Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2438

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. łączy się następujące instytuty badawcze:
1) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000043133, numer identyfikacji podatkowej NIP 7240000138;
2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000034068, numer identyfikacji podatkowej NIP 7240002491.
2.  Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" z siedzibą w Łodzi do Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi.
§  2.  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§  3.  Siedzibą Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto Łódź.
§  4.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§  5. 
1.  Do podstawowej działalności Instytutu należy:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

- w dziedzinie biotechnologii oraz pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2.  Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
1) syntezy, modyfikacji i przetwórstwa polimerów, w tym polimerów biodegradowalnych;
2) zastosowania biotechnologii i nanotechnologii w procesach przetwórstwa materiałów polimerowych w celu uzyskania włókien, folii, papieru i innych użytkowych produktów technicznych;
3) wykorzystania surowców odnawialnych i materiałów odpadowych do wytwarzania biopolimerów i innych materiałów polimerowych;
4) modyfikacji i wytwarzania biomateriałów oraz innych materiałów kompozytowych dla medycyny, rolnictwa i techniki;
5) oznaczania struktury i specyficznych właściwości określających możliwości przetwarzania i zastosowania biopolimerów, polimerów syntetycznych, włókien chemicznych, folii i innych materiałów polimerowych, surowców papierniczych, mas włóknistych, papieru, tektury i wyrobów papierowych, a także badania odpadów, emisji gazów, ścieków i wód obiegowych, szczególnie w przemyśle celulozowo-papierniczym;
6) technologii wytwarzania i przetwarzania biopolimerów, włókien chemicznych oraz innych materiałów polimerowych, zwłaszcza o przeznaczeniu specjalnym;
7) technologii wytwarzania mas celulozowych z różnych surowców włóknistych;
8) technologii wytwarzania papieru oraz tektury, a także innych wyrobów papierowych;
9) technologii przetwórstwa papierniczego oraz wytwarzania opakowań z papieru i tektury;
10) ochrony środowiska w obszarze stosowanych i badanych technologii związanych szczególnie z przemysłem celulozowo-papierniczym;
11) prognozowania kierunków rozwoju w przemyśle celulozowo-papierniczym i włókienniczym, szczególnie włókien chemicznych oraz rynku produktów wyżej wymienionych gałęzi przemysłu.
3.  W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:
1) upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
4) prowadzi działalność normalizacyjną i certyfikacyjną;
5) prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, wynalazczości i ochrony własności przemysłowej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
6) wytwarza, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi: aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
7) prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
4.  Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy dokształcające.
5.  Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 2-4, która obejmuje między innymi:
1) prowadzenie badań i analiz technicznych;
2) opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych;
3) prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów;
4) produkcję wyrobów, takich jak papiery chłonne i materiały filtracyjne.
6.  Działalność, o której mowa w ust. 5, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2-4.
7.  W prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych Instytut może współpracować z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, innymi placówkami naukowo-badawczymi, biurami projektowymi, organami administracji publicznej oraz jednostkami sektora finansów publicznych.
§  6. 
1.  Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r.
2.  Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3.  Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.
4.  Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
5.  Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.
6.  Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych przed dniem połączenia.
§  7. 
1.  Wszystkie składniki majątkowe i mienie będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 55/59, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 275/22 o powierzchni 9327 m2 oraz własność budynków związanych z tą nieruchomością gruntową, jak również prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Struga 21a, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 190/9 o powierzchni 110 m2, w wyniku połączenia wejdą w skład majątku Instytutu.
2.  Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.Grupa, podgrupa, rodzajIlość
1Grupa 0 Grunty2
2Podgrupa 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane2
3Rodzaj 032 Inne tereny zabudowane - prawo do wieczystego użytkowania2
4Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego13
5Podgrupa 10 Budynki niemieszkalne13
6Rodzaj 101 Budynki przemysłowe5
7Rodzaj 102 Budynki transportu i łączności3
8Rodzaj 105 Budynki biurowe1
9Rodzaj 109 Pozostałe budynki niemieszkalne4
10Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej13
11Podgrupa 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne10
12Rodzaj 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze10
13Podgrupa 22 Infrastruktura transportu2
14Rodzaj 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe2
15Podgrupa 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej1
16Rodzaj 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane1
17Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania118
18Podgrupa 41 Obrabiarki do metali45
19Rodzaj 410 Tokarki5
20Rodzaj 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki9
21Rodzaj 412 Frezarki10
22Rodzaj 413 Przecinarki i nakiełczarki5
23Rodzaj 414 Strugarki, dłutownice, przeciągarki1
24Rodzaj 415 Szlifierki15
25Podgrupa 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych12
26Rodzaj 421 Prasy do metali i tworzyw sztucznych4
27Rodzaj 422 Maszyny do gięcia i prostowania3
28Rodzaj 424 Nożyce do metali i tworzyw sztucznych3
29Rodzaj 429 Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych2
30Podgrupa 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów2
31Rodzaj 441 Sprężarki2
32Podgrupa 45 Piece przemysłowe6
33Rodzaj 452 Piece grzewcze5
34Rodzaj 456 Piece indukcyjne zasilane prądem wysokiej częstotliwości do obróbki termicznej1
35Podgrupa 47 Maszyny, urządzenia, aparaty do procesów materiałowych7
36Rodzaj 477 Suszarki komorowe3
37Rodzaj 479 Pozostałe maszyny, urządzenia, aparaty do procesów materiałowych4
38Podgrupa 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania46
39Rodzaj 481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym2
40Rodzaj 482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym1
41Rodzaj 483 Urządzenia do elektroerozyjnej obróbki metali2
42Rodzaj 484 Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu16
43Rodzaj 486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne25
44Rodzaj 487 Zespoły komputerowe24
45Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne4
46Podgrupa 53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych2
47Rodzaj 532 Maszyny do produkcji wyrobów metalowych2
48Podgrupa 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego1
49Rodzaj 540 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna1
50Podgrupa 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej1
51Rodzaj 592 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne1
52Grupa 6 Urządzenia techniczne29
53Podgrupa 60 Zbiorniki1
54Rodzaj 604 Zbiorniki stalowe1
55Podgrupa 61 Urządzenia i aparatura energii elektrycznej1
56Rodzaj 613 Stacje transformatorowe stałe i mobilne1
57Podgrupa 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne4
58Rodzaj 623 Urządzenia dla telefonii3
59Rodzaj 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne1
60Podgrupa 63 Urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające2
61Rodzaj 630 Transformatory1
62Rodzaj 632 Kondensatory statyczne1
63Podgrupa 64 Dźwigi i przenośniki12
64Rodzaj 640 Dźwigi osobowe i towarowe3
65Rodzaj 641 Dźwigi, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki6
66Rodzaj 646 Suwnice i wsadzarki3
67Podgrupa 65 Urządzenia przemysłowe4
68Rodzaj 651 Urządzenia wentylacyjne1
69Rodzaj 652 Urządzenia klimatyzacyjne3
70Podgrupa 66 Urządzenia nieprzemysłowe5
71Rodzaj 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne4
72Rodzaj 663 Urządzenia przeciwpożarowe1
73Grupa 7 Środki transportu3
74Podgrupa 74 Pojazdy mechaniczne1
75Rodzaj 742 Samochody ciężarowe1
76Podgrupa 76 Pozostały tabor bezszynowy2
77Rodzaj 760 Wózki jezdniowe2
78Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane26
79Podgrupa 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane26
80Rodzaj 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny23
81Rodzaj 806 Kioski, budki, baraki, domki kampingowe2
82Rodzaj 809 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane1
83Wartości niematerialne i prawne9
84Oprogramowania, licencje9