[Katalog świadczeń pieniężnych] - Art. 108. - Policja. - Dz.U.2021.1882 t.j. - OpenLEX

Art. 108. - [Katalog świadczeń pieniężnych] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1882 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  108.  [Katalog świadczeń pieniężnych]
1. 
Policjantowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
nagrody oraz zapomogi;
3)
nagrody jubileuszowe;
4)
dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;
4a)
rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2;
5)
należności za podróże służbowe i przeniesienia;
5a)
świadczenie motywacyjne;
5b) 91
 świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym";
5c) 92
 świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC;
6)
świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;
7)
świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie.
1a. 
Policjanci mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia w służbie, ze środków finansowych, o których mowa w art. 13 ust. 4a.
2. 
W razie śmierci policjanta lub członka jego rodziny, przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna.
91 Art. 108 ust. 1 pkt 5b dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2333) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
92 Art. 108 ust. 1 pkt 5c dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2447) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 stycznia 2022 r.