Dz.U.2018.2438

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. łączy się następujące instytuty badawcze:
1) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000043133, numer identyfikacji podatkowej NIP 7240000138;
2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000034068, numer identyfikacji podatkowej NIP 7240002491.
2.  Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" z siedzibą w Łodzi do Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi.
§  2.  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§  3.  Siedzibą Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto Łódź.
§  4.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§  5. 
1.  Do podstawowej działalności Instytutu należy:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

- w dziedzinie biotechnologii oraz pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2.  Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
1) syntezy, modyfikacji i przetwórstwa polimerów, w tym polimerów biodegradowalnych;
2) zastosowania biotechnologii i nanotechnologii w procesach przetwórstwa materiałów polimerowych w celu uzyskania włókien, folii, papieru i innych użytkowych produktów technicznych;
3) wykorzystania surowców odnawialnych i materiałów odpadowych do wytwarzania biopolimerów i innych materiałów polimerowych;
4) modyfikacji i wytwarzania biomateriałów oraz innych materiałów kompozytowych dla medycyny, rolnictwa i techniki;
5) oznaczania struktury i specyficznych właściwości określających możliwości przetwarzania i zastosowania biopolimerów, polimerów syntetycznych, włókien chemicznych, folii i innych materiałów polimerowych, surowców papierniczych, mas włóknistych, papieru, tektury i wyrobów papierowych, a także badania odpadów, emisji gazów, ścieków i wód obiegowych, szczególnie w przemyśle celulozowo-papierniczym;
6) technologii wytwarzania i przetwarzania biopolimerów, włókien chemicznych oraz innych materiałów polimerowych, zwłaszcza o przeznaczeniu specjalnym;
7) technologii wytwarzania mas celulozowych z różnych surowców włóknistych;
8) technologii wytwarzania papieru oraz tektury, a także innych wyrobów papierowych;
9) technologii przetwórstwa papierniczego oraz wytwarzania opakowań z papieru i tektury;
10) ochrony środowiska w obszarze stosowanych i badanych technologii związanych szczególnie z przemysłem celulozowo-papierniczym;
11) prognozowania kierunków rozwoju w przemyśle celulozowo-papierniczym i włókienniczym, szczególnie włókien chemicznych oraz rynku produktów wyżej wymienionych gałęzi przemysłu.
3.  W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:
1) upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
4) prowadzi działalność normalizacyjną i certyfikacyjną;
5) prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, wynalazczości i ochrony własności przemysłowej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
6) wytwarza, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi: aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
7) prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
4.  Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy dokształcające.
5.  Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 2-4, która obejmuje między innymi:
1) prowadzenie badań i analiz technicznych;
2) opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych;
3) prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów;
4) produkcję wyrobów, takich jak papiery chłonne i materiały filtracyjne.
6.  Działalność, o której mowa w ust. 5, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2-4.
7.  W prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych Instytut może współpracować z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, innymi placówkami naukowo-badawczymi, biurami projektowymi, organami administracji publicznej oraz jednostkami sektora finansów publicznych.
§  6. 
1.  Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r.
2.  Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3.  Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.
4.  Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
5.  Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.
6.  Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych przed dniem połączenia.
§  7. 
1.  Wszystkie składniki majątkowe i mienie będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 55/59, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 275/22 o powierzchni 9327 m2 oraz własność budynków związanych z tą nieruchomością gruntową, jak również prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Struga 21a, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 190/9 o powierzchni 110 m2, w wyniku połączenia wejdą w skład majątku Instytutu.
2.  Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH