, konserwacji i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.

Uwagi dodatkowe:

-
gdy przędza lub tkanina stanowi mieszaninę dwóch lub więcej surowców włókienniczych, należy je klasyfikować tak, jakby składały się całkowicie z tego surowca, który masą przeważa nad dowolnym, pojedynczym surowcem włókienniczym. Natomiast jeżeli żaden surowiec nie przeważa masą, wtedy wyrób należy klasyfikować tak, jakby całkowicie składał się z tego surowca włókienniczego, który znajduje się na ostatniej pozycji w porządku wymieniania rozpatrywanych surowców,
-
przez wyroby włókiennicze należy rozumieć wyroby tekstylne i odzież.
Symbol

PKWiU

Nazwa grupowania
Dział 10ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1MIĘSO Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
10.11.11Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
10.11.11.0Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
10.11.12Mięso ze świń, świeże lub schłodzone
10.11.12.0Mięso ze świń, świeże lub schłodzone
10.11.13Mięso z owiec, świeże lub schłodzone
10.11.13.0Mięso z owiec, świeże lub schłodzone
10.11.14Mięso z kóz, świeże lub schłodzone
10.11.14.0Mięso z kóz, świeże lub schłodzone
10.11.15Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.15.0Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.2PODROBY JADALNE Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
10.11.20Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.20.0Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.3MIĘSO I PODROBY JADALNE ZAMROŻONE; POZOSTAŁE MIĘSO I PODROBY JADALNE
10.11.31Mięso z bydła, zamrożone
10.11.31.0Mięso z bydła, zamrożone
10.11.32Mięso ze świń, zamrożone
10.11.32.0Mięso ze świń, zamrożone
10.11.33Mięso z owiec, zamrożone
10.11.33.0Mięso z owiec, zamrożone
10.11.34Mięso z kóz, zamrożone
10.11.34.0Mięso z kóz, zamrożone
10.11.35Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
10.11.35.0Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
10.11.39Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
10.11.39.0Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
10.11.4WEŁNA SZARPANA ORAZ SKÓRY I SKÓRKI SUROWE Z BYDŁA, ZWIERZĄT KONIOWATYCH, OWIEC I KÓZ
10.11.41Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
10.11.41.0Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
10.11.42Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.42.0Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.43Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.43.0Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.44Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
10.11.44.0Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
10.11.45Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
10.11.45.0Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
10.11.5TŁUSZCZ Z BYDŁA, OWIEC, KÓZ LUB ŚWIŃ
10.11.50Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.50.0Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.6ODPADY ZWIERZĘCE SUROWE, NIEJADALNE
10.11.60Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.60.0Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MIĘSA PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO
10.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.12MIĘSO Z DROBIU, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.1MIĘSO Z DROBIU, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
10.12.10Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone
10.12.10.0Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone
10.12.2MIĘSO Z DROBIU, ZAMROŻONE
10.12.20Mięso z drobiu, zamrożone
10.12.20.0Mięso z drobiu, zamrożone
10.12.3TŁUSZCZ Z DROBIU
10.12.30Tłuszcz z drobiu
10.12.30.0Tłuszcz z drobiu
10.12.4PODROBY JADALNE Z DROBIU
10.12.40Podroby jadalne z drobiu
10.12.40.0Podroby jadalne z drobiu
10.12.5PIÓRA, PUCH, PIERZE I SKÓRY PTAKÓW
10.12.50Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10.12.50.0Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO MIĘSA Z DROBIU
10.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10.13WYROBY Z MIĘSA (WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO)
10.13.1KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA, PODROBÓW I KRWI
10.13.11Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
10.13.11.0Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
10.13.12Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone
10.13.12.0Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone
10.13.13Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
10.13.13.0Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
10.13.14Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.14.0Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.15Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.15.0Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.16Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
10.13.16.0Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
10.13.9GOTOWANIE MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PRZETWARZANIEM; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.91Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
10.13.91.0Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
10.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
10.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
10.2RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1RYBY ŚWIEŻE, SCHŁODZONE LUB ZAMROŻONE
10.20.11Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
10.20.11.0Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
10.20.12Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone
10.20.12.0Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone
10.20.13Ryby zamrożone
10.20.13.0Ryby zamrożone
10.20.14Filety rybne zamrożone
10.20.14.0Filety rybne zamrożone
10.20.15Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
10.20.15.0Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
10.20.16Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone
10.20.16.0Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone
10.20.2RYBY PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE W INNY SPOSÓB; KAWIOR I NAMIASTKI KAWIORU
10.20.21Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
10.20.21.0Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
10.20.22Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
10.20.22.0Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
10.20.23Ryby suszone, solone lub w solance
10.20.23.0Ryby suszone, solone lub w solance
10.20.24Ryby wędzone, włączając filety
10.20.24.0Ryby wędzone, włączając filety
10.20.25Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
10.20.25.0Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
10.20.26Kawior i namiastki kawioru
10.20.26.0Kawior i namiastki kawioru
10.20.3SKORUPIAKI, MIĘCZAKI, WODOROSTY I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE, ZAMROŻONE, PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE
10.20.31Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.31.0Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.32Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.32.0Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.33Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.33.0Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.34Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.34.0Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.4MĄKI, MĄCZKI I GRANULKI NIEJADALNE ORAZ POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE NIEJADALNE WYROBY Z RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH LUB WODOROSTÓW
10.20.41Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów, niejadalne
10.20.41.0Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów, niejadalne
10.20.42Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów
10.20.42.0Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów
10.20.9WĘDZENIE I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM WYROBÓW Z RYB; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
10.20.91Wędzenie i inne usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów z ryb
10.20.91.0Wędzenie i inne usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów z ryb
10.20.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
10.3OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.11Ziemniaki zamrożone
10.31.11.0Ziemniaki zamrożone
10.31.12Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
10.31.12.0Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
10.31.13Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
10.31.13.0Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
10.31.14Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.31.14.0Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.31.9GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYRZĄDZANIEM ZIEMNIAKÓW I WYROBÓW Z ZIEMNIAKÓW; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM ZIEMNIAKÓW
10.31.91Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków
10.31.91.0Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków
10.31.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10.31.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10.32SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.11Sok pomidorowy
10.32.11.0Sok pomidorowy
10.32.12Sok pomarańczowy
10.32.12.0Sok pomarańczowy
10.32.13Sok grejpfrutowy
10.32.13.0Sok grejpfrutowy
10.32.14Sok ananasowy
10.32.14.0Sok ananasowy
10.32.15Sok winogronowy
10.32.15.0Sok winogronowy
10.32.16Sok jabłkowy
10.32.16.0Sok jabłkowy
10.32.17Mieszaniny soków z owoców i warzyw
10.32.17.0Mieszaniny soków z owoców i warzyw
10.32.19Pozostałe soki z owoców i warzyw
10.32.19.0Pozostałe soki z owoców i warzyw
10.32.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10.39POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW
10.39.11Warzywa zamrożone
10.39.11.0Warzywa zamrożone
10.39.12Warzywa zakonserwowane tymczasowo
10.39.12.0Warzywa zakonserwowane tymczasowo
10.39.13Warzywa suszone, włączając grzyby
10.39.13.0Warzywa suszone, włączając grzyby
10.39.14Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
10.39.14.0Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
10.39.15Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.15.0Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.16Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.16.0Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.17Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.17.0Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.18Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
10.39.18.0Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
10.39.2OWOCE I ORZECHY, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.21Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10.39.21.0Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10.39.22Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
10.39.22.0Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
10.39.23Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
10.39.23.0Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
10.39.24Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
10.39.24.0Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
10.39.25Orzeszki ziemne i orzechy, łuskane
10.39.25.0Orzeszki ziemne, migdały, kasztany jadalne i inne orzechy, łuskane
10.39.29Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone
10.39.29.0Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone
10.39.3MATERIAŁY I ODPADY ROŚLINNE, POZOSTAŁOŚCI I PRODUKTY UBOCZNE
10.39.30Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne
10.39.30.0Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne
10.39.9GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM OWOCÓW I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW); USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM OWOCÓW I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW)
10.39.91Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.39.91.0Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.39.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.39.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.4OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41.1OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE, SUROWE
10.41.11Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
10.41.11.0Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
10.41.12Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
10.41.12.0Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
10.41.19Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.19.0Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.2OLEJE ROŚLINNE SUROWE
10.41.21Olej z orzeszków ziemnych surowy
10.41.21.0Olej z orzeszków ziemnych surowy
10.41.22Oliwa z oliwek surowa
10.41.22.0Oliwa z oliwek surowa
10.41.23Olej słonecznikowy surowy
10.41.23.0Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe
10.41.24Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10.41.24.0Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10.41.25Olej palmowy surowy
10.41.25.0Olej palmowy surowy
10.41.29Pozostałe surowe oleje roślinne
10.41.29.0Pozostałe surowe oleje roślinne
10.41.3LINTERS BAWEŁNIANY
10.41.30Linters bawełniany
10.41.30.0Linters bawełniany
10.41.4MAKUCHY I INNE POZOSTAŁOŚCI STAŁE Z TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ROŚLINNYCH; MĄKI I MĄCZKI Z NASION LUB OWOCÓW OLEISTYCH, Z WYŁĄCZENIEM GORCZYCY
10.41.41Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10.41.41.0Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10.41.42Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.42.0Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.5OLEJE RAFINOWANE, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁOŚCI
10.41.51Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.51.0Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.52Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.52.0Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.53Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.53.0Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.54Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.54.0Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.55Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.55.0Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.56Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.56.0Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.57Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.57.0Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.58Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.58.0Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.59Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.59.0Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.6OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE UWODORNIONE, ESTRYFIKOWANE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE
10.41.60Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.60.0Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.7WOSKI ROŚLINNE (Z WYŁĄCZENIEM TRIGLICERYDÓW); DEGRAS; POZOSTAŁOŚCI POWSTAŁE PRZY OBRÓBCE SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH ORAZ WOSKÓW ZWIERZĘCYCH LUB ROŚLINNYCH
10.41.71Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
10.41.71.0Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
10.41.72Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10.41.72.0Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10.41.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
10.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10.42MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE, JADALNE
10.42.1MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE, JADALNE
10.42.10Margaryna i podobne tłuszcze, jadalne
10.42.10.0Margaryna i podobne tłuszcze, jadalne
10.42.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH
10.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5WYROBY MLECZARSKIE
10.51MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.1MLEKO I ŚMIETANA, PRZETWORZONE W POSTACI PŁYNNEJ
10.51.11Mleko płynne przetworzone
10.51.11.0Mleko płynne przetworzone
10.51.12Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
10.51.12.0Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
10.51.2MLEKO I ŚMIETANA W POSTACI STAŁEJ
10.51.21Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku
10.51.21.0Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku
10.51.22Mleko pełne i śmietana, w proszku
10.51.22.0Mleko pełne i śmietana, w proszku
10.51.3MASŁO I POZOSTAŁE TŁUSZCZE DO SMAROWANIA
10.51.30Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10.51.30.0Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10.51.4SERY I TWAROGI
10.51.40Sery i twarogi
10.51.40.0Sery i twarogi
10.51.5POZOSTAŁE WYROBY MLECZARSKIE
10.51.51Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
10.51.51.0Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
10.51.52Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
10.51.52.0Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
10.51.53Kazeina
10.51.53.0Kazeina
10.51.54Laktoza i syrop laktozowy
10.51.54.0Laktoza i syrop laktozowy
10.51.55Serwatka
10.51.55.0Serwatka
10.51.56Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.51.56.0Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.51.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORÓW MLECZNYCH I SERÓW
10.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10.52LODY
10.52.1LODY ŚMIETANKOWE I POZOSTAŁE LODY JADALNE
10.52.10Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10.52.10.0Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10.52.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LODÓW
10.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10.6PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.1RYŻ ŁUSKANY I RYŻ CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE BIELONY LUB ŁAMANY
10.61.11Ryż łuskany
10.61.11.0Ryż łuskany
10.61.12Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany
10.61.12.0Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany
10.61.2MĄKI ZE ZBÓŻ I POZOSTAŁYCH ROŚLIN ORAZ ICH MIESZANKI
10.61.21Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
10.61.21.0Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
10.61.22Mąka z pozostałych zbóż
10.61.22.0Mąka z pozostałych zbóż
10.61.23Mąka i mączka z suszonych części roślin
10.61.23.0Mąka i mączka z suszonych części roślin
10.61.24Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
10.61.24.0Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
10.61.3KASZE, MĄCZKI I GRANULKI ORAZ POZOSTAŁE WYROBY Z ZIAREN ZBOŻOWYCH
10.61.31Kasze i mączki z pszenicy
10.61.31.0Kasze i mączki z pszenicy
10.61.32Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.61.32.0Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.61.33Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.33.0Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.4OTRĘBY, ŚRUTA I INNE POZOSTAŁOŚCI PRZEMIAŁU ZBÓŻ I CZĘŚCI SUSZONYCH ROŚLIN
10.61.40Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10.61.40.0Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10.61.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW OTRZYMYWANYCH W WYNIKU PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10.61.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10.62SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE; CUKRY I SYROPY Z CUKRU, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.62.11Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
10.62.11.0Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
10.62.12Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
10.62.12.0Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
10.62.13Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.13.0Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.14Olej kukurydziany
10.62.14.0Olej kukurydziany
10.62.2POZOSTAŁOŚCI Z PRODUKCJI SKROBI I PODOBNE POZOSTAŁOŚCI
10.62.20Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10.62.20.0Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10.62.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH
10.62.99Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10.62.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7WYROBY PIEKARNICZE I MĄCZNE
10.71PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE
10.71.1PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE
10.71.11Pieczywo świeże
10.71.11.0Pieczywo świeże zawierające < 5% masy cukru lub tłuszczu lub bez dodatku miodu, jajek, sera lub owoców
10.71.12Pozostałe świeże wyroby piekarnicze
10.71.12.1Pozostałe pieczywo świeże
10.71.12.9Pozostałe świeże wyroby piekarnicze, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.71.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŚWIEŻEGO LUB MROŻONEGO PIECZYWA, CIASTA I CIASTEK
10.71.99Usługi podwykonawców związane z produkcją świeżego lub mrożonego pieczywa, ciasta i ciastek
10.71.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją świeżego lub mrożonego pieczywa, ciasta i ciastek
10.72SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY PIEKARNICZE
10.72.1SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY PIEKARNICZE
10.72.11Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
10.72.11.0Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
10.72.12Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
10.72.12.0Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
10.72.19Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze
10.72.19.0Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze
10.72.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SUCHARÓW LUB HERBATNIKÓW ORAZ SUCHYCH LUB KONSERWOWANYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH
10.72.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów lub herbatników oraz suchych lub konserwowanych wyrobów piekarniczych
10.72.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz suchych lub konserwowanych wyrobów piekarniczych
10.73MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.1MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.11Makarony, kluski i podobne wyroby mączne
10.73.11.0Makarony, kluski i podobne wyroby mączne
10.73.12Kuskus
10.73.12.0Kuskus
10.73.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
10.73.99Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.73.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.8POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81CUKIER
10.81.1CUKIER TRZCINOWY LUB BURACZANY, SUROWY LUB RAFINOWANY; MELASA
10.81.11Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
10.81.11.0Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
10.81.12Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących
10.81.12.0Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących
10.81.13Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy
10.81.13.0Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy
10.81.14Melasa
10.81.14.0Melasa
10.81.2WYSŁODKI BURACZANE, WYTŁOKI Z TRZCINY CUKROWEJ I POZOSTAŁE ODPADY Z PRODUKCJI CUKRU
10.81.20Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10.81.20.0Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10.81.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CUKRU
10.81.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10.81.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10.82KAKAO, CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1MIAZGA KAKAOWA, NAWET ODTŁUSZCZONA; MASŁO, TŁUSZCZ I OLEJ KAKAOWE; PROSZEK KAKAOWY
10.82.11Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
10.82.11.0Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
10.82.12Masło, tłuszcz i olej kakaowe
10.82.12.0Masło, tłuszcz i olej kakaowe
10.82.13Proszek kakaowy niesłodzony
10.82.13.0Proszek kakaowy niesłodzony
10.82.14Proszek kakaowy słodzony
10.82.14.0Proszek kakaowy słodzony
10.82.2CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE
10.82.21Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), niepakowane do sprzedaży detalicznej
10.82.21.0Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), niepakowane do sprzedaży detalicznej
10.82.22Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej
10.82.22.0Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej
10.82.23Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
10.82.23.0Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
10.82.24Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
10.82.24.0Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
10.82.3ŁUSKI KAKAO, ŁUPINY, OSŁONKI I POZOSTAŁE ODPADY KAKAO
10.82.30Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10.82.30.0Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10.82.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
10.82.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i pozostałych wyrobów cukierniczych
10.83KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.11Kawa palona i kawa bezkofeinowa
10.83.11.0Kawa palona i kawa bezkofeinowa
10.83.12Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
10.83.12.0Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
10.83.13Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg
10.83.13.0Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg
10.83.14Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
10.83.14.0Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
10.83.15Napary (herbatki) ziołowe
10.83.15.0Napary (herbatki) ziołowe
10.83.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAWY I HERBATY
10.83.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10.83.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10.84PRZYPRAWY
10.84.1OCET; SOSY; MIESZANKI PRZYPRAW; MĄKA I MĄCZKA Z GORCZYCY; GOTOWA MUSZTARDA
10.84.11Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
10.84.11.0Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
10.84.12Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
10.84.12.0Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
10.84.2PRZYPRAWY PRZETWORZONE
10.84.21Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
10.84.21.0Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
10.84.22Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
10.84.22.0Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
10.84.23Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
10.84.23.0Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
10.84.3SÓL SPOŻYWCZA
10.84.30Sól spożywcza
10.84.30.0Sól spożywcza
10.84.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZYPRAW
10.84.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10.84.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10.85GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.11Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
10.85.11.0Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
10.85.12Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.85.12.0Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.85.13Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
10.85.13.0Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
10.85.14Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
10.85.14.0Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
10.85.19Pozostałe gotowe posiłki i dania
10.85.19.0Pozostałe gotowe posiłki i dania
10.85.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
10.85.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10.85.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10.86PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10.86.1PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10.86.10Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10.86.10.0Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10.86.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORÓW HOMOGENIZOWANYCH ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
10.86.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10.86.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10.89POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1ZUPY, JAJA, DROŻDŻE I POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; EKSTRAKTY I SOKI Z MIĘSA, RYB I BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
10.89.11Zupy i buliony oraz przetwory z nich
10.89.11.0Zupy i buliony oraz przetwory z nich
10.89.12Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja
10.89.12.0Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja
10.89.13Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
10.89.13.0Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
10.89.14Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.14.0Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.15Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
10.89.15.0Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
10.89.16Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza
10.89.16.0Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza
10.89.17Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi
10.89.17.0Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi
10.89.19Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane
10.89.19.0Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane
10.89.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
10.89.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10.89.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10.9GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.1GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, Z WYŁĄCZENIEM MĄCZKI I GRANULEK LUCERNY (ALFALFA)
10.91.10Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10.91.10.0Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10.91.2MĄCZKA I GRANULKI Z LUCERNY (ALFALFA)
10.91.20Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)
10.91.20.0Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)
10.91.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10.92GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.1GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.10Gotowa karma dla zwierząt domowych
10.92.10.0Gotowa karma dla zwierząt domowych
10.92.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
Dział 11NAPOJE
11.0NAPOJE
11.01NAPOJE SPIRYTUSOWE
11.01.1NAPOJE SPIRYTUSOWE
11.01.10Napoje spirytusowe
11.01.10.0Napoje spirytusowe
11.01.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH
11.01.99Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych
11.01.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych
11.02WINA (GRONOWE)
11.02.1WINA ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON; MOSZCZ Z WINOGRON
11.02.11Wina musujące ze świeżych winogron
11.02.11.0Wina musujące ze świeżych winogron
11.02.12Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron
11.02.12.0Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron
11.02.2OSAD I KAMIEŃ WINNY
11.02.20Osad i kamień winny
11.02.20.0Osad i kamień winny
11.02.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WIN GRONOWYCH
11.02.99Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych
11.02.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych
11.03CYDR I POZOSTAŁE NAPOJE FERMENTOWANE
11.03.1POZOSTAŁE NAPOJE FERMENTOWANE (NP. CYDR, PERRY, MIÓD PITNY); NAPOJE MIESZANE ZAWIERAJĄCE ALKOHOL
11.03.10Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol
11.03.10.0Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol
11.03.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH
11.03.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cydru i pozostałych win owocowych
11.03.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cydru i pozostałych win owocowych
11.04POZOSTAŁE NIEDESTYLOWANE NAPOJE FERMENTOWANE
11.04.1WERMUT I POZOSTAŁE WINA AROMATYZOWANE, ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON
11.04.10Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron
11.04.10.0Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron
11.04.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
11.04.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.04.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05PIWO
11.05.1PIWO, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW BROWARNYCH
11.05.10Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych
11.05.10.0Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych
11.05.2POZOSTAŁOŚCI I ODPADY BROWARNE I GORZELNIANE
11.05.20Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane
11.05.20.0Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane
11.05.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PIWA
11.05.99Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa
11.05.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa
11.06SŁÓD
11.06.1SŁÓD
11.06.10Słód
11.06.10.0Słód
11.06.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SŁODU
11.06.99Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu
11.06.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu
11.07NAPOJE BEZALKOHOLOWE; WODY MINERALNE I POZOSTAŁE WODY BUTELKOWANE
11.07.1WODY MINERALNE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE
11.07.11Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych
11.07.11.0Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych
11.07.19Pozostałe napoje bezalkoholowe
11.07.19.0Pozostałe napoje bezalkoholowe
11.07.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
11.07.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
11.07.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
Dział 12WYROBY TYTONIOWE
12.0WYROBY TYTONIOWE
12.00WYROBY TYTONIOWE
12.00.1WYROBY TYTONIOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW TYTONIOWYCH
12.00.11Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
12.00.11.0Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
12.00.12Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany
12.00.12.0Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany
12.00.19Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe
12.00.19.0Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe
12.00.2ODPADY TYTONIOWE
12.00.20Odpady tytoniowe
12.00.20.0Odpady tytoniowe
12.00.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH
12.00.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych
12.00.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych
Dział 13WYROBY TEKSTYLNE
13.1PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA
13.10PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA
13.10.1TŁUSZCZ Z WEŁNY, WŁĄCZAJĄC LANOLINĘ
13.10.10Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę
13.10.10.0Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę
13.10.2WŁÓKNA TEKSTYLNE NATURALNE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA
13.10.21Jedwab surowy (nieskręcany)
13.10.21.0Jedwab surowy (nieskręcany)
13.10.22Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana
13.10.22.0Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana
13.10.23Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
13.10.23.0Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
13.10.24Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana
13.10.24.0Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana
13.10.25Bawełna zgrzeblona lub czesana
13.10.25.0Bawełna zgrzeblona lub czesana
13.10.26Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione
13.10.26.0Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione
13.10.29Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione
13.10.29.0Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione
13.10.3WŁÓKNA TEKSTYLNE CHEMICZNE, ODCINKOWE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA
13.10.31Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
13.10.31.0Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
13.10.32Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
13.10.32.0Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia
13.10.4PRZĘDZA JEDWABNA ORAZ PRZĘDZA Z ODPADÓW JEDWABIU
13.10.40Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu
13.10.40.0Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu
13.10.5PRZĘDZA WEŁNIANA, PAKOWANA LUB NIEPAKOWANA DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ; PRZĘDZA Z UDZIAŁEM CIENKIEJ LUB GRUBEJ SIERŚCI ZWIERZĘCEJ LUB WŁOSIA KOŃSKIEGO
13.10.50Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
13.10.50.0Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
13.10.6PRZĘDZA BAWEŁNIANA; NICI BAWEŁNIANE DO SZYCIA
13.10.61Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia
13.10.61.0Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia
13.10.62Nici bawełniane do szycia
13.10.62.0Nici bawełniane do szycia
13.10.7PRZĘDZA Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN ROŚLINNYCH, WŁĄCZAJĄC LEN, JUTĘ, WŁÓKNA KOKOSOWE I KONOPIE; PRZĘDZA PAPIEROWA
13.10.71Przędza lniana
13.10.71.0Przędza lniana
13.10.72Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa
13.10.72.0Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa
13.10.8PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA, Z CHEMICZNYCH WŁÓKIEN CIĄGŁYCH LUB ODCINKOWYCH
13.10.81Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
13.10.81.0Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
13.10.82Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych
13.10.82.0Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych
13.10.83Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych
13.10.83.0Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych
13.10.84Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych
13.10.84.0Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych
13.10.85Nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych
13.10.85.0Nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych
13.10.9SZARPANKA ROZWŁÓKNIONA; USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM NATURALNYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH DO DALSZEGO PRZEROBU; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZĘDZY I NICI DO SZYCIA
13.10.91Szarpanka rozwłókniona, z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej
13.10.91.0Szarpanka rozwłókniona, z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej
13.10.92Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane
13.10.92.0Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane
13.10.93Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu
13.10.93.0Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu
13.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici do szycia
13.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici do szycia
13.2TKANINY
13.20TKANINY
13.20.1TKANINY Z WŁÓKIEN NATURALNYCH INNYCH NIŻ BAWEŁNIANE, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN SPECJALNYCH
13.20.11Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu
13.20.11.0Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu
13.20.12Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
13.20.12.0Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
13.20.13Tkaniny lniane
13.20.13.0Tkaniny lniane
13.20.14Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
13.20.14.0Tkaniny z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
13.20.19Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej
13.20.19.0Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej
13.20.2TKANINY BAWEŁNIANE
13.20.20Tkaniny bawełniane
13.20.20.0Tkaniny bawełniane
13.20.3TKANINY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN SPECJALNYCH
13.20.31Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych
13.20.31.0Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych
13.20.32Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych
13.20.32.0Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych
13.20.33Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych
13.20.33.0Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych
13.20.4TKANINY WŁOSOWE, TKANINY PĘTELKOWE I POZOSTAŁE TKANINY SPECJALNE
13.20.41Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane)
13.20.41.0Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane), z bawełny
13.20.42Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane), z bawełny
13.20.42.0Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane), z bawełny
13.20.43Pozostałe tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane)
13.20.43.0Pozostałe tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane)
13.20.44Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych
13.20.44.0Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych
13.20.45Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć podłogowych)
13.20.45.0Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć podłogowych)
13.20.46Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
13.20.46.0Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
13.20.5TKANINY PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI IMITACJI SKÓR FUTERKOWYCH
13.20.50Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych
13.20.50.0Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych
13.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TKANIN
13.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin
13.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin
13.3USŁUGI WYKOŃCZALNICZE
13.30USŁUGI WYKOŃCZALNICZE
13.30.1USŁUGI WYKOŃCZALNICZE
13.30.11Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy
13.30.11.0Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy
13.30.12Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
13.30.12.0Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
13.30.13Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
13.30.13.0Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
13.30.19Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
13.30.19.0Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży
13.9POZOSTAŁE WYROBY TEKSTYLNE
13.91DZIANINY METRAŻOWE
13.91.1DZIANINY METRAŻOWE
13.91.11Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową
13.91.11.0Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową
13.91.19Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
13.91.19.0Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
13.91.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DZIANIN METRAŻOWYCH
13.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych
13.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych
13.92GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE (Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY)
13.92.1GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE DO UŻYTKU DOMOWEGO
13.92.11Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
13.92.11.0Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
13.92.12Pościel
13.92.12.0Pościel
13.92.13Obrusy i serwety
13.92.13.0Obrusy i serwety
13.92.14Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
13.92.14.0Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
13.92.15Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe
13.92.15.0Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe
13.92.16Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów
13.92.16.0Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów
13.92.2POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE
13.92.21Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów
13.92.21.0Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów
13.92.22Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne)
13.92.22.0Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne)
13.92.23Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich
13.92.23.0Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich
13.92.24Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny
13.92.24.0Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny
13.92.29Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe
13.92.29.0Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe
13.92.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH
13.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych
13.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych
13.93DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE
13.93.1DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE
13.93.11Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane
13.93.11.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane
13.93.12Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
13.93.12.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
13.93.13Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe
13.93.13.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe
13.93.19Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe
13.93.19.0Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe
13.93.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DYWANÓW, CHODNIKÓW I POZOSTAŁYCH TEKSTYLNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH
13.93.99Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych
13.93.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych
13.94SZPAGATY, POWROZY, LINY I LINKI ORAZ WYROBY SIECIOWE
13.94.1SZPAGATY, POWROZY, LINY I LINKI ORAZ WYROBY SIECIOWE (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW WŁÓKIENNICZYCH)
13.94.11Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien chemicznych
13.94.11.0Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien chemicznych
13.94.12Siatki wiązane ze szpagatów, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.94.12.0Siatki wiązane ze szpagatów, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.94.2SZMATY, ODPADY SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK ORAZ ZUŻYTE WYROBY Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH
13.94.20Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych
13.94.20.0Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych
13.94.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK ORAZ WYROBÓW SIECIOWYCH
13.94.99Usługi podwykonawców związane z produkcją szpagatów, powrozów, lin i linek oraz wyrobów sieciowych
13.94.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją szpagatów, powrozów, lin i linek oraz wyrobów sieciowych
13.95WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY
13.95.1WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY
13.95.10Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.95.10.0Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.95.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY
13.95.99Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.95.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96POZOSTAŁE TEKSTYLNE WYROBY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE
13.96.1PRZĘDZA METALIZOWANA, NAWET RDZENIOWA; TKANINY Z NITKI METALOWEJ ORAZ TKANINY Z PRZĘDZY METALIZOWANEJ; NIĆ GUMOWA I SZNUREK, POKRYTE MATERIAŁEM WŁÓKIENNICZYM ORAZ WYROBY TEKSTYLNE DO ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH
13.96.11Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa
13.96.11.0Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa
13.96.12Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.96.12.0Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.96.13Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi
13.96.13.0Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi
13.96.14Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.96.14.0Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.96.15Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych
13.96.15.0Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych
13.96.16Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne
13.96.16.0Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne
13.96.17Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) itp.
13.96.17.0Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) itp.
13.96.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TEKSTYLNYCH WYROBÓW TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
13.96.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych
13.96.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych
13.99WYROBY TEKSTYLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
13.99.1TIULE, KORONKI I HAFTY; PRZĘDZA I TAŚMA RDZENIOWA; PRZĘDZA SZENILOWA; PRZĘDZA PĘTELKOWA
13.99.11Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów
13.99.11.0Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów
13.99.12Hafty w sztukach, paskach lub motywach
13.99.12.0Hafty w sztukach, paskach lub motywach
13.99.13Filc powleczony, impregnowany lub laminowany
13.99.13.0Filc powleczony, impregnowany lub laminowany
13.99.14Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien
13.99.14.0Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien
13.99.15Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa
13.99.15.0Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa
13.99.16Wyroby tekstylne pikowane w sztukach
13.99.16.0Wyroby tekstylne pikowane w sztukach
13.99.19Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.99.19.0Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.99.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
13.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
13.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Dział 14ODZIEŻ
14.1ODZIEŻ, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH
14.11ODZIEŻ SKÓRZANA
14.11.1ODZIEŻ ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ
14.11.10Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
14.11.10.0Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
14.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY SKÓRZANEJ
14.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej
14.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej
14.12ODZIEŻ ROBOCZA
14.12.1ODZIEŻ ROBOCZA MĘSKA
14.12.11Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze
14.12.11.0Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze
14.12.12Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze
14.12.12.0Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze
14.12.2ODZIEŻ ROBOCZA DAMSKA
14.12.21Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze
14.12.21.0Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze
14.12.22Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze
14.12.22.0Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze
14.12.3POZOSTAŁA ODZIEŻ ROBOCZA
14.12.30Pozostała odzież robocza
14.12.30.0Pozostała odzież robocza
14.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY ROBOCZEJ
14.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej
14.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej
14.13POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA
14.13.1ODZIEŻ WIERZCHNIA DZIANA
14.13.11Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane
14.13.11.0Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane
14.13.12Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, dziane
14.13.12.0Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, dziane
14.13.13Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane
14.13.13.0Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane
14.13.14Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane
14.13.14.0Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane
14.13.2POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA MĘSKA LUB CHŁOPIĘCA
14.13.21Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce
14.13.21.0Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce
14.13.22Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce
14.13.22.0Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce
14.13.23Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce
14.13.23.0Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce
14.13.24Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce
14.13.24.0Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce
14.13.3POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA DAMSKA LUB DZIEWCZĘCA
14.13.31Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
14.13.31.0Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
14.13.32Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce
14.13.32.0Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce
14.13.33Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce
14.13.33.0Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce
14.13.34Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce
14.13.34.0Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce
14.13.35Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce
14.13.35.0Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce
14.13.4ODZIEŻ UŻYWANA I POZOSTAŁE UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE
14.13.40Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze
14.13.40.0Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze
14.13.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
14.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej
14.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej
14.14BIELIZNA
14.14.1BIELIZNA DZIANA
14.14.11Koszule męskie lub chłopięce, dziane
14.14.11.0Koszule męskie lub chłopięce, dziane
14.14.12Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, dziane
14.14.12.0Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, dziane
14.14.13Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane
14.14.13.0Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane
14.14.14Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane
14.14.14.0Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane
14.14.2POZOSTAŁA BIELIZNA
14.14.21Pozostałe koszule męskie lub chłopięce
14.14.21.0Pozostałe koszule męskie lub chłopięce
14.14.22Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce
14.14.22.0Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce
14.14.23Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce
14.14.23.0Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce
14.14.24Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
14.14.24.0Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
14.14.25Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
14.14.25.0Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części
14.14.3T-SHIRTY I PODKOSZULKI, DZIANE
14.14.30T-shirty i podkoszulki, dziane
14.14.30.0T-shirty i podkoszulki, dziane
14.14.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BIELIZNY
14.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny
14.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny
14.19POZOSTAŁA ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE
14.19.1ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, DRESY I POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY, DODATKI ODZIEŻOWE I ICH CZĘŚCI (Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY), DZIANE
14.19.11Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane
14.19.11.0Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane
14.19.12Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane
14.19.12.0Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane
14.19.13Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane
14.19.13.0Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane
14.19.19Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane
14.19.19.0Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane
14.19.2ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY I POZOSTAŁE DODATKI ODZIEŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY), NIEDZIANE
14.19.21Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane
14.19.21.0Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane
14.19.22Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane
14.19.22.0Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane
14.19.23Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane
14.19.23.0Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane
14.19.3DODATKI ODZIEŻOWE WYKONANE ZE SKÓRY; ODZIEŻ WYKONANA Z FILCU LUB WŁÓKNIN; ODZIEŻ WYKONANA Z TKANIN POWLECZONYCH
14.19.31Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych
14.19.31.0Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych
14.19.32Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych
14.19.32.0Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych
14.19.4KAPELUSZE I POZOSTAŁE NAKRYCIA GŁOWY
14.19.41Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału
14.19.41.0Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału
14.19.42Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku; siatki na włosy
14.19.42.0Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku; siatki na włosy
14.19.43Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania do nakryć głowy
14.19.43.0Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania do nakryć głowy
14.19.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW ODZIEŻOWYCH
14.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych
14.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych
14.2WYROBY FUTRZARSKIE
14.20WYROBY FUTRZARSKIE
14.20.1ODZIEŻ, DODATKI ODZIEŻOWE I POZOSTAŁE WYROBY ZE SKÓR FUTERKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY
14.20.10Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
14.20.10.0Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
14.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW FUTRZARSKICH
14.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich
14.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich
14.3WYROBY DZIANE
14.31WYROBY POŃCZOSZNICZE
14.31.1RAJSTOPY, POŃCZOCHY, SKARPETKI I POZOSTAŁE WYROBY POŃCZOSZNICZE
14.31.10Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
14.31.10.0Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
14.31.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH
14.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych
14.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych
14.39POZOSTAŁA ODZIEŻ DZIANA
14.39.1BLEZERY, PULOWERY, SWETRY ROZPINANE, KAMIZELKI I PODOBNE WYROBY DZIANE
14.39.10Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane
14.39.10.0Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane
14.39.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ
14.39.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej
14.39.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej
Dział 15SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
15.1SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; WYROBY RYMARSKIE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE
15.11SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE
15.11.1SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I GARBOWANE
15.11.10Skóry futerkowe wyprawione i garbowane
15.11.10.0Skóry futerkowe wyprawione i garbowane
15.11.2SKÓRY ZAMSZOWE; SKÓRY LAKIEROWANE I LAKIEROWANE SKÓRY LAMINOWANE; SKÓRY METALIZOWANE
15.11.21Skóry zamszowe
15.11.21.0Skóry zamszowe
15.11.22Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane
15.11.22.0Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane
15.11.3SKÓRY BYDLĘCE LUB ZE ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ODWŁOSIONE
15.11.31Skóry bydlęce całe, odwłosione
15.11.31.0Skóry bydlęce całe, odwłosione
15.11.32Pozostałe odwłosione skóry bydlęce
15.11.32.0Pozostałe odwłosione skóry bydlęce
15.11.33Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione
15.11.33.0Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione
15.11.4SKÓRY OWCZE BEZ WEŁNY ORAZ ODWŁOSIONE SKÓRY KOZIE I ŚWIŃSKIE
15.11.41Skóry owcze i jagnięce, bez wełny
15.11.41.0Skóry owcze i jagnięce, bez wełny
15.11.42Skóry kozie i koźlęce, odwłosione
15.11.42.0Skóry kozie i koźlęce, odwłosione
15.11.43Skóry świńskie, odwłosione
15.11.43.0Skóry świńskie, odwłosione
15.11.5SKÓRY ODWŁOSIONE Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT; SKÓRY WTÓRNE NA BAZIE SKÓRY NATURALNEJ
15.11.51Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt
15.11.51.0Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt
15.11.52Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej
15.11.52.0Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej
15.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYPRAWĄ I GARBOWANIEM SKÓR ORAZ WYPRAWĄ I BARWIENIEM SKÓR FUTERKOWYCH
15.11.99Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych
15.11.99.0Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych
15.12WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE
15.12.1WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; POZOSTAŁE WYROBY SKÓRZANE
15.12.11Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt
15.12.11.0Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt
15.12.12Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia
15.12.12.0Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia
15.12.13Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe
15.12.13.0Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe
15.12.19Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
15.12.19.0Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
15.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW RYMARSKICH ORAZ TOREB BAGAŻOWYCH, TOREBEK RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH
15.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych
15.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych
15.2OBUWIE
15.20OBUWIE
15.20.1OBUWIE, Z WYŁĄCZENIEM OBUWIA SPORTOWEGO, OCHRONNEGO I ORTOPEDYCZNEGO
15.20.11Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym
15.20.11.0Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym
15.20.12Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego
15.20.12.0Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego
15.20.13Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu
15.20.13.0Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu
15.20.14Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego
15.20.14.0Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego
15.20.2OBUWIE SPORTOWE
15.20.21Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych
15.20.21.0Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych
15.20.29Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich
15.20.29.0Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich
15.20.3OBUWIE OCHRONNE I POZOSTAŁE OBUWIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
15.20.31Obuwie z metalowym noskiem ochronnym
15.20.31.0Obuwie z metalowym noskiem ochronnym
15.20.32Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane
15.20.32.0Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane
15.20.4CZĘŚCI OBUWIA ZE SKÓRY, WKŁADKI, GETRY, PODKŁADKI POD PIĘTY I PODOBNE ARTYKUŁY ORAZ ICH CZĘŚCI
15.20.40Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części
15.20.40.0Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części
15.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OBUWIA
15.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia
15.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia
Dział 16DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.1DREWNO PRZETARTE I STRUGANE
16.10DREWNO PRZETARTE I STRUGANE
16.10.1DREWNO PRZETARTE LUB STRUGANE WZDŁUŻNIE, SKRAWANE WARSTWAMI LUB OBWODOWO O GRUBOŚCI > 6 MM; PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE, Z DREWNA, NIEIMPREGNOWANE
16.10.11Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew iglastych
16.10.11.0Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew iglastych
16.10.12Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew innych niż iglaste
16.10.12.0Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew innych niż iglaste
16.10.13Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane
16.10.13.0Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane
16.10.2DREWNO KSZTAŁTOWANE W SPOSÓB CIĄGŁY WZDŁUŻ DOWOLNEJ KRAWĘDZI LUB POWIERZCHNI; WEŁNA DRZEWNA; MĄCZKA DRZEWNA; DREWNO W POSTACI WIÓRÓW LUB KAWAŁKÓW
16.10.21Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew iglastych
16.10.21.0Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew iglastych
16.10.22Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa
16.10.22.0Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa
16.10.23Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych drzew
16.10.23.0Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych drzew
16.10.24Wełna drzewna; mączka drzewna
16.10.24.0Wełna drzewna; mączka drzewna
16.10.25Drewno w postaci wiórów lub kawałków
16.10.25.0Drewno w postaci wiórów lub kawałków
16.10.3DREWNO NIEOBROBIONE; DREWNIANE PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE IMPREGNOWANE LUB PODDANE INNEJ OBRÓBCE
16.10.31Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
16.10.31.0Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
16.10.32Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane
16.10.32.0Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane
16.10.39Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
16.10.39.0Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
16.10.9USŁUGI SUSZENIA, IMPREGNOWANIA I ZABEZPIECZANIA DREWNA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETARTEGO I STRUGANEGO DREWNA
16.10.91Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
16.10.91.0Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
16.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna
16.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna
16.2WYROBY Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.21FORNIR I PŁYTY NA BAZIE DREWNA
16.21.1SKLEJKA, PŁYTY FORNIROWANE I PODOBNE LAMINOWANE PŁYTY I ARKUSZE; PŁYTY WIÓROWE I PODOBNE PŁYTY, Z DREWNA LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH
16.21.11Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
16.21.11.0Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
16.21.12Płyty wiórowe
16.21.12.0Płyty wiórowe
16.21.13Płyty o wiórach zorientowanych [oriented strand board (OSB)]
16.21.13.0Płyty o wiórach zorientowanych [oriented strand board (OSB)]
16.21.14Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.14.0Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.15Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.15.0Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.16Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych
16.21.16.0Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych
16.21.17Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą, z drewna drzew tropikalnych
16.21.17.0Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą, z drewna drzew tropikalnych
16.21.18Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew
16.21.18.0Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew
16.21.2FORNIR; ARKUSZE DO PRODUKCJI SKLEJKI; DREWNO UTWARDZONE
16.21.21Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
16.21.21.0Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
16.21.22Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych
16.21.22.0Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych
16.21.23Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego
16.21.23.0Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego
16.21.24Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew
16.21.24.0Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew
16.21.9USŁUGI ZWIĄZANE Z WYKAŃCZANIEM PŁYT I PANELI; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FORNIRU I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH
16.21.91Usługi związane z wykańczaniem płyt i paneli
16.21.91.0Usługi związane z wykańczaniem płyt i paneli
16.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych
16.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych
16.22GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE
16.22.1GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE
16.22.10Gotowe płyty podłogowe
16.22.10.0Gotowe płyty podłogowe
16.22.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH PŁYT PODŁOGOWYCH
16.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
16.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
16.23POZOSTAŁE WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA
16.23.1WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA Z DREWNA, Z WYŁĄCZENIEM DREWNIANYCH BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH
16.23.11Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
16.23.11.0Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
16.23.12Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
16.23.12.0Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
16.23.19Wyroby stolarskie i ciesielskie, gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna
16.23.19.0Wyroby stolarskie i ciesielskie, gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna
16.23.2PREFABRYKOWANE BUDYNKI Z DREWNA
16.23.20Prefabrykowane budynki z drewna
16.23.20.0Prefabrykowane budynki z drewna
16.23.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
16.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24OPAKOWANIA DREWNIANE
16.24.1OPAKOWANIA DREWNIANE
16.24.11Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
16.24.11.0Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
16.24.12Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
16.24.12.0Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
16.24.13Pozostałe opakowania drewniane i ich części
16.24.13.0Pozostałe opakowania drewniane i ich części
16.24.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
16.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
16.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
16.29POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.29.1POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA
16.29.11Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
16.29.11.0Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
16.29.12Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
16.29.12.0Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
16.29.13Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
16.29.13.0Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
16.29.14Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
16.29.14.0Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
16.29.15Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych
16.29.15.0Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych
16.29.2WYROBY Z KORKA, SŁOMY LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WIKLINIARSKIE
16.29.21Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
16.29.21.0Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
16.29.22Wyroby z korka naturalnego
16.29.22.0Wyroby z korka naturalnego
16.29.23Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
16.29.23.0Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
16.29.24Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.29.24.0Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.29.25Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
16.29.25.0Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
16.29.9USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA ORAZ WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA ORAZ WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
16.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
16.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
16.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
Dział 17PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
17.1MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA
17.11MASA WŁÓKNISTA
17.11.1MASA WŁÓKNISTA DRZEWNA LUB Z POZOSTAŁYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW CELULOZOWYCH
17.11.11Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
17.11.11.0Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
17.11.12Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.12.0Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.13Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.13.0Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.14Masa włóknista drzewna, mechaniczna i półchemiczna, masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno
17.11.14.0Masa włóknista drzewna, mechaniczna i półchemiczna, masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno
17.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASY WŁÓKNISTEJ
17.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.12PAPIER I TEKTURA
17.12.1PAPIER GAZETOWY; PAPIER I TEKTURA CZERPANE; POZOSTAŁY PAPIER I TEKTURA DLA CELÓW GRAFICZNYCH
17.12.11Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
17.12.11.0Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
17.12.12Papier i tektura czerpane
17.12.12.0Papier i tektura czerpane
17.12.13Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
17.12.13.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
17.12.14Pozostały papier i tektura do celów graficznych
17.12.14.0Pozostały papier i tektura do celów graficznych
17.12.2BIBUŁKA TISSUE DO PRODUKCJI PAPIERU TOALETOWEGO, CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH, RĘCZNIKÓW, SERWETEK ITP.; WATA CELULOZOWA I WSTĘGI Z WŁÓKIEN CELULOZOWYCH
17.12.20Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.20.0Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.3PAPIER DO PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ
17.12.31Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
17.12.31.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
17.12.32Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
17.12.32.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
17.12.33Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
17.12.33.0Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
17.12.34Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
17.12.34.0Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
17.12.35"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
17.12.35.0"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
17.12.4POZOSTAŁY PAPIER NIEPOWLECZONY
17.12.41Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
17.12.41.0Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
17.12.42Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.42.0Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.43Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
17.12.43.0Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
17.12.44Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
17.12.44.0Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
17.12.5TEKTURA NIEPOWLECZONA, Z WYŁĄCZENIEM W RODZAJU STOSOWANEJ DO PISANIA, DRUKOWANIA LUB INNYCH CELÓW GRAFICZNYCH
17.12.51Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
17.12.51.0Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
17.12.59Pozostała tektura niepowleczona
17.12.59.0Pozostała tektura niepowleczona
17.12.6PERGAMIN ROŚLINNY, PAPIER TŁUSZCZOODPORNY, PAPIEROWA KALKA KREŚLARSKA, PAPIER PERGAMINOWY SATYNOWANY I POZOSTAŁE SATYNOWANE PAPIERY PRZEZROCZYSTE LUB PÓŁPRZEZROCZYSTE
17.12.60Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.60.0Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.7PAPIER I TEKTURA PRZETWORZONE
17.12.71Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
17.12.71.0Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
17.12.72Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
17.12.72.0Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
17.12.73Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
17.12.73.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
17.12.74Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.74.0Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.75Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.75.0Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.76Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
17.12.76.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
17.12.77Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
17.12.77.0Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
17.12.78Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.78.0Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.79Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.79.0Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PAPIERU I TEKTURY
17.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.2WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.21PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.1PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.11Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
17.21.11.0Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
17.21.12Worki i torby z papieru
17.21.12.0Worki i torby z papieru
17.21.13Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
17.21.13.0Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
17.21.14Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
17.21.14.0Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
17.21.15Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
17.21.15.0Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
17.21.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU
17.22.1ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU
17.22.11Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.11.0Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.12Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.12.0Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.13Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
17.22.13.0Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
17.22.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PAPIERU
17.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.23ARTYKUŁY PIŚMIENNE
17.23.1ARTYKUŁY PIŚMIENNE
17.23.11Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru
17.23.11.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru
17.23.12Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
17.23.12.0Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
17.23.13Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
17.23.13.0Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
17.23.14Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, z nadrukiem, wytłaczane lub perforowane
17.23.14.0Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, z nadrukiem, wytłaczane lub perforowane
17.23.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
17.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.24TAPETY
17.24.1TAPETY
17.24.11Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
17.24.11.0Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
17.24.12Pokrycia ścienne tekstylne
17.24.12.0Pokrycia ścienne tekstylne
17.24.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TAPET
17.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.29POZOSTAŁE WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.29.1POZOSTAŁE WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.29.11Etykiety z papieru i tektury
17.29.11.0Etykiety z papieru i tektury
17.29.12Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
17.29.12.0Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
17.29.19Papier do wyrobu papierosów; szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
17.29.19.0Papier do wyrobu papierosów; szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
17.29.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
17.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
17.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Dział 18USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.1USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI POKREWNE ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM
18.11USŁUGI DRUKOWANIA GAZET
18.11.1USŁUGI DRUKOWANIA GAZET
18.11.10Usługi drukowania gazet
18.11.10.0Usługi drukowania gazet
18.12POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE
18.12.1POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE
18.12.11Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
18.12.11.0Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
18.12.12Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
18.12.12.0Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
18.12.13Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
18.12.13.0Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
18.12.14Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych
18.12.14.0Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych
18.12.15Usługi drukowania etykiet i metek
18.12.15.0Usługi drukowania etykiet i metek
18.12.16Usługi drukowania bezpośrednio na materiałach innych niż papier
18.12.16.0Usługi drukowania bezpośrednio na materiałach innych niż papier
18.12.19Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.12.19.0Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.13USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU I WSPOMAGAJĄCE DRUKOWANIE; WYROBY W RODZAJU STOSOWANYCH DO DRUKOWANIA
18.13.1USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU
18.13.10Usługi związane z przygotowaniem do druku
18.13.10.0Usługi związane z przygotowaniem do druku
18.13.2KLISZE, PŁYTY LUB CYLINDRY DRUKARSKIE I POZOSTAŁE WYROBY W RODZAJU STOSOWANYCH DO DRUKOWANIA
18.13.20Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
18.13.20.0Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
18.13.3USŁUGI WSPOMAGAJĄCE DRUKOWANIE
18.13.30Usługi wspomagające drukowanie
18.13.30.0Usługi wspomagające drukowanie
18.14USŁUGI INTROLIGATORSKIE I PODOBNE USŁUGI
18.14.1USŁUGI INTROLIGATORSKIE I PODOBNE USŁUGI
18.14.10Usługi introligatorskie i podobne usługi
18.14.10.0Usługi introligatorskie i podobne usługi
18.2USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.20USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.20.1USŁUGI REPRODUKCJI NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
18.20.10Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
18.20.10.0Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
18.20.2USŁUGI REPRODUKCJI NAGRAŃ WIDEO
18.20.20Usługi reprodukcji nagrań wideo
18.20.20.0Usługi reprodukcji nagrań wideo
18.20.3USŁUGI REPRODUKCJI KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.20.30Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
18.20.30.0Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
Dział 19KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.1PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10.1KOKS I PÓŁKOKS Z WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU) LUB TORFU; WĘGIEL RETORTOWY
19.10.10Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.10.10.0Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.10.2SMOŁA DESTYLOWANA Z WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU) LUB TORFU; POZOSTAŁE SMOŁY MINERALNE
19.10.20Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
19.10.20.0Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
19.10.3PAK I KOKS PAKOWY
19.10.30Pak i koks pakowy
19.10.30.0Pak i koks pakowy
19.10.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM PRODUKTÓW PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10.99Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
19.10.99.0Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
19.2BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20.1BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE, WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU
19.20.11Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego
19.20.11.0Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego
19.20.12Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
19.20.12.0Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
19.20.13Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z torfu
19.20.13.0Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z torfu
19.20.2PALIWO SILNIKOWE, OLEJE OPAŁOWE I NAPĘDOWE; OLEJE SMAROWE
19.20.21Benzyna silnikowa (gazolina)
19.20.21.0Benzyna silnikowa (gazolina)
19.20.22Benzyna lotnicza
19.20.22.0Benzyna lotnicza
19.20.23Benzyna lakiernicza
19.20.23.0Benzyna lakiernicza
19.20.24Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych
19.20.24.0Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych
19.20.25Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.25.0Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.26Oleje napędowe
19.20.26.0Oleje napędowe
19.20.27Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.27.0Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.28Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.28.0Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.29Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.29.0Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.3GAZY I POZOSTAŁE WĘGLOWODORY GAZOWE, Z WYŁĄCZENIEM GAZU ZIEMNEGO
19.20.31Propan i butan skroplone
19.20.31.0Propan i butan skroplone
19.20.32Etylen, propylen, butylen i butadien
19.20.32.0Etylen, propylen, butylen i butadien
19.20.39Pozostałe gazy pochodzenia naftowego i węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
19.20.39.0Pozostałe gazy pochodzenia naftowego i węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
19.20.4POZOSTAŁE PRODUKTY NAFTOWE
19.20.41Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
19.20.41.0Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
19.20.42Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
19.20.42.0Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
19.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM BRYKIETÓW I PODOBNYCH PALIW STAŁYCH Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20.99Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
19.20.99.0Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
Dział 20CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
20.1CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.11GAZY TECHNICZNE
20.11.1GAZY TECHNICZNE
20.11.11Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
20.11.11.0Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
20.11.12Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
20.11.12.0Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
20.11.13Powietrze ciekłe i sprężone
20.11.13.0Powietrze ciekłe i sprężone
20.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GAZÓW TECHNICZNYCH
20.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
20.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
20.12BARWNIKI I PIGMENTY
20.12.1TLENKI, NADTLENKI I WODOROTLENKI METALI
20.12.11Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
20.12.11.0Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
20.12.12Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
20.12.12.0Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
20.12.19Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali
20.12.19.0Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali
20.12.2EKSTRAKTY GARBARSKIE LUB BARWIĄCE; GARBNIKI I ICH POCHODNE; ŚRODKI BARWIĄCE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.12.21Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
20.12.21.0Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
20.12.22Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
20.12.22.0Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
20.12.23Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
20.12.23.0Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
20.12.24Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
20.12.24.0Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
20.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BARWNIKÓW I PIGMENTÓW
20.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
20.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
20.13POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE
20.13.1URAN WZBOGACONY I PLUTON; URAN ZUBOŻONY I TOR; POZOSTAŁE PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE
20.13.11Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
20.13.11.0Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
20.13.12Uran zubożony i tor oraz ich związki
20.13.12.0Uran zubożony i tor oraz ich związki
20.13.13Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki
20.13.13.0Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki
20.13.14Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
20.13.14.0Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
20.13.2PIERWIASTKI CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; KWASY I ZWIĄZKI NIEORGANICZNE
20.13.21Niemetale
20.13.21.0Niemetale
20.13.22Związki halogenów i siarki z niemetalami
20.13.22.0Związki halogenów i siarki z niemetalami
20.13.23Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć
20.13.23.0Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć
20.13.24Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
20.13.24.0Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
20.13.25Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
20.13.25.0Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
20.13.3ZWIĄZKI FLUOROWCÓW Z METALAMI; PODCHLORYNY, CHLORANY I NADCHLORANY
20.13.31Związki fluorowców z metalami
20.13.31.0Związki fluorowców z metalami
20.13.32Podchloryny, chlorany i nadchlorany
20.13.32.0Podchloryny, chlorany i nadchlorany
20.13.4SIARCZKI, SIARCZYNY I SIARCZANY; AZOTANY, FOSFORANY I WĘGLANY
20.13.41Siarczki, siarczyny i siarczany
20.13.41.0Siarczki, siarczyny i siarczany
20.13.42Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
20.13.42.0Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
20.13.43Węglany
20.13.43.0Węglany
20.13.5SOLE POZOSTAŁYCH METALI
20.13.51Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
20.13.51.0Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
20.13.52Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych
20.13.52.0Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych
20.13.6POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.13.61Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
20.13.61.0Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
20.13.62Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
20.13.62.0Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
20.13.63Nadtlenek wodoru
20.13.63.0Nadtlenek wodoru
20.13.64Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
20.13.64.0Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
20.13.65Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
20.13.65.0Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
20.13.66Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
20.13.66.0Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
20.13.67Piryty żelazowe wyprażone
20.13.67.0Piryty żelazowe wyprażone
20.13.68Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
20.13.68.0Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
20.13.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
20.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE
20.14.1WĘGLOWODORY I ICH POCHODNE
20.14.11Węglowodory alifatyczne
20.14.11.0Węglowodory alifatyczne
20.14.12Węglowodory cykliczne
20.14.12.0Węglowodory cykliczne
20.14.13Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
20.14.13.0Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
20.14.14Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
20.14.14.0Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
20.14.19Pozostałe pochodne węglowodorów
20.14.19.0Pozostałe pochodne węglowodorów
20.14.2ALKOHOLE, FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE; ALKOHOLE TŁUSZCZOWE PRZEMYSŁOWE
20.14.21Alkohole tłuszczowe przemysłowe
20.14.21.0Alkohole tłuszczowe przemysłowe
20.14.22Alkohole monowodorotlenowe
20.14.22.1Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
20.14.22.9Pozostałe alkohole monowodorotlenowe
20.14.23Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
20.14.23.0Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
20.14.24Fenole; fenoloalkohole i pochodne fenoli
20.14.24.0Fenole; fenoloalkohole i pochodne fenoli
20.14.3KWASY TŁUSZCZOWE MONOKARBOKSYLOWE PRZEMYSŁOWE; KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE
20.14.31Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
20.14.31.0Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
20.14.32Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
20.14.32.0Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
20.14.33Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
20.14.33.0Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
20.14.34Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
20.14.34.0Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
20.14.4ZWIĄZKI ORGANICZNE Z AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
20.14.41Związki z aminową grupą funkcyjną
20.14.41.0Związki z aminową grupą funkcyjną
20.14.42Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego
20.14.42.0Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego
20.14.43Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
20.14.43.0Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
20.14.44Związki z inną azotową grupą funkcyjną
20.14.44.0Związki z inną azotową grupą funkcyjną
20.14.5ZWIĄZKI SIARKI ORGANICZNE I POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE; ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.14.51Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
20.14.51.0Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
20.14.52Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole
20.14.52.0Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole
20.14.53Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
20.14.53.0Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
20.14.6ETERY, NADTLENKI ORGANICZNE, EPOKSYDY, ACETALE I PÓŁACETALE; POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNE
20.14.61Związki z aldehydową grupą funkcyjną
20.14.61.0Związki z aldehydową grupą funkcyjną
20.14.62Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
20.14.62.0Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
20.14.63Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
20.14.63.1Etery zawierające biometanol lub bioetanol
20.14.63.2Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
20.14.64Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.14.64.0Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.14.7RÓŻNE ORGANICZNE CHEMIKALIA PODSTAWOWE
20.14.71Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
20.14.71.0Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
20.14.72Węgiel drzewny
20.14.72.0Węgiel drzewny
20.14.73Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
20.14.73.0Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
20.14.74Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj.
20.14.74.0Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj.
20.14.75Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
20.14.75.1Bioetanol skażony (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
20.14.75.9Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
20.14.8ŁUGI ODPADOWE Z PRODUKCJI PULPY DRZEWNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OLEJU TALOWEGO
20.14.80Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
20.14.80.0Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
20.14.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
20.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE
20.15.1KWAS AZOTOWY; MIESZANINY NITRUJĄCE; AMONIAK
20.15.10Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
20.15.10.0Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
20.15.2CHLOREK AMONU; AZOTYNY
20.15.20Chlorek amonu; azotyny
20.15.20.0Chlorek amonu; azotyny
20.15.3NAWOZY AZOTOWE, MINERALNE
20.15.31Mocznik
20.15.31.0Mocznik
20.15.32Siarczan amonu
20.15.32.0Siarczan amonu
20.15.33Azotan amonu
20.15.33.0Azotan amonu
20.15.34Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
20.15.34.0Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
20.15.35Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
20.15.35.0Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
20.15.36Mieszaniny mocznika i azotanu amonu
20.15.36.0Mieszaniny mocznika i azotanu amonu
20.15.39Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.39.0Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.4NAWOZY FOSFOROWE, MINERALNE
20.15.41Superfosfaty
20.15.41.0Superfosfaty
20.15.49Pozostałe mineralne nawozy fosforowe
20.15.49.0Pozostałe mineralne nawozy fosforowe
20.15.5NAWOZY POTASOWE, MINERALNE
20.15.51Chlorek potasu
20.15.51.0Chlorek potasu
20.15.52Siarczan potasu
20.15.52.0Siarczan potasu
20.15.59Pozostałe mineralne nawozy potasowe
20.15.59.0Pozostałe mineralne nawozy potasowe
20.15.6AZOTAN SODU
20.15.60Azotan sodu
20.15.60.0Azotan sodu
20.15.7NAWOZY MINERALNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.15.71Nawozy mineralne zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
20.15.71.0Nawozy mineralne zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
20.15.72Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
20.15.72.0Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
20.15.73Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
20.15.73.0Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
20.15.74Nawozy mineralne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
20.15.74.0Nawozy mineralne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
20.15.75Nawozy mineralne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
20.15.75.0Nawozy mineralne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
20.15.76Azotan potasu
20.15.76.0Azotan potasu
20.15.79Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z podanych pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane; pozostałe nawozy mineralne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.79.0Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z podanych pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane; pozostałe nawozy mineralne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.8NAWOZY NATURALNE LUB ORGANICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.15.80Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.80.0Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
20.15.99Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
20.15.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
20.16TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.1POLIMERY ETYLENU W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.10Polimery etylenu w formach podstawowych
20.16.10.0Polimery etylenu w formach podstawowych
20.16.2POLIMERY STYRENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.20Polimery styrenu, w formach podstawowych
20.16.20.0Polimery styrenu, w formach podstawowych
20.16.3POLIMERY CHLORKU WINYLU I POZOSTAŁYCH FLUOROWCOWANYCH ALKENÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.30Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
20.16.30.0Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
20.16.4POLIACETALE, POZOSTAŁE POLIETERY I ŻYWICE EPOKSYDOWE W FORMACH PODSTAWOWYCH; POLIWĘGLANY, ŻYWICE ALKIDOWE, POLIESTRY ALLILOWE I POZOSTAŁE POLIESTRY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.40Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
20.16.40.0Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
20.16.5POZOSTAŁE TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH; WYMIENIACZE JONÓW
20.16.51Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
20.16.51.0Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
20.16.52Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
20.16.52.0Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
20.16.53Polimery akrylu w formach podstawowych
20.16.53.0Polimery akrylu w formach podstawowych
20.16.54Poliamidy w formach podstawowych
20.16.54.0Poliamidy w formach podstawowych
20.16.55Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
20.16.55.0Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
20.16.56Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
20.16.56.0Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
20.16.57Silikony w formach podstawowych
20.16.57.0Silikony w formach podstawowych
20.16.59Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.16.59.0Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane; wymieniacze jonów
20.16.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.16.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.17.1KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.17.10Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
20.17.10.0Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
20.17.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.17.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.17.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.2PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20.1PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20.11Środki owadobójcze
20.20.11.0Środki owadobójcze
20.20.12Środki chwastobójcze
20.20.12.0Środki chwastobójcze
20.20.13Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
20.20.13.0Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
20.20.14Środki odkażające
20.20.14.0Środki odkażające
20.20.15Środki grzybobójcze
20.20.15.0Środki grzybobójcze
20.20.16Pestycydy niebezpieczne
20.20.16.0Pestycydy niebezpieczne
20.20.19Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
20.20.19.0Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
20.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
20.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.3FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE
20.30FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE
20.30.1FARBY I POKOSTY NA BAZIE TWORZYW SZTUCZNYCH
20.30.11Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
20.30.11.0Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
20.30.12Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
20.30.12.0Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
20.30.2POZOSTAŁE FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WYROBY; FARBY DO CELÓW ARTYSTYCZNYCH I FARBA DRUKARSKA
20.30.21Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
20.30.21.0Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
20.30.22Pozostałe farby, lakiery i podobne środki pokrywające; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
20.30.22.0Pozostałe farby, lakiery i podobne środki pokrywające; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
20.30.23Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne
20.30.23.0Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne
20.30.24Farba drukarska
20.30.24.0Farba drukarska
20.30.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH ŚRODKÓW POKRYWAJĄCYCH, FARB DRUKARSKICH, GOTOWYCH SYKATYW I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
20.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
20.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
20.4MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE; WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.41MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE
20.41.1GLICERYNA
20.41.10Gliceryna
20.41.10.0Gliceryna surowa
20.41.2ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, Z WYŁĄCZENIEM MYDŁA
20.41.20Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
20.41.20.0Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
20.41.3MYDŁO, ŚRODKI PIORĄCE I CZYSZCZĄCE
20.41.31Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
20.41.31.0Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
20.41.32Detergenty i preparaty do prania
20.41.32.0Detergenty i preparaty do prania
20.41.4PREPARATY ZAPACHOWE, WOSKI ORAZ POZOSTAŁE PREPARATY DO CZYSZCZENIA
20.41.41Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
20.41.41.0Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
20.41.42Woski sztuczne i preparowane
20.41.42.0Woski sztuczne i preparowane
20.41.43Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
20.41.43.0Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
20.41.44Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
20.41.44.0Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
20.41.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW PIORĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH
20.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
20.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
20.42PREPARATY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.42.1PREPARATY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.42.11Perfumy i wody toaletowe
20.42.11.0Perfumy i wody toaletowe
20.42.12Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
20.42.12.0Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
20.42.13Kosmetyki do manicure i pedicure
20.42.13.0Kosmetyki do manicure i pedicure
20.42.14Pudry kosmetyczne lub toaletowe
20.42.14.0Pudry kosmetyczne lub toaletowe
20.42.15Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.15.0Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.16Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
20.42.16.0Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
20.42.17Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.17.0Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.18Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
20.42.18.0Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
20.42.19Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.19.0Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
20.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE
20.51MATERIAŁY WYBUCHOWE; ZAPAŁKI
20.51.1MATERIAŁY WYBUCHOWE GOTOWE; LONTY PROCHOWE; LONTY DETONUJĄCE; SPŁONKI NABOJOWE LUB DETONUJĄCE; ZAPALNIKI; DETONATORY ELEKTRYCZNE; OGNIE SZTUCZNE
20.51.11Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
20.51.11.0Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
20.51.12Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
20.51.12.0Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
20.51.13Ognie sztuczne
20.51.13.0Ognie sztuczne
20.51.14Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
20.51.14.0Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
20.51.2ZAPAŁKI
20.51.20Zapałki
20.51.20.0Zapałki
20.51.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I ZAPAŁEK
20.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
20.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
20.52KLEJE
20.52.1KLEJE
20.52.10Kleje
20.52.10.0Kleje
20.52.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KLEJÓW
20.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
20.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
20.53OLEJKI ETERYCZNE; MIESZANINY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
20.53.1OLEJKI ETERYCZNE; MIESZANINY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
20.53.10Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
20.53.10.0Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
20.53.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OLEJKÓW ETERYCZNYCH I MIESZANIN SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
20.53.99Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
20.53.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
20.59POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.59.1PŁYTY I FILMY FOTOGRAFICZNE, FILMY DO NATYCHMIASTOWYCH ODBITEK; PREPARATY CHEMICZNE I NIEZMIESZANE WYROBY DO STOSOWANIA W FOTOGRAFICE
20.59.11Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
20.59.11.0Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
20.59.12Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.2TŁUSZCZE I OLEJE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, CHEMICZNIE MODYFIKOWANE; NIEJADALNE MIESZANINY TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ZWIERZĘCYCH I ROŚLINNYCH
20.59.20Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
20.59.20.0Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
20.59.3ATRAMENT DO PISANIA, TUSZ KREŚLARSKI I POZOSTAŁE ATRAMENTY I TUSZE
20.59.30Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
20.59.4PREPARATY SMAROWE; DODATKI; ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ZAMARZANIU
20.59.41Preparaty smarowe
20.59.41.0Preparaty smarowe
20.59.42Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
20.59.42.0Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
20.59.43Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
20.59.43.0Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
20.59.5RÓŻNE WYROBY CHEMICZNE
20.59.51Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
20.59.51.0Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
20.59.52Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.52.0Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.53Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
20.59.53.0Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
20.59.54Węgiel aktywny
20.59.54.0Węgiel aktywny
20.59.55Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
20.59.55.0Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
20.59.56Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.56.0Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.57Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne
20.59.57.0Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne
20.59.58Biodiesel
20.59.58.0Biodiesel
20.59.59Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.59.1Estry kwasów tłuszczowych, z wyłączeniem monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych
20.59.59.9Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.6ŻELATYNY I ICH POCHODNE, WŁĄCZAJĄC ALBUMINY MLEKA
20.59.60Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
20.59.60.0Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
20.59.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
20.59.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
20.59.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
20.6WŁÓKNA CHEMICZNE
20.60WŁÓKNA CHEMICZNE
20.60.1WŁÓKNA SYNTETYCZNE
20.60.11Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.11.0Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.12Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
20.60.12.0Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
20.60.13Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
20.60.13.0Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
20.60.14Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne wyroby, z syntetycznych materiałów włókienniczych
20.60.14.0Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne wyroby, z syntetycznych materiałów włókienniczych
20.60.2WŁÓKNA SZTUCZNE
20.60.21Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.21.0Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.22Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
20.60.22.0Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
20.60.23Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
20.60.23.0Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
20.60.24Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
20.60.24.0Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
20.60.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
20.60.99Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
20.60.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
Dział 21PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
21.1PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE
21.10PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE
21.10.1KWAS SALICYLOWY, KWAS O-ACETYLOSALICYLOWY, ICH SOLE I ESTRY
21.10.10Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry
21.10.10.0Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry
21.10.2LIZYNA, KWAS GLUTAMINOWY I ICH SOLE; CZWARTORZĘDOWE SOLE I WODOROTLENKI AMONOWE; FOSFOAMINOLIPIDY; AMIDY I ICH POCHODNE ORAZ ICH SOLE
21.10.20Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole
21.10.20.0Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole
21.10.3LAKTONY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE Z HETEROATOMEM(-AMI) AZOTU, ZAWIERAJĄCE W STRUKTURZE NIESKONDENSOWANY PIERŚCIEŃ PIRAZOLOWY, PIERŚCIEŃ PIRYMIDYNOWY, PIERŚCIEŃ PIPERAZYNOWY, NIESKONDENSOWANY PIERŚCIEŃ TRIAZYNOWY LUB FENOTIAZYNOWY UKŁAD PIERŚCIENIOWY NIESKONDENSOWANY DALEJ; HYDANTOINA I JEJ POCHODNE; SULFONAMIDY
21.10.31Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne
21.10.31.0Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne
21.10.32Sulfonamidy
21.10.32.0Sulfonamidy
21.10.4CUKRY CHEMICZNIE CZYSTE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ETERY CUKRÓW I ESTRY CUKRÓW ORAZ ICH SOLE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
21.10.40Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.40.0Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.5PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY; GLIKOZYDY I ALKALOIDY ROŚLINNE ORAZ ICH POCHODNE; ANTYBIOTYKI
21.10.51Prowitaminy, witaminy i ich pochodne
21.10.51.0Prowitaminy, witaminy i ich pochodne
21.10.52Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony
21.10.52.0Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony
21.10.53Glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
21.10.53.0Glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
21.10.54Antybiotyki
21.10.54.0Antybiotyki
21.10.6GRUCZOŁY I POZOSTAŁE NARZĄDY; ICH EKSTRAKTY ORAZ POZOSTAŁE SUBSTANCJE POCHODZENIA LUDZKIEGO LUB ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
21.10.60Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.60.0Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
21.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych
21.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych
21.2LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
21.20LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
21.20.1LEKI
21.20.11Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki
21.20.11.0Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki
21.20.12Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków
21.20.12.0Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków
21.20.13Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków
21.20.13.0Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków
21.20.2POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
21.20.21Antysurowice i szczepionki
21.20.21.0Antysurowice i szczepionki
21.20.22Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych
21.20.22.0Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych
21.20.23Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne
21.20.23.0Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne
21.20.24Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy
21.20.24.0Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy
21.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
21.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
21.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Dział 22WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.1WYROBY Z GUMY
22.11OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY
22.11.1OPONY I DĘTKI Z GUMY, NOWE
22.11.11Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
22.11.11.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
22.11.12Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
22.11.12.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
22.11.13Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i statkach powietrznych
22.11.13.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i statkach powietrznych
22.11.14Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
22.11.14.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
22.11.15Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek, z gumy
22.11.15.0Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek, z gumy
22.11.16Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon, z gumy
22.11.16.0Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon, z gumy
22.11.2OPONY PNEUMATYCZNE BIEŻNIKOWANE Z GUMY
22.11.20Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.20.0Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPON I DĘTEK, Z GUMY; Z BIEŻNIKOWANIEM I REGENEROWANIEM OPON Z GUMY
22.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.19POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY
22.19.1REGENERAT GUMOWY W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH
22.19.10Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.10.0Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.2KAUCZUK NIEWULKANIZOWANY I WYROBY Z NIEGO; GUMA (Z WYŁĄCZENIEM EBONITU), W FORMIE NICI, SZNURKA, PŁYT, ARKUSZY, TAŚM, PRĘTÓW I PROFILI
22.19.20Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.20.0Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.3PRZEWODY, RURY I WĘŻE Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT
22.19.30Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.30.0Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.4PASY NAPĘDOWE LUB TAŚMY PRZENOŚNIKOWE, Z GUMY
22.19.40Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.40.0Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.5TKANINY GUMOWANE, Z WYŁĄCZENIEM TKANINY KORDOWEJ NA OPONY
22.19.50Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.50.0Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.6ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT
22.19.60Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.60.0Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.7WYROBY Z GUMY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; EBONIT; WYROBY Z EBONITU
22.19.71Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
22.19.71.0Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
22.19.72Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
22.19.72.0Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
22.19.73Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
22.19.73.0Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
22.19.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
22.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.2WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21PŁYTY, ARKUSZE, RURY I KSZTAŁTOWNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.1WŁÓKNA POJEDYNCZE O PRZEKROJU POPRZECZNYM > 1 MM, PRĘTY, PAŁECZKI I KSZTAŁTOWNIKI, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.10Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.10.0Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.2RURY, PRZEWODY I WĘŻE ORAZ ICH OSPRZĘT, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.21Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
22.21.21.0Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
22.21.29Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich osprzęt, z tworzyw sztucznych
22.21.29.0Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich osprzęt, z tworzyw sztucznych
22.21.3PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEKOMÓRKOWYCH, NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH ANI NIEPOŁĄCZONYCH Z INNYMI MATERIAŁAMI
22.21.30Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.4POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.41Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
22.21.41.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
22.21.42Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
22.21.42.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
22.21.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników, z tworzyw sztucznych
22.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników, z tworzyw sztucznych
22.22OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.1OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.11Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
22.22.11.0Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
22.22.12Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
22.22.12.0Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
22.22.13Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.13.0Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.14Balony, butelki, kolby i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.14.0Balony, butelki, kolby i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.19Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.19.0Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.23WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA; LINOLEUM I POZOSTAŁE TWARDE POKRYCIA PODŁOGOWE INNE NIŻ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23.11Pokrycia podłogowe (nawet samoprzylepne), ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w postaci płytek
22.23.11.0Pokrycia podłogowe (nawet samoprzylepne), ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w postaci płytek
22.23.12Wanny, umywalki, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22.23.12.0Wanny, umywalki, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22.23.13Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22.23.13.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22.23.14Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22.23.14.0Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22.23.15Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.15.0Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.19Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.23.19.0Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.23.2BUDYNKI PREFABRYKOWANE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23.20Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.20.0Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.29POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.1ODZIEŻ I DODATKI DO ODZIEŻY, WŁĄCZAJĄC RĘKAWICZKI, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.10Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.10.0Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.2POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
22.29.21Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm
22.29.21.0Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm
22.29.22Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
22.29.22.0Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
22.29.23Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
22.29.23.0Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
22.29.24Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
22.29.24.0Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
22.29.25Artykuły biurowe i szkolne, z tworzyw sztucznych
22.29.25.0Artykuły biurowe i szkolne, z tworzyw sztucznych
22.29.26Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
22.29.26.0Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
22.29.29Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
22.29.29.0Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
22.29.9USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Dział 23WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
23.1SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
23.11SZKŁO PŁASKIE
23.11.1SZKŁO PŁASKIE
23.11.11Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.11.0Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.12Szkło typu 'float' i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.12.0Szkło typu 'float' i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZKŁA PŁASKIEGO
23.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
23.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
23.12SZKŁO PŁASKIE, PROFILOWANE I PODDANE DALSZEJ OBRÓBCE
23.12.1SZKŁO PŁASKIE, PROFILOWANE I PODDANE DALSZEJ OBRÓBCE
23.12.11Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane
23.12.11.0Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane
23.12.12Szkło bezpieczne
23.12.12.0Szkło bezpieczne
23.12.13Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
23.12.13.0Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
23.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I PODDANEGO DALSZEJ OBRÓBCE
23.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
23.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
23.13SZKŁO GOSPODARCZE
23.13.1SZKŁO GOSPODARCZE
23.13.11Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
23.13.11.0Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
23.13.12Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego
23.13.12.0Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego
23.13.13Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów
23.13.13.0Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów
23.13.14Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych
23.13.14.0Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych
23.13.9USŁUGI WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE SZKŁA GOSPODARCZEGO; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZKŁA GOSPODARCZEGO
23.13.91Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych
23.13.91.0Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych
23.13.92Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych
23.13.92.0Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych
23.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego
23.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego
23.14WŁÓKNA SZKLANE
23.14.1WŁÓKNA SZKLANE
23.14.11Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych
23.14.11.0Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych
23.14.12Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin
23.14.12.0Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin
23.14.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKIEN SZKLANYCH
23.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych
23.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych
23.19POZOSTAŁE SZKŁO PRZETWORZONE, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
23.19.1POZOSTAŁE SZKŁO W POSTACI PÓŁPRZETWORZONEJ
23.19.11Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione
23.19.11.0Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione
23.19.12Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach
23.19.12.0Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach
23.19.2SZKŁO TECHNICZNE I POZOSTAŁE RODZAJE SZKŁA
23.19.21Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych
23.19.21.0Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych
23.19.22Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
23.19.22.0Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
23.19.23Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane
23.19.23.0Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane
23.19.24Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
23.19.24.0Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
23.19.25Izolatory elektryczne szklane
23.19.25.0Izolatory elektryczne szklane
23.19.26Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.19.26.0Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.19.9USŁUGI WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SZKŁA PRZETWORZONEGO, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEGO SZKŁA PRZETWORZONEGO, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
23.19.91Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.19.91.0Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.2WYROBY OGNIOTRWAŁE
23.20WYROBY OGNIOTRWAŁE
23.20.1Wyroby ogniotrwałe
23.20.11Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.11.0Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.12Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.12.0Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.13Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.13.0Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.14Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne
23.20.14.0Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne
23.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
23.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych
23.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych
23.3MATERIAŁY BUDOWLANE CERAMICZNE
23.31PŁYTKI CERAMICZNE I PŁYTY CHODNIKOWE CERAMICZNE
23.31.1PŁYTKI CERAMICZNE I PŁYTY CHODNIKOWE CERAMICZNE
23.31.10Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
23.31.10.0Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
23.31.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PŁYTEK CERAMICZNYCH I PŁYT CHODNIKOWYCH CERAMICZNYCH
23.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych
23.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych
23.32CEGŁY, DACHÓWKI I MATERIAŁY BUDOWLANE, Z WYPALANEJ GLINY
23.32.1CEGŁY, DACHÓWKI I MATERIAŁY BUDOWLANE, Z WYPALANEJ GLINY
23.32.11Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.
23.32.11.0Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.
23.32.12Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane
23.32.12.0Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane
23.32.13Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne
23.32.13.0Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne
23.32.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
23.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.4POZOSTAŁE WYROBY Z PORCELANY I CERAMIKI
23.41WYROBY CERAMICZNE STOŁOWE I OZDOBNE
23.41.1WYROBY CERAMICZNE STOŁOWE I OZDOBNE
23.41.11Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.11.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.12Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.12.0Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.13Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
23.41.13.0Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
23.41.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW CERAMICZNYCH, STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
23.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych, stołowych i ozdobnych
23.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych, stołowych i ozdobnych
23.42WYROBY SANITARNE CERAMICZNE
23.42.1WYROBY SANITARNE CERAMICZNE
23.42.10Wyroby sanitarne ceramiczne
23.42.10.0Wyroby sanitarne ceramiczne
23.42.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH
23.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43IZOLATORY CERAMICZNE I ELEMENTY CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO
23.43.1IZOLATORY ELEKTRYCZNE CERAMICZNE; ELEMENTY CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO DO MASZYN, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
23.43.10Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
23.43.10.0Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
23.43.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ IZOLATORÓW CERAMICZNYCH I ELEMENTÓW CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO
23.43.99Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego
23.43.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego
23.44POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE DO CELÓW TECHNICZNYCH
23.44.1POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE DO CELÓW TECHNICZNYCH
23.44.11Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.11.0Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.12Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.12.0Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH DO CELÓW TECHNICZNYCH
23.44.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych
23.44.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych
23.49POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE
23.49.1POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE
23.49.11Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie oraz do transportu lub pakowania towarów
23.49.11.0Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie oraz do transportu lub pakowania towarów
23.49.12Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.49.12.0Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.49.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
23.49.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych
23.49.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych
23.5CEMENT, WAPNO I GIPS
23.51CEMENT
23.51.1CEMENT
23.51.11Klinkier cementowy
23.51.11.0Klinkier cementowy
23.51.12Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
23.51.12.0Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
23.51.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CEMENTU
23.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu
23.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu
23.52WAPNO I SPOIWA GIPSOWE
23.52.1WAPNO PALONE, WAPNO GASZONE I WAPNO HYDRAULICZNE
23.52.10Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
23.52.10.0Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
23.52.2SPOIWA GIPSOWE
23.52.20Spoiwa gipsowe
23.52.20.0Spoiwa gipsowe
23.52.3DOLOMIT KALCYNOWANY LUB SPIEKANY
23.52.30Dolomit kalcynowany lub spiekany
23.52.30.0Dolomit kalcynowany lub spiekany
23.52.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WAPNA I SPOIWA GIPSOWEGO
23.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i spoiwa gipsowego
23.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i spoiwa gipsowego
23.6WYROBY Z BETONU, CEMENTU I GIPSU
23.61WYROBY Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.61.1WYROBY Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.61.11Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia
23.61.11.1Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z betonu
23.61.11.2Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu lub ze sztucznego kamienia
23.61.12Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia
23.61.12.1Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, z betonu
23.61.12.2Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, z cementu lub ze sztucznego kamienia
23.61.2BUDYNKI PREFABRYKOWANE, Z BETONU
23.61.20Budynki prefabrykowane, z betonu
23.61.20.0Budynki prefabrykowane, z betonu
23.61.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.61.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych
23.61.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych
23.62WYROBY Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.62.1WYROBY Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.62.10Wyroby z gipsu do celów budowlanych
23.62.10.0Wyroby z gipsu do celów budowlanych
23.62.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.62.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych
23.62.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych
23.63MASY BETONOWE
23.63.1MASY BETONOWE
23.63.10Masy betonowe
23.63.10.0Masy betonowe
23.63.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASY BETONOWEJ
23.63.99Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej
23.63.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej
23.64ZAPRAWY MURARSKIE
23.64.1ZAPRAWY MURARSKIE
23.64.10Zaprawy murarskie
23.64.10.0Zaprawy murarskie
23.64.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZAPRAW MURARSKICH
23.64.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich
23.64.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich
23.65WYROBY Z WŁÓKNO-CEMENTU
23.65.1WYROBY Z WŁÓKNO-CEMENTU
23.65.11Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna scalonych spoiwem mineralnym
23.65.11.0Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna scalonych spoiwem mineralnym
23.65.12Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe lub tym podobne
23.65.12.0Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe lub tym podobne
23.65.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z WŁÓKNO-CEMENTU
23.65.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z włókno-cementu
23.65.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z włókno-cementu
23.69POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
23.69.1POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
23.69.11Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.11.0Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.19Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.19.0Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU LUB CEMENTU
23.69.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu
23.69.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu
23.7KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE
23.70KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE
23.70.1KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE
23.70.11Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru
23.70.11.0Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru
23.70.12Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych
23.70.12.0Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych
23.70.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAMIENI CIĘTYCH, FORMOWANYCH I WYKOŃCZONYCH
23.70.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych
23.70.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych
23.9POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
23.91WYROBY ŚCIERNE
23.91.1WYROBY ŚCIERNE
23.91.11Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki
23.91.11.0Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki
23.91.12Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury
23.91.12.0Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury
23.91.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW ŚCIERNYCH
23.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
23.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
23.99POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
23.99.1POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
23.99.11Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane
23.99.11.0Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane
23.99.12Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
23.99.12.0Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
23.99.13Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących
23.99.13.0Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących
23.99.14Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów
23.99.14.0Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów
23.99.15Korund sztuczny
23.99.15.0Korund sztuczny
23.99.19Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.99.19.0Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.99.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
23.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
23.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Dział 24METALE
24.1ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY
24.10ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY
24.10.1PODSTAWOWE RODZAJE ŻELAZA, STALI I ŻELAZOSTOPÓW
24.10.11Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
24.10.11.0Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
24.10.12Żelazostopy
24.10.12.0Żelazostopy
24.10.13Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94% masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach
24.10.13.0Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94% masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach
24.10.14Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku
24.10.14.0Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku
24.10.2STAL SUROWA
24.10.21Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej
24.10.21.0Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej
24.10.22Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej
24.10.22.0Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej
24.10.23Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej
24.10.23.0Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej
24.10.3WYROBY WALCOWANE PŁASKIE ZE STALI, NIEOBROBIONE WIĘCEJ NIŻ WALCOWANE NA GORĄCO
24.10.31Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.33Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej
24.10.33.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej
24.10.34Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej
24.10.34.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej
24.10.35Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej
24.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.4WYROBY PŁASKIE WALCOWANE NA ZIMNO, O SZEROKOŚCI ≥ 600 MM, ZE STALI
24.10.41Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.42Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej
24.10.42.0Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej
24.10.43Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej
24.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.5WYROBY PŁASKIE WALCOWANE ZE STALI, PLATEROWANE, POWLEKANE LUB POKRYWANE ORAZ WYROBY PŁASKIE WALCOWANE, ZE STALI KRZEMOWEJ ELEKTROTECHNICZNEJ I SZYBKOTNĄCEJ
24.10.51Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.51.0Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.52Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.52.0Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.53Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.53.0Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.54Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.54.0Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.55Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej
24.10.55.0Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej
24.10.6PRĘTY WALCOWANE NA GORĄCO, ZE STALI
24.10.61Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.62Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.63Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej
24.10.63.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej
24.10.64Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.64.0Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.65Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.66Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.67Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych
24.10.67.0Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych
24.10.7KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE OBROBIONE NA GORĄCO ZE STALI, ŚCIANKA SZCZELNA ZE STALI ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, ZE STALI
24.10.71Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.71.0Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.72Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej
24.10.72.0Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej
24.10.73Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.10.73.0Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.10.74Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, otwarte, ze stali
24.10.74.0Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, otwarte, ze stali
24.10.75Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali
24.10.75.0Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali
24.10.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŻELIWA, STALI I STOPÓW ŻELAZA
24.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza
24.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza
24.2RURY, PRZEWODY RUROWE, PROFILE DRĄŻONE I ŁĄCZNIKI, ZE STALI
24.20RURY, PRZEWODY RUROWE, PROFILE DRĄŻONE I ŁĄCZNIKI, ZE STALI
24.20.1RURY, PRZEWODY RUROWE I PROFILE DRĄŻONE, BEZ SZWU, ZE STALI
24.20.11Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.11.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.12Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.12.0Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.13Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
24.20.13.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
24.20.14Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali
24.20.14.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali
24.20.2RURY I PRZEWODY RUROWE SPAWANE, O OKRĄGŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ > 406,4 MM, ZE STALI
24.20.21Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.21.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.22Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.22.0Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.23Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.23.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.24Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.24.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.3RURY I PRZEWODY RUROWE SPAWANE O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ ≤ 406,4 MM, ZE STALI
24.20.31Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.31.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.32Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.32.0Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.33Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.33.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.34Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.34.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.35Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.35.0Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.4ŁĄCZNIKI RUR LUB PRZEWODÓW RUROWYCH INNE NIŻ ODLEWANE, ZE STALI
24.20.40Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.20.40.0Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ RUR, PRZEWODÓW RUROWYCH, PROFILI DRĄŻONYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI
24.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali
24.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali
24.3POZOSTAŁE WYROBY ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE
24.31PRĘTY CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.1PRĘTY, KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI I PROFILE, ZE STALI NIESTOPOWEJ, CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.10Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno
24.31.10.0Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno
24.31.2PRĘTY, KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI I PROFILE, Z POZOSTAŁEJ STALI STOPOWEJ, CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.20Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno
24.31.20.0Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno
24.31.3PRĘTY, KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI I PROFILE, ZE STALI NIERDZEWNEJ, CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.30Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno
24.31.30.0Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno
24.31.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO
24.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów ciągnionych na zimno
24.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów ciągnionych na zimno
24.32WYROBY PŁASKIE WALCOWANE NA ZIMNO, ZE STALI INNEJ NIŻ STAL KRZEMOWA ELEKTROTECHNICZNA
24.32.1WYROBY PŁASKIE ZE STALI, NIEOBROBIONE WIĘCEJ NIŻ WALCOWANE NA ZIMNO, O SZEROKOŚCI < 600 MM, NIEPOKRYTE
24.32.10Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte
24.32.10.0Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte
24.32.2WYROBY WALCOWANE PŁASKIE ZE STALI, NIEOBROBIONE WIĘCEJ NIŻ WALCOWANE NA ZIMNO, O SZEROKOŚCI < 600 MM, PLATEROWANE, POWLECZONE LUB POKRYTE
24.32.20Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
24.32.20.0Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
24.32.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
24.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33WYROBY KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO
24.33.1KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO
24.33.11Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno
24.33.11.0Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno
24.33.12Kształtowniki otwarte, ze stali nierdzewnej, kształtowane lub gięte na zimno
24.33.12.1Kształtowniki otwarte, ze stali nierdzewnej, kształtowane lub gięte na zimno
24.33.12.2Kształtowniki otwarte, z pozostałej stali, kształtowane lub gięte na zimno
24.33.2ARKUSZE ŻEBERKOWANE ZE STALI NIESTOPOWEJ
24.33.20Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.33.3PANELE WIELOWARSTWOWE Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ
24.33.30Panele wielowarstwowe z blachy stalowej, powlekanej
24.33.30.0Panele wielowarstwowe z blachy stalowej, powlekanej
24.33.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW KSZTAŁTOWANYCH LUB GIĘTYCH NA ZIMNO
24.33.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kształtowanych lub giętych na zimno
24.33.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kształtowanych lub giętych na zimno
24.34DRUT CIĄGNIONY NA ZIMNO
24.34.1DRUT CIĄGNIONY NA ZIMNO
24.34.11Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.34.12Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej
24.34.12.0Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej
24.34.13Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej
24.34.13.0Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej
24.34.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DRUTU PRZEZ CIĄGNIENIE NA ZIMNO
24.34.99Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu przez ciągnienie na zimno
24.34.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu przez ciągnienie na zimno
24.4METALE SZLACHETNE I POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE
24.41METALE SZLACHETNE
24.41.1SREBRO W STANIE SUROWYM LUB PÓŁPRODUKTU LUB W POSTACI PROSZKU
24.41.10Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
24.41.10.0Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
24.41.2ZŁOTO W STANIE SUROWYM LUB PÓŁPRODUKTU LUB W POSTACI PROSZKU
24.41.20Złoto w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
24.41.20.0Złoto w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
24.41.3PLATYNA W STANIE SUROWYM LUB PÓŁPRODUKTU LUB W POSTACI PROSZKU
24.41.30Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
24.41.30.0Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
24.41.4METALE NIESZLACHETNE LUB SREBRO, POZŁACANE, NIEOBROBIONE INACZEJ NIŻ DO STANU PÓŁPRODUKTU
24.41.40Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.41.40.0Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.41.5METALE NIESZLACHETNE POSREBRZANE I METALE NIESZLACHETNE, SREBRO LUB ZŁOTO, PLATYNOWANE, NIEOBROBIONE INACZEJ NIŻ DO STANU PÓŁPRODUKTU
24.41.50Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.41.50.0Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.41.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ METALI SZLACHETNYCH
24.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych
24.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych
24.42ALUMINIUM
24.42.1ALUMINIUM NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE; TLENEK GLINU
24.42.11Aluminium nieobrobione plastycznie
24.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie
24.42.12Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu
24.42.12.0Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu
24.42.2PÓŁPRODUKTY Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
24.42.21Proszki i płatki z aluminium
24.42.21.0Proszki i płatki z aluminium
24.42.22Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium
24.42.22.0Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium
24.42.23Drut z aluminium i stopów aluminium
24.42.23.0Drut z aluminium i stopów aluminium
24.42.24Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
24.42.24.0Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
24.42.25Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm
24.42.25.0Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm
24.42.26Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium
24.42.26.0Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium
24.42.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ STOPÓW ALUMINIUM
24.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium
24.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium
24.43OŁÓW, CYNK I CYNA
24.43.1OŁÓW, CYNK I CYNA, NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE
24.43.11Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.11.0Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.12Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.12.0Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.13Cyna nieobrobiona plastycznie
24.43.13.0Cyna nieobrobiona plastycznie
24.43.2PÓŁPRODUKTY Z OŁOWIU, CYNKU, CYNY I ICH STOPÓW
24.43.21Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu
24.43.21.0Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu
24.43.22Pył cynkowy, proszki i płatki cynku
24.43.22.0Pył cynkowy, proszki i płatki cynku
24.43.23Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów
24.43.23.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów
24.43.24Pręty i druty, z cyny i stopów cyny
24.43.24.0Pręty i druty, z cyny i stopów cyny
24.43.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OŁOWIU, CYNKU I CYNY
24.43.99Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny
24.43.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny
24.44MIEDŹ
24.44.1MIEDŹ NIEOBROBIONA PLASTYCZNIE; KAMIENIE MIEDZIOWE; MIEDŹ CEMENTACYJNA
24.44.11Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
24.44.11.0Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
24.44.12Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.12.0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.13Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.13.0Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.2PÓŁPRODUKTY Z MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
24.44.21Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.21.0Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.22Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.23Druty z miedzi i jej stopów
24.44.23.0Druty z miedzi i jej stopów
24.44.24Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów
24.44.24.0Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów
24.44.25Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm
24.44.25.0Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm
24.44.26Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów
24.44.26.0Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów
24.44.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MIEDZI
24.44.99Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi
24.44.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi
24.45POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE
24.45.1NIKIEL NIEOBROBIONY PLASTYCZNIE; PRODUKTY POŚREDNIE HUTNICTWA NIKLU
24.45.11Nikiel nieobrobiony plastycznie
24.45.11.0Nikiel nieobrobiony plastycznie
24.45.12Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu
24.45.12.0Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu
24.45.2PÓŁPRODUKTY Z NIKLU I STOPÓW NIKLU
24.45.21Proszki i płatki niklu i stopów niklu
24.45.21.0Proszki i płatki niklu i stopów niklu
24.45.22Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu
24.45.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu
24.45.23Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
24.45.23.0Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
24.45.24Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu
24.45.24.0Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu
24.45.3POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE I WYROBY Z NICH; CERMETALE; POPIÓŁ I POZOSTAŁOŚCI ZAWIERAJĄCE METALE I ZWIĄZKI METALI
24.45.30Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali
24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali
24.45.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
24.45.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych
24.45.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych
24.46PALIWO JĄDROWE PRZETWORZONE
24.46.1URAN NATURALNY I JEGO ZWIĄZKI; STOPY, DYSPERSJE (WŁĄCZNIE Z CERMETALAMI), PRODUKTY CERAMICZNE ORAZ MIESZANINY ZAWIERAJĄCE NATURALNY URAN LUB NATURALNE ZWIĄZKI URANU
24.46.10Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu
24.46.10.0Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu
24.46.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PALIWA JĄDROWEGO PRZETWORZONEGO
24.46.99Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego
24.46.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego
24.5USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI
24.51USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH
24.51.1USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH
24.51.11Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego
24.51.11.0Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego
24.51.12Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego
24.51.12.0Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego
24.51.13Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego
24.51.13.0Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego
24.51.2RURY, PRZEWODY RUROWE I PROFILE DRĄŻONE ODLEWANE Z ŻELIWA
24.51.20Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
24.51.20.0Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
24.51.3Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
24.51.30Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
24.51.30.0Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
24.51.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH
24.51.99Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych
24.51.99.0Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych
24.52USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH
24.52.1USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH
24.52.10Usługi wykonywania odlewów staliwnych
24.52.10.0Usługi wykonywania odlewów staliwnych
24.52.2RURY I PRZEWODY RUROWE ZE STALIWA ODLEWANEGO ODŚRODKOWO
24.52.20Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo
24.52.20.0Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo
24.52.3ŁĄCZNIKI RUR LUB PRZEWODÓW RUROWYCH ODLEWANE ZE STALIWA
24.52.30Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
24.52.30.0Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
24.53USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI LEKKICH
24.53.1USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI LEKKICH
24.53.10Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich
24.53.10.0Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich
24.54USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
24.54.1USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
24.54.10Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych
24.54.10.1Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi - brązy
24.54.10.2Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi - mosiądze
24.54.10.3Usługi wykonywania odlewów ze stopów cynku
24.54.10.9Usługi wykonywania odlewów ze stopów innych metali nieżelaznych
Dział 25WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
25.1METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
25.11KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI
25.11.1BUDYNKI PREFABRYKOWANE Z METALU
25.11.10Budynki prefabrykowane z metalu
25.11.10.0Budynki prefabrykowane z metalu
25.11.2KONSTRUKCYJNE WYROBY METALOWE I ICH CZĘŚCI
25.11.21Mosty i części mostów z żeliwa lub stali
25.11.21.0Mosty i części mostów z żeliwa lub stali
25.11.22Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali
25.11.22.0Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali
25.11.23Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium
25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium
25.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
25.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części
25.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części
25.12DRZWI I OKNA Z METALU
25.12.1DRZWI I PROGI DRZWIOWE, OKNA I RAMY DO NICH, Z METALU
25.12.10Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, z metalu
25.12.10.0Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, z metalu
25.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DRZWI I OKIEN Z METALU
25.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją drzwi i okien z metalu
25.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją drzwi i okien z metalu
25.2ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE
25.21GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
25.21.1GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
25.21.11Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali
25.21.11.0Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali
25.21.12Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu
25.21.12.0Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu
25.21.13Części kotłów centralnego ogrzewania
25.21.13.0Części kotłów centralnego ogrzewania
25.21.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
25.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29POZOSTAŁE ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE
25.29.1POZOSTAŁE ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE
25.29.11Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.29.11.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.29.12Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz
25.29.12.0Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz
25.29.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
25.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.3WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
25.30WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
25.30.1WYTWORNICE PARY I ICH CZĘŚCI
25.30.11Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe
25.30.11.0Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe
25.30.12Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
25.30.12.0Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
25.30.13Części wytwornic pary
25.30.13.0Części wytwornic pary
25.30.2REAKTORY JĄDROWE I CZĘŚCI REAKTORÓW JĄDROWYCH
25.30.21Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.21.0Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.22Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.22.0Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
25.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.4BROŃ I AMUNICJA
25.40BROŃ I AMUNICJA
25.40.1BROŃ I AMUNICJA ORAZ ICH CZĘŚCI
25.40.11Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu
25.40.11.0Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu
25.40.12Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
25.40.12.0Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt
25.40.13Bomby, pociski i podobne uzbrojenie wojenne; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części
25.40.13.0Bomby, pociski i podobne uzbrojenie wojenne; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części
25.40.14Części broni wojskowej i pozostałej broni
25.40.14.0Części broni wojskowej i pozostałej broni
25.40.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BRONI I AMUNICJI
25.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji
25.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji
25.5USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW
25.50USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW
25.50.1USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI
25.50.11Usługi kucia metali
25.50.11.0Usługi kucia metali
25.50.12Usługi wytłaczania, prasowania metali
25.50.12.0Usługi wytłaczania, prasowania metali
25.50.13Usługi formowania metali pozostałymi technikami
25.50.13.0Usługi formowania metali pozostałymi technikami
25.50.2USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW
25.50.20Usługi w zakresie metalurgii proszków
25.50.20.0Usługi w zakresie metalurgii proszków
25.6OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
25.61USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE
25.61.1USŁUGI NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE
25.61.11Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami
25.61.11.0Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami
25.61.12Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi
25.61.12.0Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi
25.61.2POZOSTAŁE USŁUGI OBRÓBKI METALI
25.61.21Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami
25.61.21.0Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami
25.61.22Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
25.61.22.0Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
25.62USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH
25.62.1TOCZENIE ELEMENTÓW METALOWYCH
25.62.10Toczenie elementów metalowych
25.62.10.0Toczenie elementów metalowych
25.62.2POZOSTAŁE USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH
25.62.20Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
25.62.20.0Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
25.7WYROBY NOŻOWNICZE, SZTUĆCE, NARZĘDZIA I WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
25.71WYROBY NOŻOWNICZE I SZTUĆCE
25.71.1WYROBY NOŻOWNICZE I SZTUĆCE
25.71.11Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
25.71.11.0Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
25.71.12Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach
25.71.12.0Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach
25.71.13Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure
25.71.13.0Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure
25.71.14Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe
25.71.14.0Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe
25.71.15Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części
25.71.15.0Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części
25.71.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
25.71.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców
25.71.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72ZAMKI I ZAWIASY
25.72.1ZAMKI I ZAWIASY
25.72.11Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych i meblach, z metali nieszlachetnych
25.72.11.0Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych i meblach, z metali nieszlachetnych
25.72.12Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych
25.72.12.0Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych
25.72.13Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie
25.72.13.0Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie
25.72.14Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
25.72.14.0Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
25.72.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZAMKÓW I ZAWIASÓW
25.72.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów
25.72.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów
25.73NARZĘDZIA
25.73.1NARZĘDZIA RĘCZNE, W RODZAJU STOSOWANYCH W ROLNICTWIE, OGRODNICTWIE LUB LEŚNICTWIE
25.73.10Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
25.73.10.0Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
25.73.2PIŁY RĘCZNE; BRZESZCZOTY DO PIŁ DOWOLNEGO RODZAJU
25.73.20Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju
25.73.20.0Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju
25.73.3POZOSTAŁE NARZĘDZIA RĘCZNE
25.73.30Pozostałe narzędzia ręczne
25.73.30.0Pozostałe narzędzia ręczne
25.73.4NARZĘDZIA WYMIENNE DO NARZĘDZI RĘCZNYCH (WŁĄCZAJĄC ELEKTRYCZNE) LUB DO OBRABIAREK
25.73.40Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
25.73.40.0Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
25.73.5FORMY DO METALI; SKRZYNKI FORMIERSKIE; PŁYTY PODMODELOWE; MODELE ODLEWNICZE
25.73.50Formy do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze
25.73.50.0Formy do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze
25.73.6POZOSTAŁE NARZĘDZIA
25.73.60Pozostałe narzędzia
25.73.60.0Pozostałe narzędzia
25.73.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NARZĘDZI
25.73.99Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi
25.73.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi
25.9POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE
25.91POJEMNIKI METALOWE
25.91.1POJEMNIKI METALOWE
25.91.11Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.91.11.0Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.91.12Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.91.12.0Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.91.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POJEMNIKÓW METALOWYCH
25.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych
25.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych
25.92OPAKOWANIA Z METALI
25.92.1OPAKOWANIA Z METALI
25.92.11Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali
25.92.11.0Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali
25.92.12Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności ≤ 300 l, z aluminium
25.92.12.0Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności ≤ 300 l, z aluminium
25.92.13Korki, kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych
25.92.13.0Korki, kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych
25.92.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ Z METALI
25.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali
25.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali
25.93WYROBY Z DRUTU, ŁAŃCUCHY I SPRĘŻYNY
25.93.1WYROBY Z DRUTU, ŁAŃCUCHY I SPRĘŻYNY
25.93.11Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej
25.93.11.0Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej
25.93.12Drut kolczasty z żeliwa lub stali; splotki, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej
25.93.12.0Drut kolczasty z żeliwa lub stali; splotki, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej
25.93.13Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi
25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi
25.93.14Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby
25.93.14.0Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby
25.93.15Drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, w otulinie lub z rdzeniem z topnika
25.93.15.0Drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, w otulinie lub z rdzeniem z topnika
25.93.16Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi
25.93.16.0Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi
25.93.17Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części
25.93.17.0Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części
25.93.18Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.93.18.0Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.93.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
25.93.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.93.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94ŚRUBY, WKRĘTY I POZOSTAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE
25.94.1ŚRUBY, WKRĘTY I POZOSTAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE
25.94.11Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.94.11.0Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.94.12Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.94.12.0Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.94.13Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z miedzi, gwintowane i niegwintowane
25.94.13.0Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z miedzi, gwintowane i niegwintowane
25.94.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŚRUB, WKRĘTÓW I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
25.94.99Usługi podwykonawców związane z produkcją śrub, wkrętów i pozostałych elementów złącznych
25.94.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją śrub, wkrętów i pozostałych elementów złącznych
25.99POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
25.99.1WYROBY METALOWE PRZEZNACZONE DO ŁAZIENEK I KUCHNI
25.99.11Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium
25.99.11.0Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium
25.99.12Stołowe, kuchenne lub pozostałe wyroby gospodarstwa domowego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium
25.99.12.0Stołowe, kuchenne lub pozostałe wyroby gospodarstwa domowego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium
25.99.2POZOSTAŁE WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH
25.99.21Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione
25.99.21.0Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione
25.99.22Kasety na papiery, podpórki na papier, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych
25.99.22.0Kasety na papiery, podpórki na papier, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych
25.99.23Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych
25.99.23.0Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych
25.99.24Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych
25.99.24.0Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych
25.99.25Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych
25.99.25.0Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych
25.99.26Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki
25.99.26.0Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki
25.99.29Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.99.29.0Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.99.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
25.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
25.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Dział 26KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
26.1ELEMENTY I OBWODY DRUKOWANE, ELEKTRONICZNE
26.11ELEMENTY ELEKTRONICZNE
26.11.1LAMPY ELEKTRONOWE Z GORĄCĄ KATODĄ (TERMOKATODĄ), KATODĄ ZIMNĄ LUB FOTOKATODĄ, WŁĄCZAJĄC LAMPY ELEKTRONOPROMIENIOWE
26.11.11Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe
26.11.11.0Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe
26.11.12Magnetrony, klistrony, lampy mikrofalowe i pozostałe lampy elektronowe
26.11.12.0Magnetrony, klistrony, lampy mikrofalowe i pozostałe lampy elektronowe
26.11.2DIODY I TRANZYSTORY
26.11.21Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych
26.11.21.0Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych
26.11.22Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części
26.11.22.0Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części
26.11.3ELEKTRONICZNE UKŁADY SCALONE
26.11.30Elektroniczne układy scalone
26.11.30.0Elektroniczne układy scalone
26.11.4CZĘŚCI LAMP ELEKTRONOWYCH I ELEKTRONOPROMIENIOWYCH ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY ELEKTRONICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
26.11.40Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.11.40.0Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.11.5OBWODY DRUKOWANE, W POSTACI JEDYNIE ELEMENTÓW PRZEWODZĄCYCH I STYKÓW
26.11.50Obwody drukowane, w postaci jedynie elementów przewodzących i styków
26.11.50.0Obwody drukowane, w postaci jedynie elementów przewodzących i styków
26.11.9USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW SCALONYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
26.11.91Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych
26.11.91.0Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych
26.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów elektronicznych
26.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów elektronicznych
26.12ELEKTRONICZNE OBWODY DRUKOWANE
26.12.1OBWODY DRUKOWANE ZMONTOWANE
26.12.10Obwody drukowane zmontowane
26.12.10.0Obwody drukowane zmontowane
26.12.2KARTY DŹWIĘKOWE, GRAFICZNE, SIECIOWE I PODOBNE DO MASZYN DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH
26.12.20Karty dźwiękowe, graficzne, sieciowe i podobne do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.12.20.0Karty dźwiękowe, graficzne, sieciowe i podobne do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
26.12.3KARTY INTELIGENTNE
26.12.30Karty inteligentne
26.12.30.0Karty inteligentne
26.12.9USŁUGI ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM DRUKOWANYCH OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH I USŁUGI MIKROMONTAŻU DRUKOWANYCH OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
26.12.91Usługi związane z wytwarzaniem drukowanych obwodów elektronicznych i usługi mikromontażu drukowanych obwodów elektronicznych
26.12.91.0Usługi związane z wytwarzaniem drukowanych obwodów elektronicznych i usługi mikromontażu drukowanych obwodów elektronicznych
26.12.99Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem elektronicznych obwodów drukowanych
26.12.99.0Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem elektronicznych obwodów drukowanych
26.2KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
26.20KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
26.20.1KOMPUTERY I POZOSTAŁE MASZYNY DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO NICH
26.20.11Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne
26.20.11.0Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne
26.20.12Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
26.20.12.0Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
26.20.13Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
26.20.13.0Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
26.20.14Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
26.20.14.0Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
26.20.15Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
26.20.15.0Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
26.20.16Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci
26.20.16.0Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci
26.20.17Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.20.17.0Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.20.18Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
26.20.18.0Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
26.20.2JEDNOSTKI PAMIĘCI I PÓŁPRZEWODNIKOWE URZĄDZENIA PAMIĘCI TRWAŁEJ
26.20.21Jednostki pamięci
26.20.21.0Jednostki pamięci
26.20.22Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej
26.20.3POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO MASZYN AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH
26.20.30Pozostałe urządzenia do maszyn automatycznego przetwarzania danych
26.20.30.0Pozostałe urządzenia do maszyn automatycznego przetwarzania danych
26.20.4CZĘŚCI I AKCESORIA DO KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
26.20.40Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.40.0Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.9USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
26.20.91Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.91.0Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY
26.30SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY
26.30.1URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI; KAMERY TELEWIZYJNE
26.30.11Urządzenia nadawczo-odbiorcze
26.30.11.0Urządzenia nadawczo-odbiorcze
26.30.12Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej
26.30.12.0Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej
26.30.13Kamery telewizyjne
26.30.13.0Kamery telewizyjne
26.30.2URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII; WIDEOFONY
26.30.21Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
26.30.21.0Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
26.30.22Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
26.30.23Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa)
26.30.23.0Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony
26.30.3CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ TELEFONICZNYCH I TELEGRAFICZNYCH
26.30.30Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
26.30.30.0Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych
26.30.4ANTENY I REFLEKTORY ANTENOWE WSZELKICH TYPÓW I CZĘŚCI DO NICH; CZĘŚCI DO URZĄDZEŃ NADAWCZYCH DLA RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ KAMER TELEWIZYJNYCH
26.30.40Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
26.30.40.0Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych
26.30.5URZĄDZENIA ALARMOWE: PRZECIWWŁAMANIOWE, PRZECIWPOŻAROWE ORAZ INNE TYM PODOBNE
26.30.50Urządzenia alarmowe: przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
26.30.50.0Urządzenia alarmowe: przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
26.30.6CZĘŚCI URZĄDZEŃ ALARMOWYCH: PRZECIWWŁAMANIOWYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH TEMU PODOBNYCH
26.30.60Części urządzeń alarmowych: przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych temu podobnych
26.30.60.0Części urządzeń alarmowych: przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych temu podobnych
26.30.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
26.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
26.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego
26.4ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU
26.40ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU
26.40.1ODBIORNIKI RADIOWE
26.40.11Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych), nawet połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem
26.40.11.0Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych), nawet połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem
26.40.12Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
26.40.12.0Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
26.40.2ODBIORNIKI TELEWIZYJNE, NAWET ZAWIERAJĄCE ODBIORNIKI RADIOWE LUB APARATURĘ DO ZAPISU LUB ODTWARZANIA DŹWIĘKU LUB OBRAZU
26.40.20Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
26.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
26.40.3URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU
26.40.31Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku
26.40.31.0Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku
26.40.32Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku
26.40.32.0Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku
26.40.33Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania
26.40.33.0Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania
26.40.34Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.40.34.0Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych
26.40.4MIKROFONY, GŁOŚNIKI, URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOTELEFONII I RADIOTELEGRAFII
26.40.41Mikrofony i ich stojaki
26.40.41.0Mikrofony i ich stojaki
26.40.42Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub większej liczby głośników
26.40.42.0Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub większej liczby głośników
26.40.43Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne, elektryczna
26.40.43.0Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne, elektryczna
26.40.44Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.40.44.0Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.40.5CZĘŚCI URZĄDZEŃ DO ODBIORU I ZAPISU DŹWIĘKU I OBRAZU
26.40.51Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
26.40.51.0Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu
26.40.52Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych
26.40.52.0Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych
26.40.6KONSOLE DO GIER WIDEO (W RODZAJU STOSOWANYCH Z ODBIORNIKIEM TELEWIZYJNYM LUB SAMODZIELNYM EKRANEM) I POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO GIER ZRĘCZNOŚCIOWYCH LUB LOSOWYCH Z ELEKTRONICZNYM WYŚWIETLACZEM
26.40.60Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem
26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem
26.40.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
26.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE; ZEGARKI I ZEGARY
26.51INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE
26.51.1INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY NAWIGACYJNE, METEOROLOGICZNE, GEOFIZYCZNE ITP.
26.51.11Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne
26.51.11.0Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne
26.51.12Teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
26.51.12.0Teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne
26.51.2URZĄDZENIA RADAROWE I RADIONAWIGACYJNE ORAZ DO ZDALNEGO STEROWANIA DROGĄ RADIOWĄ
26.51.20Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
26.51.20.0Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową
26.51.3WAGI O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI; INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY KREŚLARSKIE DO DOKONYWANIA OBLICZEŃ, POMIARU ODLEGŁOŚCI ITP.
26.51.31Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
26.51.31.0Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
26.51.32Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
26.51.32.0Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
26.51.33Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.33.0Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.4PRZYRZĄDY I APARATURA DO POMIARU WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH LUB PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
26.51.41Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
26.51.41.0Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
26.51.42Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe
26.51.42.0Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe
26.51.43Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego
26.51.43.0Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego
26.51.44Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji
26.51.44.0Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji
26.51.45Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.45.0Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.5PRZYRZĄDY I APARATURA DO POMIARU I KONTROLI POZOSTAŁYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH
26.51.51Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry
26.51.51.0Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry
26.51.52Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów
26.51.52.0Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów
26.51.53Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.53.0Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.6POZOSTAŁE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE
26.51.61Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna
26.51.61.0Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna
26.51.62Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów
26.51.62.0Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów
26.51.63Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu
26.51.63.0Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu
26.51.64Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry
26.51.64.0Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry
26.51.65Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne
26.51.65.0Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne
26.51.66Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.66.0Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.7TERMOSTATY, MANOSTATY I POZOSTAŁE PRZYRZĄDY I APARATURA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI LUB KONTROLI
26.51.70Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli
26.51.70.0Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli
26.51.8CZĘŚCI I AKCESORIA DO INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
26.51.81Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych
26.51.81.0Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych
26.51.82Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy; części gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.82.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy; części gdzie indziej niesklasyfikowane
26.51.83Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej
26.51.83.0Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej
26.51.84Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64
26.51.84.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64
26.51.85Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
26.51.85.0Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70
26.51.86Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62
26.51.86.0Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62
26.51.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
26.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52ZEGARKI I ZEGARY
26.52.1ZEGARKI I ZEGARY, Z WYŁĄCZENIEM ICH MECHANIZMÓW I CZĘŚCI
26.52.11Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym
26.52.11.0Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym
26.52.12Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery
26.52.12.0Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery
26.52.13Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów
26.52.13.0Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów
26.52.14Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary
26.52.14.0Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary
26.52.2MECHANIZMY ZEGARKOWE I ZEGAROWE ORAZ ICH CZĘŚCI
26.52.21Mechanizmy zegarkowe i zegarowe
26.52.21.0Mechanizmy zegarkowe i zegarowe
26.52.22Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
26.52.22.0Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
26.52.23Pozostałe części do zegarków i zegarów
26.52.23.0Pozostałe części do zegarków i zegarów
26.52.24Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne
26.52.24.0Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne
26.52.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZEGARKÓW I ZEGARÓW
26.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
26.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów
26.6URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY
26.60URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY
26.60.1URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY
26.60.11Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
26.60.11.0Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma
26.60.12Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
26.60.12.0Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych
26.60.13Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne
26.60.13.0Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne
26.60.14Stymulatory serca; aparaty słuchowe
26.60.14.0Stymulatory serca; aparaty słuchowe
26.60.9USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
26.60.91Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.91.0Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.99Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.7INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY
26.70INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY
26.70.1SPRZĘT FOTOGRAFICZNY I JEGO CZĘŚCI
26.70.11Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników
26.70.11.0Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników
26.70.12Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach i tym podobne
26.70.12.0Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach i tym podobne
26.70.13Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
26.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
26.70.14Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne
26.70.14.0Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne
26.70.15Kamery filmowe
26.70.15.0Kamery filmowe
26.70.16Projektory filmowe
26.70.16.0Projektory filmowe
26.70.19Pozostały sprzęt fotograficzny; części i akcesoria do sprzętu fotograficznego
26.70.19.0Pozostały sprzęt fotograficzny; części i akcesoria do sprzętu fotograficznego
26.70.2POZOSTAŁE INSTRUMENTY OPTYCZNE I ICH CZĘŚCI
26.70.21Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych
26.70.21.0Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych
26.70.22Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne
26.70.22.0Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne
26.70.23Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.70.23.0Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.70.24Optyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe i kontrolne
26.70.24.0Optyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe i kontrolne
26.70.25Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych
26.70.25.0Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych
26.70.26Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
26.70.26.0Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
26.70.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
26.70.99Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.70.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.8MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
26.80MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
26.80.1MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
26.80.11Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym
26.80.11.0Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym
26.80.12Optyczne niezapisane nośniki informacji
26.80.12.0Optyczne niezapisane nośniki informacji
26.80.13Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków
26.80.13.0Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków
26.80.14Karty z paskiem magnetycznym
26.80.14.0Karty z paskiem magnetycznym
26.80.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
26.80.99Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
26.80.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
Dział 27URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
27.1SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE, TRANSFORMATORY ORAZ APARATURA ROZDZIELCZA I STEROWNICZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.11SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE I TRANSFORMATORY
27.11.1SILNIKI O MOCY WYJŚCIOWEJ ≤ 37,5 W; POZOSTAŁE SILNIKI PRĄDU STAŁEGO; PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO
27.11.10Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego
27.11.10.0Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego
27.11.2SILNIKI UNIWERSALNE PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO, O MOCY WYJŚCIOWEJ > 37,5 W; POZOSTAŁE SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO; PRĄDNICE PRĄDU PRZEMIENNEGO (ALTERNATORY)
27.11.21Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W
27.11.21.0Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W
27.11.22Silniki prądu przemiennego, jednofazowe
27.11.22.0Silniki prądu przemiennego, jednofazowe
27.11.23Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej ≤ 750 W
27.11.23.0Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej ≤ 750 W
27.11.24Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW
27.11.24.0Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW
27.11.25Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 75 kW
27.11.25.0Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 75 kW
27.11.26Prądnice prądu przemiennego (alternatory)
27.11.26.0Prądnice prądu przemiennego (alternatory)
27.11.3ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ PRZETWORNICE JEDNOTWORNIKOWE
27.11.31Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
27.11.31.0Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
27.11.32Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe
27.11.32.0Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe
27.11.4TRANSFORMATORY ELEKTRYCZNE
27.11.41Transformatory z ciekłym dielektrykiem
27.11.41.0Transformatory z ciekłym dielektrykiem
27.11.42Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA
27.11.42.0Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA
27.11.43Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA
27.11.43.0Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA
27.11.5STATECZNIKI LAMP WYŁADOWCZYCH LUB RUROWYCH; POZOSTAŁE WZBUDNIKI
27.11.50Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; pozostałe wzbudniki
27.11.50.0Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; pozostałe wzbudniki
27.11.6CZĘŚCI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
27.11.61Części silników elektrycznych i prądnic
27.11.61.0Części silników elektrycznych i prądnic
27.11.62Części transformatorów, wzbudników i przekształtników
27.11.62.0Części transformatorów, wzbudników i przekształtników
27.11.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
27.11.99USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
27.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
27.12APARATURA DO PRZESYŁU I EKSPLOATACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.12.1APARATURA ELEKTRYCZNA DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZPIECZANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH, DO NAPIĘĆ > 1000 V
27.12.10Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, do napięć > 1000 V
27.12.10.0Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, do napięć > 1000 V
27.12.2APARATURA ELEKTRYCZNA DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZPIECZANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH, DO NAPIĘĆ ≤ 1000 V
27.12.21Bezpieczniki do napięć ≤ 1000 V
27.12.21.0Bezpieczniki do napięć ≤ 1000 V
27.12.22Wyłączniki automatyczne, do napięć ≤ 1000 V
27.12.22.0Wyłączniki automatyczne, do napięć ≤ 1000 V
27.12.23Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć ≤ 1000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.12.23.0Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć ≤ 1000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.12.24Przekaźniki do napięć ≤ 1000 V
27.12.24.0Przekaźniki do napięć ≤ 1000 V
27.12.3TABLICE
27.12.31Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć ≤ 1000 V
27.12.31.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć ≤ 1000 V
27.12.32Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V
27.12.32.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V
27.12.4CZĘŚCI DO APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.12.40Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.12.40.0Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.12.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.2BATERIE I AKUMULATORY
27.20BATERIE I AKUMULATORY
27.20.1OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ORAZ ICH CZĘŚCI
27.20.11Ogniwa i baterie galwaniczne
27.20.11.0Ogniwa i baterie galwaniczne
27.20.12Części ogniw i baterii galwanicznych
27.20.12.0Części ogniw i baterii galwanicznych
27.20.2AKUMULATORY ELEKTRYCZNE I ICH CZĘŚCI
27.20.21Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych
27.20.21.0Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych
27.20.22Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych
27.20.22.0Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych
27.20.23Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo- żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne
27.20.23.0Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo- żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne
27.20.24Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory
27.20.24.0Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory
27.20.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BATERII I AKUMULATORÓW
27.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
27.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
27.3PRZEWODY I KABLE IZOLOWANE ORAZ SPRZĘT INSTALACYJNY
27.31KABLE ŚWIATŁOWODOWE
27.31.1KABLE ŚWIATŁOWODOWE
27.31.11Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.11.0Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.12Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.12.0Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
27.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych
27.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych
27.32POZOSTAŁE ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE PRZEWODY I KABLE
27.32.1POZOSTAŁE ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE PRZEWODY I KABLE
27.32.11Drut nawojowy izolowany
27.32.11.0Drut nawojowy izolowany
27.32.12Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne
27.32.12.0Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne
27.32.13Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ 1 000 V
27.32.13.0Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ 1 000 V
27.32.14Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V
27.32.14.0Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V
27.32.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
27.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33SPRZĘT INSTALACYJNY
27.33.1SPRZĘT INSTALACYJNY
27.33.11Przełączniki do napięć ≤ 1000 V
27.33.11.0Przełączniki do napięć ≤ 1000 V
27.33.12Oprawy lamp do napięć ≤ 1000 V
27.33.12.0Oprawy lamp do napięć ≤ 1000 V
27.33.13Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.33.13.0Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.33.14Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych
27.33.14.0Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych
27.33.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
27.33.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego
27.33.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego
27.4SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY
27.40SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY
27.40.1ŻARÓWKI I ELEKTRYCZNE LAMPY WYŁADOWCZE; LAMPY ŁUKOWE
27.40.11Wkłady do reflektorów, nierozbieralne
27.40.11.0Wkłady do reflektorów, nierozbieralne
27.40.12Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
27.40.12.0Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
27.40.13Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.13.0Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.14Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.14.0Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.15Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
27.40.15.0Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
27.40.2LAMPY I SPRZĘT OŚWIETLENIOWY
27.40.21Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów
27.40.21.0Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów
27.40.22Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
27.40.22.0Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
27.40.23Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
27.40.23.0Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
27.40.24Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne
27.40.24.0Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne
27.40.25Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach
27.40.25.0Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach
27.40.3POZOSTAŁE LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE
27.40.30Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe
27.40.30.0Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe
27.40.4CZĘŚCI LAMP I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
27.40.41Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych
27.40.41.0Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych
27.40.42Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych
27.40.42.0Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych
27.40.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
27.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.5SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
27.51SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELEKTRYCZNY
27.51.1CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI; PRALKI; KOCE ELEKTRYCZNE; WENTYLATORY
27.51.11Chłodziarki i zamrażarki typu domowego
27.51.11.0Chłodziarki i zamrażarki typu domowego
27.51.12Zmywarki do naczyń typu domowego
27.51.12.0Zmywarki do naczyń typu domowego
27.51.13Pralki i suszarki typu domowego
27.51.13.0Pralki i suszarki typu domowego
27.51.14Koce elektryczne
27.51.14.0Koce elektryczne
27.51.15Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego
27.51.15.0Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego
27.51.2POZOSTAŁY ELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
27.51.21Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.21.0Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.22Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.22.0Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.23Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne
27.51.23.0Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne
27.51.24Pozostały sprzęt elektrotermiczny
27.51.24.0Pozostały sprzęt elektrotermiczny
27.51.25Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe
27.51.25.0Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe
27.51.26Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne
27.51.26.0Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne
27.51.27Kuchenki mikrofalowe
27.51.27.0Kuchenki mikrofalowe
27.51.28Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
27.51.28.0Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
27.51.29Rezystory grzejne elektryczne
27.51.29.0Rezystory grzejne elektryczne
27.51.3CZĘŚCI ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI DO WENTYLATORÓW, OKAPÓW WYCIĄGOWYCH I RECYRKULACYJNYCH TYPU DOMOWEGO
27.51.30Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego
27.51.30.0Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego
27.51.9USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
27.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NIEELEKTRYCZNY
27.52.1SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO DO GOTOWANIA I OGRZEWANIA, NIEELEKTRYCZNY
27.52.11Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny
27.52.11.0Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny
27.52.12Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe
27.52.12.0Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe
27.52.13Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.52.13.0Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.52.14Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
27.52.14.0Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
27.52.2CZĘŚCI PIECÓW, KUCHENEK, PODGRZEWACZY PŁYTOWYCH I PODOBNEGO NIEELEKTRYCZNEGO SPRZ