Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  44.  [Podjęcie uchwały o utworzeniu instytutu PAN]

Uchwałę o utworzeniu instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu. Utworzenie instytutu wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o którą występuje Prezes Akademii.