[Zadania instytutu PAN] - Art. 50. - Polska Akademia Nauk. - Dz.U.2020.1796 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Zadania instytutu PAN] - Polska Akademia Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1796 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  50.  [Zadania instytutu PAN]
1. 
Do zadań instytutu należy prowadzenie działalności naukowej, w szczególności istotnej dla rozwoju kraju, upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej działalności.
2. 
Instytut może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia działalności naukowej przez pracowników uczelni i innych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. 
Instytut może prowadzić:
1)
kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych,
2)
inne formy kształcenia związane z działalnością instytutu

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. 
Wynik ewaluacji jakości działalności naukowej instytutu, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi podstawę stwierdzenia zgodności działalności instytutu z kierunkami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut.