Art. 28. - [Powstanie stosunku służbowego policjanta] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r. do: 22 lipca 2024 r.
Art.  28.  [Powstanie stosunku służbowego policjanta]
1. 
Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.
1a. 
Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić:
1)
na okres służby przygotowawczej lub kandydackiej;
2)
na okres służby kontraktowej;
3)
na stałe.
1b. 
Mianowanie w służbie kontraktowej może nastąpić po zawarciu umowy, zwanej dalej "kontraktem", zawartej pomiędzy osobą, która zgłosiła się do tej służby, a przełożonym wymienionym w art. 32 ust. 1.
1c. 
Kontrakt zawiera się na okres od 3 do 5 lat. Zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie.
2. 
Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza Policji.
3. 
Mianowanie może nastąpić w stosunku do osób, które posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.
4. 
Warunku określonego w ust. 3 nie stosuje się do kobiet, policjantów w służbie kandydackiej, a także do osób rozpoczynających naukę lub przeszkolenie zawodowe w szkołach resortu spraw wewnętrznych.
5. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.