[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci policjanta] - Art. 119. - Policja. - Dz.U.2021.1882 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci policjanta] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1882 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  119.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci policjanta]
1. 
W razie śmierci policjanta, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 116, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Jeżeli śmierć policjanta nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Komendy Głównej Policji. Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu policjanta zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą.
3. 
W razie pokrycia kosztów pogrzebu policjanta ze środków Komendy Głównej Policji osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego.