[Mianowanie na stopień policyjny] - Art. 48. - Policja. - Dz.U.2021.1882 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Mianowanie na stopień policyjny] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1882 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r. do: 31 marca 2022 r.
Art.  48.  [Mianowanie na stopień policyjny]
1. 
Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych Policji mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. Na stopień posterunkowego mianuje się z dniem mianowania na stanowisko służbowe.
2. 
Na stopnie policyjne w korpusach podoficerów i aspirantów Policji, a także na stopnie komisarza i nadkomisarza Policji, mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z wyjątkiem komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.
3. 
Na pierwszy stopień oficerski, z zastrzeżeniem art. 56 ust. 3, oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie w służbie spraw wewnętrznych mianuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Natomiast na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Komendant Główny Policji.