[Zadania PAŻP] - Art. 4. - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. - Dz.U.2021.260 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Zadania PAŻP] - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.260 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  4.  [Zadania PAŻP]
1. 
Agencja zapewnia w przestrzeni powietrznej, o której mowa w art. 3, służbę ruchu lotniczego oraz inne służby żeglugi powietrznej: służbę łączności, służbę nawigacji, służbę dozorowania oraz służbę informacji lotniczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Lotniskowa służba informacji powietrznej, wchodząca w skład służby ruchu lotniczego, może być zapewniana także przez inne podmioty.
3. 
Agencja realizuje inne zadania niż określone w ust. 1 dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, wskazane w Prawie lotniczym oraz w jej statucie, a w szczególności:
1)
dostarcza użytkownikom przestrzeni powietrznej informacje meteorologiczne;
2)
dokonuje zakupu, utrzymuje oraz modernizuje urządzenia i systemy łączności lotniczej, nawigacji i dozorowania przestrzeni powietrznej;
3)
kontroluje z powietrza systemy łączności lotniczej, nawigacji i dozorowania przestrzeni powietrznej;
4)
prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie żeglugi powietrznej;
5)
prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie żeglugi powietrznej;
6)
zapewnia projektowanie procedur lotu.
3a. 
Agencja udostępnia nieodpłatnie organom Inspekcji Ochrony Środowiska, na ich wniosek, informacje niezbędne do oszacowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136, 284 i 2320).
4. 
Agencja zapewnia koordynację działań poszukiwawczo-ratowniczych.
5. 
Agencja, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw transportu, może prowadzić także inną działalność, niezwiązaną z realizacją zadań wskazanych w ust. 1 i 3, przy zachowaniu warunku wyodrębnienia w księgach rachunkowych tej działalności.
6. 
Agencja może realizować zadanie polegające na zapewnianiu służby ruchu lotniczego na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275), po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw transportu.