Art. 7. - [Zadania Komendanta Głównego Policji i komendanta wojewódzkiego Policji] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.171 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  7.  [Zadania Komendanta Głównego Policji i komendanta wojewódzkiego Policji]
1. 
Komendant Główny Policji określa:
1)
szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
2)
metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
4a)
programy szkoleń zawodowych policjantów;
4b)
(uchylony);
5)
kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów i koni do realizacji zadań Policji, sposób szkolenia przewodników psów służbowych i kandydatów na przewodników psów służbowych oraz policjantów-jeźdźców i kandydatów na policjantów-jeźdźców oraz szkolenia psów służbowych i koni służbowych, tryb i sposób przekazywania psów służbowych i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Policji, sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych i ewidencji koni służbowych oraz tryb i sposób współpracy między jednostkami organizacyjnymi Policji w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad psami służbowymi i końmi służbowymi;
6)
(uchylony);
7)
zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych;
8)
organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
9)
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania BSWP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
10)
organizację i zakres działania BOA oraz zasady współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
11)
strukturę organizacyjną i etatową samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;
12)
szczegółowe warunki odbywania doskonalenia zawodowego dla służby kontrterrorystycznej;
13)
organizację i zakres działania oraz zasady współdziałania CBZC z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
14)
organizację i zakres działania CLKP oraz zasady współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.
2. 
Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.
3. 
Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły policyjne.
4. 
Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu wojewódzkiego.
5. 
Regulamin BSWP ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych.