[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny policjanta] - Art. 120. - Policja. - Dz.U.2021.1882 t.j. - OpenLEX

Art. 120. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny policjanta] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1882 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  120.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny policjanta]
1. 
W razie śmierci członka rodziny, policjantowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi policjant;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania kosztów pogrzebu policjanta ze środków właściwego organu Policji oraz określi członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy, uwzględniając rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość, przypadki oraz sposób ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty.
3. 
(uchylony).