Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1183 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  105. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz tryb przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych obowiązków.