Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.360 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2020 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  86.  [Delegacja ustawowa – szczegółowe zasady udzielania urlopów]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przyznawania policjantom urlopów, tryb postępowania w tych sprawach oraz wymiar urlopów, o których mowa w art. 84 i 85, uwzględniając okres służby, wiek policjanta, przypadki warunków szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz stopnie szkodliwości wpływające na wymiar urlopu dodatkowego.