Podziałka, przepisana dla planów pól górniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.186

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 19 marca 1938 r.
o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych.

Na podstawie art. 33 i 319 prawa górniczego (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 85, poz. 654) zarządzam co następuje:
Plan sytuacyjny pola górniczego, składany dla uzyskania nadania własności górniczej, powinien być sporządzony według wskazówek wyższego urzędu górniczego w podziałce 1 : 5.000 lub 1 : 10.000.
Plan, składany przy prośbie o zatwierdzenie scalenia pól górniczych (art. 58 prawa górniczego), powinien być również sporządzony w podziałce, wymienionej w § 1. Jeżeli jednak plan sytuacyjny nowego scalonego pola górniczego obejmuje większą ilość pól górniczych lub pola górnicze o większym obszarze, dozwala się złożyć zamiast planu, sporządzonego w podziałce 1 : 5.000 lub 1 : 10.000, plan sporządzony w podziałce wskazanej przez właściwy wyższy urząd górniczy.
Plan, składany dla uzyskania zezwolenia na podział pola górniczego, powinien być wykonany w tej podziałce, w jakiej złożony był plan dzielonego pola górniczego przy jego nadaniu. To samo dotyczy wymiany części pól między graniczącymi z sobą polami górniczymi - z tym zastrzeżeniem, że jeżeli plany tych pól złożone były w różnych podziałkach, to ma zastosowanie przepis § 1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 483).