Nowość Art. 52. - [Mianowanie na kolejny stopień] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1882 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2021 r. do: 20 grudnia 2021 r.
Art.  52.  [Mianowanie na kolejny stopień]
1. 
Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu:

- posterunkowego- 1 roku,

- starszego posterunkowego- 1 roku,

- sierżanta- 2 lat,

- starszego sierżanta- 2 lat,

- sierżanta sztabowego- 2 lat,

- młodszego aspiranta- 3 lat,

- aspiranta- 3 lat,

- starszego aspiranta- 2 lat,

- aspiranta sztabowego- 4 lat,

- podkomisarza- 3 lat,

- komisarza- 4 lat,

- nadkomisarza- 4 lat,

- podinspektora- 3 lat,

- młodszego inspektora- 4 lat,

- inspektora- 4 lat.

1a. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może mianować inspektora Policji na stopień nadinspektora Policji z pominięciem wymogu przesłużenia w dotychczasowym stopniu okresu, o którym mowa w ust. 1 tiret piętnaste.
2. 
(uchylony).
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, może mianować każdego policjanta na wyższy stopień, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 48 oraz art. 49 i art. 50.
4. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może mianować na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji,
2)
Komendant Główny Policji może mianować na pozostałe stopnie policyjne

- policjanta, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem czynności służbowych.