Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.271

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 1 lutego 2018 r. łączy się następujące instytuty badawcze:
1) Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 010464542, numer identyfikacji podatkowej NIP 521-04-17-157;
2) Instytut Maszyn Matematycznych, z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000035197, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-89-62.
2.  Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Maszyn Matematycznych do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  2.  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§  3.  Siedzibą Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji.
§  5. 
1.  Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych oraz w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w obszarach:
a) telekomunikacji,
b) teleinformatyki,
c) informatyki,
d) cyberbezpieczeństwa,
e) funkcjonowania polskiego rejestru domen internetowych,
f) społeczeństwa informacyjnego,
g) modelowania i symulacji komputerowej procesów i systemów,
h) podpisu elektronicznego i elektronicznego uwierzytelnienia,
i) biometrii i systemów bezpieczeństwa,
j) technik semantycznych,
k) e-learningu i kształcenia ustawicznego,
l) zarządzania obiegiem dokumentów,
ł) dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych wzrokowo,
m) multimodalnych interfejsów człowiek - maszyna,
n) bezpieczeństwa systemów ICT i OT,
o) programowania i przetwarzania danych w klastrach, gridach, chmurach i mgłach obliczeniowych;
2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w usługach świadczonych między innymi na potrzeby organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa państwa oraz jednostek infrastruktury krytycznej.
2.  W związku z prowadzoną podstawową działalnością Instytut może w szczególności:
1) prowadzić działalność wydawniczą związaną z wykonywanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
2) organizować kursy i konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
3) prowadzić inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające;
4) wytwarzać w wyniku prowadzonych badań naukowych oraz prac rozwojowych oprogramowania, aparatury, urządzenia i inne wyroby, opracowywać i wdrażać produkty i usługi telekomunikacyjne, teleinformatyczne, informatyczne, w tym z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz dziedzin pokrewnych.
3.  Do zadań Instytutu, wykonywanych w sposób ciągły, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, należy:
1) wspieranie zapewnienia cyberbezpieczeństwa podmiotom publicznym w zakresie zlecanym przez ministra nadzorującego przez:
a) realizację projektów strategicznych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa,
b) utrzymanie i rozwój Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) wspierającego cyberbezpieczeństwo sfery cywilnej;
2) uczestnictwo w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, w tym realizacja zadań związanych z rozwojem Miejskiej Sieci Komputerowej oferującej m.in. bezpieczną infrastrukturę teleinformatyczną dla środowisk naukowych i akademickich Warszawy oraz realizacja projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE);
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, których celem jest opracowanie, realizacja oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki;
4) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i prowadzenie badań nad bezpieczeństwem korzystania z sieci komputerowych, szczególnie przez dzieci.
§  6. 
1.  Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 stycznia 2018 r.
2.  Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3.  Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.
4.  Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
5.  Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.
6.  Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy przed dniem połączenia.
§  7. 
1.  Wszystkie składniki majątkowe i mienie będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 stycznia 2018 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4 położonej w Warszawie przy ulicy Ludwika Krzywickiego 34 o powierzchni 7426 m2 oraz własność budynków związanych z tą nieruchomością gruntową w wyniku połączenia wejdą w skład Instytutu.
2.  Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.Grupa, podgrupa, rodzajIlość
1Grupa: 0 Grunty1
2Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane1
3- Rodzaj: 032 Inne tereny zabudowane - prawo do wieczystego użytkowania1
4Grupa: 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego4
5Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne4
6- Rodzaj: 109 Pozostałe budynki niemieszkalne4
7Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej5
8Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne2
9- Rodzaj: 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze2
10Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu1
11- Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe1
12Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej2
13- Rodzaj: Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane2
14Grupa: 3 Kotły i maszyny energetyczne1
15Podgrupa: 31 Kotły grzewcze i parowe1
16- Rodzaj: 310 Kotły grzewcze1
17Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania82
18Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali2
19- Rodzaj: 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki1
20- Rodzaj: 415 Szlifierki1
21Podgrupa: 48 Pozostałe maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania80
22- Rodzaj: 484 Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu1
23- Rodzaj: 485 Urządzenia i aparaty chłodnicze4
24- Rodzaj: 487 Zespoły komputerowe74
25- Rodzaj: 489 Roboty1
26Grupa: 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne2
27Podgrupa: 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej2
28- Rodzaj: 592 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne2
29Grupa: 6 Urządzenia techniczne191
30Podgrupa: 61 Urządzenia i aparatura energii elektrycznej1
31- Rodzaj: 613 Stacje transformatorowe stałe i mobilne1
32Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne14
33- Rodzaj: 622 Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne2
34- Rodzaj: 623 Urządzenia teletransmisji przewodowej1
35- Rodzaj: 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne2
36- Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii2
37- Rodzaj: 629 Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji7
38Podgrupa: 64 Dźwigi i przenośniki3
39- Rodzaj: 640 Dźwigi osobowe i towarowe3
40Podgrupa: 65 Urządzenia przemysłowe76
41- Rodzaj: 652 Urządzenia klimatyzacyjne76
42Podgrupa: 66 Urządzenia nieprzemysłowe97
43- Rodzaj: 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne13
44- Rodzaj: 663 Urządzenia przeciwpożarowe81
45- Rodzaj: 669 pozostałe urządzenia nieprzemysłowe3
46Grupa: 7 Środki transportu4
47Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne4
48- Rodzaj: 741 Samochody osobowe3
49- Rodzaj: 746 Ciągniki1
50Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane1130
51Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane1130
52- Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych5
53- Rodzaj: 806 Kioski, budki, baraki, domki kampingowe2
54- Rodzaj: 808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane1123
55Wartości niematerialne i prawne11
56Oprogramowania, licencje11