Art. 108. - [Katalog świadczeń pieniężnych] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.171 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 grudnia 2023 r.
Art.  108.  [Katalog świadczeń pieniężnych]
1. 
Policjantowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
nagrody oraz zapomogi;
3)
nagrody jubileuszowe;
4)
dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;
4a)
rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2;
5)
należności za podróże służbowe i przeniesienia;
5a)
świadczenie motywacyjne;
5b)
świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 oraz z 2022 r. poz. 655), zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym";
5c)
świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC;
5d) 149
 świadczenie za długoletnią służbę;
6)
świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;
7)
świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie.
1a. 
Policjanci mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia w służbie, ze środków finansowych, o których mowa w art. 13 ust. 4a.
2. 
W razie śmierci policjanta lub członka jego rodziny, przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna.
149 Art. 108 ust. 1 pkt 5d dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.