Art. 58. - [Podstawowe obowiązki policjanta] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1882 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2021 r. do: 20 grudnia 2021 r.
Art.  58.  [Podstawowe obowiązki policjanta]
1. 
Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.
2. 
Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
3. 
O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.