Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.112.1316

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIK  1

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

SPIS TREŚCI

I. Objaśnienia wstępne

1. Wprowadzenie

2. Pojęcia podstawowe

3. Struktura klasyfikacji

4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych

5. Wskazówki dotyczące klasyfikowania obiektów budowlanych

II. Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy

III. Podział obiektów budowlanych na grupy

IV. Schemat klasyfikacji z objaśnieniami

V. Klucz powiązań KOB-PKOB

I.

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE

1.

 Wprowadzenie

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC)1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.

Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC.

PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych różni się znacznie od Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). Różnice te dotyczą przede wszystkim:

1) zakresu pojęcia: budynek - według PKOB pojęcie "budynek" obejmuje również samodzielne podziemne obiekty budowlane (takie jak: centra handlowe, warsztaty, garaże podziemne, itp.);

2) innego sposobu klasyfikowania w PKOB niektórych podzbiorów wyszczególnionych w KOB, np.:

- 832 Zieleń na ulicach i placach, 833 Zieleń w osiedlach, 834 Zieleń przydrożna, 839 Tereny zielone pozostałe - wg PKOB podzbiory te klasyfikowane są zgodnie z obiektem, do którego przynależą;

- obiekty budowlane tymczasowe - wg KOB klasyfikowane były w odrębnych zbiorach lub podzbiorach, natomiast wg PKOB podział ten został zniesiony - nie wyróżnia się obiektów budowlanych tymczasowych;

- zasadzenia wieloletnie i strefy sanitarno-ochronne - wg KOB klasyfikowane były w zbiorze 82, natomiast wg PKOB nie są traktowane jako obiekt budowlany i nie są ujęte w klasyfikacji;

- niektóre budowle wyszczególnione wg KOB, wg PKOB nie są klasyfikowane odrębnie, np.:

zbiory w KOB: 34 Fundamenty pod maszyny i urządzenia oraz 35 Części budowlane pieców i kotłów przemysłowych oraz urządzeń technicznych - wg PKOB ujęte są jako część zakładów przemysłowych (dział 23):

- niektóre obiekty budowlane klasyfikowane wg KOB jako budowle, wg PKOB zaliczane są do sekcji 1 Budynki (np. silosy, zbiorniki);

- stacje paliw - wg KOB mieszczą się one w budynkach transportu, wg PKOB w budynkach handlowo-usługowych

- wieże przemysłowe i chłodnie kominowe itp. - wg KOB mieszczą się one w wyodrębnionych zbiorach, natomiast wg PKOB w grupach obejmujących obiekty charakterystyczne dla odpowiednich gałęzi przemysłu;

- schroniska, motele, domki kempingowe, budynki ośrodków wypoczynkowych wg KOB mieszczą się w budynkach kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, wg PKOB w grupie Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,

- cmentarze wg KOB mieszczące się w zakresie zbioru 83 Urządzenia terenów zielonych oraz budynki znajdujące się na terenie cmentarzy wg KOB klasyfikowane odrębnie w zbiorach odpowiednich do spełnianych funkcji, wg PKOB mieszczą się w grupie 127 Pozostałe budynki niemieszkalne, w klasie 1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych.

3) klasyfikowania wg PKOB w klasie 1273 obiektów budowlanych nie ujmowanych wg KOB. W klasie tej ujęte są wszelkie obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury, bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów. W związku z tym, np.: zabytkowy budynek, w którym mieści się muzeum klasyfikowany jest w klasie 1262 Budynki muzeów i bibliotek; zabytkowy budynek kościoła wykorzystywany do sprawowania kultu religijnego klasyfikowany jest w klasie 1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych; zabytkowe akwedukty wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem klasyfikowane są w klasie 2153 Budowle inżynierskie służące do nawadniania i kultywacji ziemi.

W PKOB nie klasyfikuje się obiektów małej architektury

PKOB obejmuje część metodyczną, podział obiektów na sekcje, działy, grupy i klasy wraz z objaśnieniami oraz klucz powiązań KOB - PKOB.

W przypadkach, gdy tylko część danego grupowania KOB można było przypisać do odpowiedniego grupowania PKOB, po symbolu KOB wpisano znak "x''.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego.

PKOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i między różnymi poziomami organizacyjnymi, np.

- między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą,

- między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i odwrotnie,

w zakresie:

- określania i analizy wielkości i struktury potrzeb,

- planowania i bilansowania zadań i środków,

- opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz techniczno-ekonomicznych dla obiektów budowlanych tego samego rodzaju dla celów projektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp.,

- stosowania jednolitego grupowania i nazewnictwa obiektów budowlanych przy ustalaniu bazy normatywnej nakładów rzeczowych oraz w kalkulacji cen i kosztów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

2.

 Pojęcia podstawowe

Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony, szpitale, centra handlowe oraz warsztaty i garaże).

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:

- powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;

- powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;

- powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

Część "mieszkaniowa'' budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

3.

 Struktura klasyfikacji

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych jest klasyfikacją czteropoziomową. Obejmuje ona:

* 2 sekcje

* 6 działów

* 20 grup

* 46 klas

Struktura symboli jest następująca:

1 Sekcja

|_|

1 2 Dział

|_|_|

1 2 3 Grupa

|_|_|_|

1 2 3 4 Klasa

|_|_|_|_|

Poziomy klasyfikacyjne odpowiadają układowi klasyfikacyjnemu przyjętemu w klasyfikacji CC.

4.

 Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych

W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej". W ramach tych sekcji obiekty rozróżniane są zgodnie z projektem technicznym wynikającym ze specjalnej funkcji konstrukcji (np. budynki handlowe, konstrukcje drogowe, budowle wodne, kanalizacje).

Dla budynków, pierwszym kryterium klasyfikacyjnym jest charakter budynku - mieszkalny lub niemieszkalny. O zaliczeniu obiektu do obiektów inżynierii lądowej i wodnej decyduje przeznaczenie i związana z tym konstrukcja.

5.

 Wskazówki dotyczące klasyfikowania obiektów budowlanych

Za jednostkę klasyfikacyjną przyjmuje się zwykle pojedynczy obiekt budowlany (np. budynek, drogę, linie przesyłowe itp.). W niektórych przypadkach jednostkę klasyfikacyjną stanowi nieruchomość rozpatrywana jako kompleks obiektów budowlanych.

W przypadku kompleksowych obiektów budowlanych, składających się z kilku budynków, każdy budynek powinien być klasyfikowany jako samodzielna jednostka. Jeśli, na przykład, szkoła ogólnokształcąca składa się z budynku szkolnego i internatu, budynek szkolny powinien być klasyfikowany w 1263, a internat w pozycji 1130. Jednakże, w przypadku, gdy nie posiadamy szczegółowych informacji na temat klasyfikowanego kompleksu, całość klasyfikowana jest w pozycji 1263 zgodnie z główną funkcją jaką pełni szkoła w przykładowym kompleksie obiektów budowlanych.

W przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów (np. budynek mieszkalny będący jednocześnie hotelem i biurem) klasyfikuje się je w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem.

Główne użytkowanie powinno być określane następująco:

- należy określić jaki procent całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczony jest na różne cele, zgodnie z grupowaniami klasyfikacji - na najbardziej szczegółowym poziomie.

- następnie obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z metodą "góra - dół"2: najpierw określa się sekcję - 1 cyfra (budynek lub obiekt inżynierii lądowej i wodnej), następnie dział na poziomie 2 znaków (budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny, infrastruktura transportu, itp.) najbardziej znaczący w ramach sekcji, następnie grupę (3 cyfry) najważniejszą w ramach działu, klasę (4 cyfry) mającą największy udział w powierzchni użytkowej w ramach grupy.

Zasadę tą ilustruje poniższy przykład teoretyczny:

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku podzielona jest na:

Rodzaj użytkowaniaProcentowy udział całkowitej pow. użytk.Klasa PKOB
3 mieszkania30%1122
Biuro instytucji kredytowej10%1220
Sklepy i apteka20%1230
Biblioteka30%1262
Gabinet lekarski10%1264

W tym przypadku, budynek powinien być klasyfikowany w następujący sposób:

- w sekcji 1 "Budynki";

- w 2-cyfrowym dziale 12 "Budynki niemieszkalne", stanowiące główny udział procentowy (70%) w ramach sekcji 1;

- w 3-cyfrowej grupie 126 "Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym lub szpitale oraz budynki zakładów opieki medycznej". stanowiące największy udział procentowy (40%) w ramach działu 12;

- w 4-cyfrowej klasie 1262 "Muzea i biblioteki", stanowiące największy udział procentowy (30%) w ramach grupy 126;

______

1 Klasyfikacja CC została opracowana na podstawie projektu klasyfikacji CPC (Central Product Classification), opublikowanej przez Narody Zjednoczone w 1991 r. CPC wyróżnia w dziale 52 "Obiekty budowlane" dwie główne kategorie "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej", które w CC występują jako dwie grupy główne.

2 Kryterium zaklasyfikowania jest przewaga całkowitej powierzchni użytkowej.

II.

PODZIAŁ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA SEKCJE I DZIAŁY

Symbol PKOBWyszczególnienie
SekcjaDział
1BUDYNKI
11Budynki mieszkalne
12Budynki niemieszkalne
2OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
21Infrastruktura transportu
22Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
23Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
24Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe

III.

PODZIAŁ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA GRUPY

Symbol PKOBWyszczególnienie
SekcjaDziałGrupa
1BUDYNKI
11BUDYNKI MIESZKALNE
111Budynki mieszkalne jednorodzinne
112Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe
113Budynki zbiorowego zamieszkania
12BUDYNKI NIEMIESZKALNE
121Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
122Budynki biurowe
123Budynki handlowo-usługowe
124Budynki transportu i łączności
125Budynki przemysłowe i magazynowe
126Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej
127Pozostałe budynki niemieszkalne
2OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
21INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
211Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
212Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych
213Drogi lotniskowe
214Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne
215Budowle wodne
22RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE
221Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie

elektroenergetyczne przesyłowe

222Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze
23KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH

PRZEMYSŁOWYCH

230Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
24OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE
241Budowle sportowe i rekreacyjne
242Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

IV.

SCHEMAT KLASYFIKACJI Z OBJAŚNIENIAMI

Symbol PKOBWyszczególnieniePowiąz. KOB
SekcjaDziałGrupaKlasa
1BUDYNKI
11BUDYNKI MIESZKALNE
111Budynki mieszkalne jednorodzinne
1110Budynki mieszkalne jednorodzinne115

116

117

118

Klasa obejmuje:
- Samodzielne budynki takie jak: pawilony,

wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki,

domy mieszkalne w gospodarstwach

rolnych, rezydencje wiejskie, domy

letnie itp.

- Domy bliźniacze lub szeregowe, w których

każde mieszkanie ma swoje własne wejście

z poziomu gruntu.

Klasa nie obejmuje:
- Budynków gospodarstw rolnych (1271)
- Budynków o dwóch mieszkaniach (1121)
- Budynków o trzech i więcej mieszkaniach

(1122)

112Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe
1121Budynki o dwóch mieszkaniach111x
Klasa obejmuje:
- Budynki samodzielne, domy bliźniacze lub

szeregowe o dwóch mieszkaniach.

1122Budynki o trzech i więcej mieszkaniach111x

112

113

114

Klasa obejmuje:
- Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak:

budynki mieszkalne, o trzech i więcej

mieszkaniach.

Klasa nie obejmuje:
- Budynków zbiorowego zamieszkania (1130)
- Hoteli (1211)
- Schronisk młodzieżowych, domków

kempingowych, domów wypoczynkowych (1212)

113Budynki zbiorowego zamieszkania
1130Budynki zbiorowego zamieszkania119

122

123

124

125

126

128x

129

138

155x

157x

Klasa obejmuje:
- Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym

domy mieszkalne dla ludzi starszych,

studentów, dzieci i innych grup

społecznych, np. domy opieki społecznej,

hotele robotnicze, internaty i bursy

szkolne, domy studenckie, domy dziecka,

domy dla bezdomnych itp.

- Budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych
- Budynki rezydencji prezydenckich i

biskupich

Klasa nie obejmuje:
- Szpitali, klinik i budynków instytucji z

opieką medyczną (lekarską lub

pielęgniarską) (1264)

- Zabudowań koszarowych (1274)
12BUDYNKI NIEMIESZKALNE
121Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
1211Budynki hoteli121

165x

273

Klasa obejmuje:
- Hotele, motele, gospody, pensjonaty i

podobne budynki oferujące

zakwaterowanie, z restauracjami lub bez

- Samodzielne restauracje i bary
Klasa nie obejmuje:
- Restauracji w budynkach mieszkalnych

(1122)

- Schronisk młodzieżowych, schronisk

górskich, domków kempingowych, domów

wypoczynkowych (1212)

- Restauracji w centrach handlowych (1230)
1212Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe165x

166

167

169x

Klasa obejmuje:
- Schroniska młodzieżowe, schroniska

górskie, domki kempingowe, domy

wypoczynkowe oraz pozostałe budynki

zakwaterowania turystycznego

Klasa nie obejmuje:
- Hoteli i podobnych budynków oferujących

zakwaterowanie (1211)

- Wesołych miasteczek i parków

wypoczynkowych (2412)

122Budynki biurowe
1220Budynki biurowe171

172

173

174

175

176

177

179

278

Klasa obejmuje:
- Budynki wykorzystywane jako miejsce

pracy dla działalności biura,

sekretariatu lub innych o charakterze

administracyjnym, np.: budynki banków,

urzędów pocztowych, urzędów miejskich,

gminnych, ministerstw, itp. lokali

administracyjnych;

- Budynki centrów konferencyjnych i

kongresów, sądów i parlamentów

Klasa nie obejmuje:
- Biur w budynkach przeznaczonych głównie

do innych celów.

123Budynki handlowo-usługowe
1230Budynki handlowo-usługowe159x, 266x, 269x

271, 272

274, 275

276, 277

279, 285

289x

Klasa obejmuje:
- Centra handlowe, domy towarowe,

samodzielne sklepy i butiki, hale

używane do targów, aukcji i wystaw,

targowiska pod dachem, stacje paliw,

stacje obsługi, apteki itp.

Klasa nie obejmuje:
- Sklepów w budynkach przeznaczonych

głównie do innych celów

124Budynki transportu i łączności
1241Budynki łączności, dworców i terminali146

261

262

263

264

265

266x

267

268

269x

326

665

Klasa obejmuje:
- Budynki lotnisk, budynki dworców

kolejowych, dworców autobusowych i

terminali portowych, budynki stacji

kolejek górskich i wyciągów

krzesełkowych;

- Budynki stacji nadawczych radia i

telewizji, budynki central

telefonicznych, centra telekomunikacyjne

itp.;

- Hangary lotnicze, budynki nastawni

kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i

wagonów;

- Budki telefoniczne;
- Budynki latarni morskich;
- Budynki kontroli ruchu powietrznego
Klasa nie obejmuje:
- Budynków stacji obsługi (1230);
- Zbiorników, silosów i budynków

magazynowych (1252);

- Dróg kolejowych (212);
- Dróg lotniskowych (2130);
- Linii telekomunikacyjnych i masztów

(2213, 2224);

- Terminali ropy i ropopochodnych (2303)
1242Budynki garaży266x

567

Klasa obejmuje:
- Garaże i zadaszone parkingi;
- Budynki do przechowywania rowerów
Klasa nie obejmuje:
- Stacji obsługi (1230);
- Parkingów w budynkach przeznaczonych

głównie do innych celów

125Budynki przemysłowe i magazynowe
1251Budynki przemysłowe211, 212

213, 214, 215

216, 217

219

221, 223

227, 229x

281, 282,

283, 289x

Klasa obejmuje:
- Budynki przeznaczone na produkcję, np.

fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty,

rzeźnie, browary, montownie itp.

Klasa nie obejmuje:
- Kompleksowych przemysłowych obiektów

budowlanych (elektrowni, rafinerii,

itp.), które nie posiadają formy budynku

(230);

- Zbiorników, silosów i budynków

magazynowych (1252);

- Niemieszkalnych budynków gospodarstw

rolnych (1271)

1252Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe231, 232,

233, 234,

235, 236,

237, 239,

241, 242,

243, 245,

249, 311,

321, 319x

321, 331,

332, 333,

334, 335,

336, 337,

339, 561,

562, 563x

Klasa obejmuje:
- Zbiorniki na ciecze;
- Zbiorniki na gazy;
- Silosy na zboże, cement i inne towary

sypkie;

- Chłodnie i budynki składowe

specjalizowane;

- Powierzchnie magazynowe
Klasa nie obejmuje:
- Budynków gospodarstw rolnych, w

szczególności silosów i budynków

magazynowych rolniczych przeznaczonych

do przechowywania zbiorów (1271);

- Wież ciśnień (2222);
- Terminali ropy i ropopochodnych (2303)
126Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej
1261Ogólnodostępne obiekty kulturalne143

144

145

147x

Klasa obejmuje:
- Kina, sale koncertowe, opery, teatry

itp.;

- Sale kongresowe, domy kultury i

wielozadaniowe sale wykorzystywane

głównie do celów rozrywkowych;

- Kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale

taneczne i dyskoteki, estrady itp.;

- Budynki schronisk dla zwierząt;
- Budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
Klasa nie obejmuje:
- Muzeów, galerii artystycznych (1262);
- Budynków kultury fizycznej (1265);
- Parków rozrywkowych i wypoczynkowych

(2412)

1262Budynki muzeów i bibliotek131x, 132x

133x, 134x,

135x,

136x,

137x, 139x

141

142

147x

Klasa obejmuje:
- Muzea, galerie sztuki, biblioteki i

centra informacyjne;

- Budynki archiwów
1263Budynki szkół i instytucji badawczych131x

132x

133x

134x

135x

136x

137x

139x

Klasa obejmuje:
- Budynki szkolnictwa przedszkolnego,

szkolnictwa podstawowego i

ponadpodstawowego (np. przedszkola,

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły

średnie, licea ogólnokształcące, licea

techniczne, itp.), budynki szkół

zawodowych lub kształcenia

specjalistycznego;

- Budynki szkół wyższych i placówki

badawcze; laboratoria badawcze;

- Specjalne szkoły dla dzieci

niepełnosprawnych;

- Ośrodki kształcenia ustawicznego;
- Stacje meteorologiczne i hydrologiczne,

budynki obserwatoriów

Klasa nie obejmuje:
- Internatów, które są odrębnymi budynkami

oraz burs i domów studenckich (1130);

- Bibliotek (1262);
- Szpitali klinicznych (1264)
1264Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej151

152

153

l54

155x

156

157x

158

159x

258

Klasa obejmuje:
- Budynki instytucji świadczących usługi

medyczne i chirurgiczne oraz

pielęgnacyjne dla ludzi,

- Sanatoria, szpitale długoterminowego

lecznictwa, szpitale psychiatryczne,

przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki

pomocy społecznej dla matki i dziecka,

- Szpitale kliniczne,
- Szpitale więzienne i wojskowe,
- Budynki przeznaczone do termoterapii,

wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje

krwiodawstwa, laktaria, kliniki

weterynaryjne, itp.,

- Budynki instytucji ochrony zdrowia

świadczące usługi zakwaterowania, z

opieką lekarską i pielęgniarską dla

ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Klasa nie obejmuje:
- Domów opieki społecznej (bez opieki

medycznej) dla ludzi starszych lub

niepełnosprawnych, itp. (1130)

1265Budynki kultury fizycznej161

162

163

164

169x

Klasa obejmuje:
- Budynki przeznaczone dla imprez

sportowych w halach (boiska do

koszykówki, korty tenisowe, kryte

baseny, hale gimnastyczne, sztuczne

lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska,

tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz

w prysznice, szatnie itp. dla

uczestników

- Zadaszone trybuny do oglądania sportów

na świeżym powietrzu

Klasa nie obejmuje:
- Hal wielofunkcyjnych przeznaczonych

głównie do celów rozrywkowych (1261)

- Boisk sportowych przeznaczonych do

sportów na świeżym powietrzu, np.

odkrytych kortów tenisowych, odkrytych

basenów itp. (2411)

127Pozostałe budynki niemieszkalne
1271Budynki gospodarstw rolnych 251, 252

253, 254

255, 256

257, 259,

361, 365,

368

Klasa obejmuje:
- Budynki gospodarstw rolnych i budynki

magazynowe dla działalności rolniczej

np. obory, stajnie, budynki inwentarskie

dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny

koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły,

pomieszczenia do przechowywania sprzętu,

szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do

przechowywania wina, kadzie na wino,

szklarnie, silosy rolnicze, itp.

Klasa nie obejmuje:
- Ogrodów zoologicznych i ogrodów

botanicznych (2412)

1272Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych148

185

186

Klasa obejmuje:
- Kościoły, kaplice, cerkwie, meczety,

synagogi, itp.

- Cmentarze i obiekty z nimi związane,

domy pogrzebowe, krematoria

Klasa nie obejmuje:
- Budynków kultu religijnego

wykorzystywanych jako muzea (1262),

1273Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury.
Klasa obejmuje
- Wszelkie obiekty budowlane bez względu

na stan zachowania, ale nie

wykorzystywane do innych celów,

- Nieruchome, archeologiczne dobra

kultury.

1274Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione128x

178

181

182

183

184

189

Klasa obejmuje:
- Zakłady karne i poprawcze, areszty

śledcze, schroniska dla nieletnich,

- Zabudowania koszarowe;
- Obiekty miejskie użyteczności

publicznej, takie jak wiaty autobusowe,

toalety publiczne, łaźnie itp.

Klasa nie obejmuje:
- Budek telefonicznych (1241)
- Szpitali więziennych i wojskowych (1264)
- Budowli wojskowych (2420)
- Budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych (1130)
2OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
21INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
211Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
2111Autostrady i drogi ekspresowe521

531x

581x

Klasa obejmuje:
- Autostrady i drogi ekspresowe

międzymiastowe, w tym skrzyżowania i

węzły wraz z:

instalacjami do oświetlenia dróg i

sygnalizacji, skarpami i nasypami,

rowami, ścianami oporowymi, urządzeniami

bezpieczeństwa ruchu, pasami jezdni

przeznaczonymi do parkowania i barierami

ochronnymi, przepustami pod drogami i

urządzeniami odwadniającymi drogi

Klasa nie obejmuje:
- Stacji obsługi umieszczonych wzdłuż

autostrad (1230)

- Mostów, wiaduktów i estakad (2141)
- Tuneli i przejść podziemnych (2142)
2112Ulice i drogi pozostałe521x

522

523

524

525

526

531x

532

533

534

535

Klasa obejmuje:
- Drogi na obszarach miejskich i

zamiejskich, w tym:

skrzyżowania, węzły komunikacyjne i

parkingi, np.: drogi, ulice,

aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi

boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie

i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki

rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, drogi

i strefy dla pieszych,

wraz z:

Instalacjami do oświetlenia dróg i

sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami

bezpieczeństwa, przepustami pod drogami

i urządzeniami odwadniającymi drogi

212Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych
2121Drogi szynowe kolejowe381x

511x

513x

514x

515x

519x

581x

731x

732x, 733x

734x

735x

739x

Klasa obejmuje:
- Drogi szynowe kolejowe, bocznice,
- Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu

kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe itp.,

- Urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym:

teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe itp.

Klasa nie obejmuje:
- Budynków dworców kolejowych (1241)
- Mostów kolejowych (2141)
- Tuneli kolejowych (2142)
- Dróg szynowych na obszarach miejskich, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych (2122)
2122Drogi szynowe na obszarach miejskich, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych381x, 511x,

512, 513x,

514x, 515x,

517, 519x

581x, 731x 732x, 733x

734x, 735x 739x, 741, 742, 744, 749x

Klasa obejmuje:
- Drogi szynowe na obszarach miejskich:
- metro
- sieć miejska (linie tramwajowe), w tym na wydzielonej trasie,
- Drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych,
- Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu:

stacje, stacje postojowe, zajezdnie itp.,

- Urządzenia i instalacje do sterowania ruchem:

teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe itp.

Klasa nie obejmuje:
- Dróg szynowych kolejowych (2121)
213Drogi lotniskowe
2130Drogi lotniskowe527
Klasa obejmuje:
- Pasy startowe, w tym drogi startowe o

nawierzchni sztucznej,

- Pasy dróg kołowania, w tym drogi

kołowania o nawierzchni sztucznej

- Nasypy, rowy odwadniające, instalacje

sygnalizacji świetlnej, systemy

oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy

awaryjnego zasilania

- Miejsca startu śmigłowców
- Place postoju samolotów
Klasa nie obejmuje:
- Budynków i urządzeń lotniskowych (1241)
214Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne
2141Mosty wiadukty i estakady382x

541

542

543

544

546

547

564

Klasa obejmuje:
- Mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego

rodzaju materiałów (metalowe, betonowe

itp.), estakady, mosty ruchome,

wiadukty, mosty na drogach wiejskich i

leśnych, mosty dla pieszych, kładki,

mostki, włączając konstrukcje dróg na

tych obiektach

wraz z:

instalacjami oświetlenia, sygnalizacji,

bezpieczeństwa i postoju

2142Tunele i przejścia podziemne545
Klasa obejmuje:
- Budowle podziemne przeznaczone do ruchu

drogowego, i kolejowego i pieszego wraz

z:

instalacjami oświetlenia,

sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju

215Budowle wodne
2151Porty, przystanie i kanały żeglowne381x

382x

613x

621

661

662

663

664

666

667

669

68x

Klasa obejmuje:
- Budowle portowe - morskie, rzeczne i na

jeziorach (nabrzeża, doki, baseny

portowe, falochrony, mola, tamy (groble)

portowe, pomosty itp.)

- Kanały żeglowne
- Budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy,

mosty i tunele kanałowe), nabrzeża,

uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych

- Porty wojskowe
- Stocznie
Klasa nie obejmuje:
- Zapór i podobnych budowli zbiorników

retencyjnych (2152)

- Portowych terminali ropopochodnych

(2303)

- Przystani jachtowych (2412)
- Budynków latarni morskich (1241)
2152Zapory wodne581x, 611,

612, 613x

614, 615

619x, 651,

652, 653,

654, 655,

656, 657, 658

659, 814,

815, 816,

817, 819x

Klasa obejmuje:
- Zapory wodne i podobne budowle do

zatrzymywania wody dla wszelkich celów:

produkcji energii w elektrowniach

wodnych, irygacji, regulacji spławności,

ochrony przeciwpowodziowej

- Groble, tamy, jazy, stopnie wodne i

budowle zabezpieczające brzegi

Klasa nie obejmuje:
- Elektrowni wodnych (2302)
- Śluz (2151)
2153Budowle inżynierskie służące do nawadniania i kultywacji ziemi68x

811

812

813

819x

Klasa obejmuje:
- Kanały irygacyjne i inne budowle

związane z dostarczaniem wody dla celów

kultywacji ziemi

- Akwedukty
- Budowle służące drenażowi i otwarte rowy

drenażowe

Klasa nie obejmuje:
- Zapór wodnych (2152)
- Wodociągów (2212, 2222)
22RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE
221Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe
2211Rurociągi przesyłowe do transportu ropy naftowej i gazu551

552

556

558

559x

565x

566x

Klasa obejmuje:
- Rurociągi przesyłowe naziemne, podziemne lub podwodne do transportu produktów naftowych i gazu,
- Rurociągi przesyłowe naziemne, podziemne lub podwodne do transportu produktów chemicznych i innych produktów,
- Stacje pomp
Klasa nie obejmuje:
- Wodociągów (2212, 2222)
- Sieci gazowych rozdzielczych na terenach

miejskich (2221)

- Terminali ropy i ropopochodnych (2303)
2212Rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków323

554

559x

565x

566x

Klasa obejmuje:
- Rurociągi przesyłowe naziemne, podziemne i podwodne do transportu wody i ścieków,
- Stacje pomp,
- Stacje filtrów lub ujęć wody
Klasa nie obejmuje:
- Kanałów irygacyjnych i akweduktów (2153)
- Rurociągów sieci rozdzielczych wody

(2222)

2213Linie telekomunikacyjne przesyłowe559x, 563x

565x, 566x,

582x

583x, 761,

764x, 769x,

771, 774x,

779x

Klasa obejmuje:
- Linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub

podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe,

telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary,

maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne, infrastrukturę

radiokomunikacyjną.

Klasa nie obejmuje:
- Linii elektroenergetycznych przesyłowych (2214)
- Sieci telekomunikacji na terenach

miejskich (2224)

2214Linie elektroenergetyczne przesyłowe559x

563x

565x

566x

711

719x

721

724x

729x

Klasa obejmuje:
- Linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne,
- Słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.
Klasa nie obejmuje:
- Instalacji oświetleniowych dróg i ulic

(2111, 2112)

- Linii elektroenergetycznych

rozdzielczych łącznie z urządzeniami

pomocniczymi (2224)

222Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze
2221Rurociągi sieci rozdzielczej gazu553x

559x

563x

565x

566x

Klasa obejmuje:
- Rurociągi sieci rozdzielczej gazu

naziemne i podziemne

2222Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej284, 322

553x, 555

559x

563x, 565x,

566x, 631,

632, 633,

634, 635,

636, 637, 639

Klasa obejmuje:
- Rurociągi sieci rozdzielczej wody
- Rurociągi sieci rozdzielczej gorącej

wody, pary i sprężonego powietrza

- Studnie, fontanny, hydranty, wieże

ciśnień

Klasa nie obejmuje:
- Kanałów irygacyjnych (2153)
- Oczyszczalni wód i ścieków (2223)
2223Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej557

559x, 565x,

566x, 569,

641, 642,

643, 644,

645, 646,

647, 649

Klasa obejmuje:
- Rurociągi sieci kanalizacyjnej

rozdzielczej i kolektory

- Oczyszczalnie wód i ścieków
2224Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze559x, 563x

565x, 566x,

582x

583x, 712,

713, 719x,

722, 723x

724x, 729x,

743, 749x,

762, 763

764x, 765,

769x, 772

773, 774x

775, 779x

Klasa obejmuje:
- Linie elektroenergetyczne i

telekomunikacyjne rozdzielcze (nadziemne

lub podziemne) i instalacje pomocnicze

(stacje i podstacje transformatorowe,

słupy telegraficzne, itp.)

- Lokalne sieci telewizji kablowej i

związane z nią anteny zbiorcze

23KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH
230Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
Grupa ta zawiera kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku
2301Budowle dla górnictwa i kopalnictwa315x, 319x,

324, 325,

329, 381x

389x, 411,

412, 413, 414, 415,

419, 421,

422, 423,

424, 425,

426, 429, 48,

516x 563x

565x, 566x,

623x

624x, 625x

723x, 754x

755x, 759x

Klasa obejmuje:
- Budowle dla górnictwa i kopalnictwa,

eksploatacji złóż węglowodorów,

eksploatacji kamieniołomów, żwirowni,

itp. (np. stacje załadowcze i

wyładowcze, wyciągi szybowe, itp.)

- Budowle wytwórni gipsu, cementowni,

cegielni, wytwórni materiałów

budowlanych ceramicznych, itp.

Klasa nie obejmuje:
- Budynków biurowych (1220)
- Budynków produkcyjnych (np. fabryk,

warsztatów) zadaszonych (1251)

2302Elektrownie389x

516x

563x

565x, 566x

616

623x

624x

625x

754x

755x

759x

Klasa obejmuje:
- Elektrownie wodne lub cieplne

wytwarzające energię elektryczną (np.

elektrownie opalane węglem, elektrownie

atomowe) i elektrownie napędzane wiatrem

- Budowle zakładów do przetwarzania

paliwa nuklearnego

- Spalarnie odpadów
Klasa nie obejmuje:
- Zapór wodnych (2152)
- Linii elektroenergetycznych, w tym

stacji transformatorowych i

rozdzielczych (2214)

- Linii elektroenergetycznych

rozdzielczych (2224)

2303Zakłady chemiczne315x

319x

389x

516x

563x

565x, 566x

623x

624x

625x

754x

755x

759x

Klasa obejmuje:
- Budowle będące częścią zakładów

chemicznych, petrochemii lub rafinerii

naftowych

- Urządzenia końcowe dla węglowodorów
- Koksownie, gazownie
Klasa nie obejmuje:
- Stacji obsługi (1230)
- Budynków przemysłowych (1251)
- Zbiorników, silosów i budynków

magazynowych (1252)

2304Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane315x

319x

389x

516x

563x

565x, 566x

623x

624x

625x

754x

755x

759x

Klasa obejmuje:
- Budowle będące częścią terenów zakładów

przemysłu ciężkiego, takie jak wielkie

piece, walcownie, odlewnie itp.

Klasa nie obejmuje:
- Budynków przemysłowych (1251)
- Budowli dla górnictwa lub kopalnictwa

(2301)

24OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE
241Budowle sportowe i rekreacyjne
2411Boiska i budowle sportowe571

572

573

577

Klasa obejmuje:
- Zagospodarowane tereny sportowe

przeznaczone do uprawiania sportów na

świeżym powietrzu, np. piłka nożna,

baseball, rugby, sporty wodne,

lekkoatletyka, wyścigi samochodowe,

rowerowe lub konne.

Klasa nie obejmuje:
- Zadaszonych trybun z miejscami do

siedzenia przeznaczonych do oglądania

sportów na świeżym powietrzu (1265)

- Hal sportowych (1265)
- Placów gier i zabaw, wesołych miasteczek

lub parków wypoczynkowych (2412)

- Pól golfowych (2412)
- Urządzeń przystani jachtowych (2412)
2412Budowle sportowe i rekreacyjne pozostałe574

575

576

579

751

752

756

831

Klasa obejmuje:
- Wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe

oraz inne obiekty na wolnym powietrzu

np.: trasy i szlaki narciarskie, wciągi

orczykowe, krzesełkowe i kabinowe -

zainstalowane na stałe;

- Skocznie, tory saneczkowe, bobslejowe,

pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki

jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz

wyposażenie plaż i bazy sportów wodnych;

- Ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody

botaniczne i zoologiczne;

- Schroniska dla zwierząt
Klasa nie obejmuje:
- Schronisk górskich (1212)
- Stacji kolejek linowych i wyciągów

krzesełkowych (1241)

- Budynków ogólnodostępnych obiektów

kulturalnych (1261)

- Hal sportowych (1265)
- Budynków ogrodów zoologicznych i

botanicznych (1261)

- Budynków schronisk dla zwierząt (1261)
242Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
2420Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane389x,

68x

Klasa obejmuje:
- Obiekty inżynierii wojskowej, np. forty,

blokhauzy, bunkry, strzelnice

(poligony); wojskowe centra

doświadczalne itp.

- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

gdzie indziej nie sklasyfikowane,

łącznie z terenami wyrzutni

satelitarnych

- Porzucone obiekty byłych terenów

przemysłowych lub miejskich

- Wysypiska śmieci i miejsca składowania

odpadów

Klasa nie obejmuje:
- Wojskowych portów lotniczych (1241)
- Zabudowań koszarowych (1274)
- Portów wojskowych (2151)

V.

KLUCZ POWIĄZAŃ KOB - PKOB

KOBPKOBKOBPKOBKOBPKOB
1111121+112215612642131251
11211221571130+12642141251
113112215812642151251
11411221591230+12642161251
11511102171251
116111016112652191251
11711101621265
118111016312652211251
119113016412652231251
1651211+12122271251
121121116612122291251
12211301671212
12311301691212+12652311252
12411302321252
125113017112202331252
126113017212202341252
1281130+127417312202351252
129113017412202361252
17512202371252
1311262+126317612202391252
1321262+12631771220
1331262+126317812742411252
1341262+126317912202421252
1351262+12632431252
1361262+126318112742451252
1371262+126318212742491252
13811301831274
1391262+126318412742511271
18512722521271
141126218612722531271
142126218912742541271
14312612551271
1441261191*2561271
1451261192*2571271
1461241193*2581264
1471261+1262194*2591271
1481272195*
196*2611241
1511264197*2621241
1521264199*2631241
15312642641241
154126421112512651241
1551130+126421212512661230+1241+1242
______

* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.

KOBPKOBKOBPKOBKOBPKOB
267124132923014122301
26812414132301
2691230+124133112524142301
33212524152301
271123033312524192301
272123033412524212301
273121133512524222301
274123033612524232301
275123033712524242301
276123033912524252301
27712304262301
2781220341**4292301
2791230343**482301
346**5112121+2122
2811251347**5122122
2821251348**5132121+2122
2831251349**5142121+2122
28422225152121+2122
2851230351**516230
2891230+1251352**5172122
353**5192121+2122
291*358**
292*359**5212111+2112
293*5222112
294*36112715232112
295*36512715242112
296*36812715252112
297*369***5262112
299*5272130
3812121+2122+2151 +2301
31112525312111+2112
31212523822141+21515322112
3152301+2303+2304383**5332112
3191252+2301+2303+2304389230+2425342112
3211252391*5352112
3222222392*5412141
3232212393*5422141
3242301394*5432141
3252301399*5442141
32612415452142
41123015462141

______

* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.

** oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie jest odrębnie klasyfikowana wg PKOB.

*** PKOB nie wyróżnia budowli produkcyjnych leśnictwa.

KOBPKOBKOBPKOBKOBPKOB
5472141599*6622151
6632151
551221161121526642151
552221161221526651241
5532221+22226132151+21526662151
554221261421526672151
555222261521526692151
55622116162302682151+2153+2420
55722236192152691*
5582211692*
559226212151693*
623230694*
5611252624230696*
5621252625230699*
563230+1252+2213+2214+2221+2222+2224
63122227112214
564214163222227122224
56522+23063322227132224
56622+23063422227192214+2224
56712426352222
569222363622227212214
63722227222224
571241163922227232224+2301
57224117242214+2224
573241164122237292214+2224
57424126422223
575241264322237312121+2122
576241264422237322121+2122
577241164522237332121+2122
579241264622237342121+2122
64722237352121+2122
5812111+2121+2122+215264922237392121+2122
5822213+222465121527412122
5832213+222465221527422122
584**65321527342224
589**65421527442122
65521527492122+2224
591*6562152
592*65721527512412
593*65821527522412
594*65921527532412
595*754230
596*6612151

______

* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.

** oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie jest odrębnie klasyfikowana wg PKOB.

KOBPKOB
755230
7562412
759230
7612213
7622224
7632224
7642213+2224
7652224
7692213+2224
7712213
7722224
7732224
7742213+2224
7752224
7792213+2224
791*
793*
796*
797*
798*
799*
8112153
8122153
8132153
8142152
8152152
8162152
8172152
8192152+2153
821****
822****
829****
8312412
832**
833**
834**
839**

______

* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.

** oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie jest odrębnie klasyfikowana wg PKOB.

**** oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB, w PKOB nie jest traktowana jako obiekt budowlany i nie jest w niej ujęta.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U.02.18.170) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2002 r.