[Zadania organów administracji państwowej stopnia podstawowego przechodzące do właściwości organów gminy jako zadania zlecone]... - Dz.U.1990.34.198 - OpenLEX

Art. 3. - [Zadania organów administracji państwowej stopnia podstawowego przechodzące do właściwości organów gminy jako zadania zlecone] - Podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.34.198

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2003 r.
Art.  3. [Zadania organów administracji państwowej stopnia podstawowego przechodzące do właściwości organów gminy jako zadania zlecone]

Do właściwości organów gminy przechodzą jako zadania zlecone - określone w ustawach - zadania i kompetencje należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego:

1)
z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, poz. 673, Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573, Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373 i z 1951 r. Nr 1, poz. 4):
a)
przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie niemożliwości dokonania tego - powiadamianie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji (art. 20, 22 i 65),
b)
wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej (art. 84),
c)
ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt (art. 93 i 95);
2) 4
(skreślony);
3) 5
(skreślony);
4)
z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192): przejmowanie w zarząd zabytku nieruchomego (art. 37 ust. 2);
5)
z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z 1959 r. Nr 45, poz. 234 i z 1986 r. Nr 36, poz. 180) przyjmowanie oświadczeń o:
a)
wstąpieniu w związek małżeński (art.1),
b)
braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu (art. 4),
c)
stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa (art. 5),
d)
wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa (art. 8 i 25),
e)
wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa (art. 9),
f)
powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (art. 59),
g)
uznaniu dziecka (art. 79 § 1),
h)
uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa (art. 79 § 2),
i)
nadaniu dziecku nazwiska męża matki (art. 90),
j)
wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego (art. 149 § 3);
6)
z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 88):
a)
ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne (art. 87 § 3),
b)
wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych osób fizycznych (art. 113 § 1),
c)
przyjmowanie pism sądowych (art. 138 § 1),
d)
przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania (art. 139 § 1 i 2),
e)
wywieszanie w swoim lokalu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane (art. 144 § 2),
f)
powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu (art. 572 § 2),
g)
ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie (art. 585 § 3),
h)
składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych (art. 722 § 1),
i)
udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji (art. 761 § 1),
j)
udzielanie opinii o wystawieniu na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej (art. 946 § 1),
k)
przyjmowanie obwieszczeń (art. 954 pkt 1, art. 945, art.955);
7)
z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30 poz. 179):
a)
przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach (art. 2),
b)
organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji (art. 16 ust. 3 i 4),
c)
uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej (art. 17),
d)
czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi (art. 23 ust. 1),
e)
udział w przygotowywaniu poboru i jego przeprowadzaniu (art. 33 ust. 2),
f)
orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz o uznaniu ich za jedynych żywicieli rodzin (art. 98 ust. 1 i 4),
g)
przyznawanie i wypłacanie zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej (art. 130 ust. 3),
h)
wypłacanie zasiłków miesięcznych członkom rodzin żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznawanych za jedynych żywicieli rodzin (art. 131 ust. 4 w związku z art. 167 ust. 1 i art. 208 ust. 2),
i)
pokrywanie należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznanym za jedynych żywicieli rodzin, oraz żołnierzom samotnym (art. 135 ust. 1, w związku z art. 167 ust. 1 i art. 208 ust. 2),
j)
tworzenie formacji obrony cywilnej (art. 141 ust. 3),
k)
przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej (art. 146 ust. 2),
l)
nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności (art. 178 ust. 2);
8)
z ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96, z 1982 r. Nr 16, poz. 124, Nr 35, poz. 228, Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180): przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania (art. 118 § 1);
9)
z ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 13, poz. 98, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i z 1990 r. Nr 14 poz. 85): zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładów karnych (art. 34 § 2);
10)
z ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r.o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190): udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym (art. 57);
11)
z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192):
a)
wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość (art. 45),
b)
prowadzenie ewidencji ludności (art. 46),
c)
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania (art. 8 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 47 ust. 2);
12)
z ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192):
a)
zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów (art. 72),
b)
przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią (art. 76 ust. 1),
c)
nakazanie właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające (art. 97 ust. 2);
13)
z ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 309):
a)
prowadzenie postępowania w sprawach przekwaterowania z osobnych kwater stałych osób nie będących żołnierzami zawodowymi (art. 37),
b)
wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach (art. 44 ust 2);
14)
z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i z 1988 r. Nr 24, poz. 169):
a)
określenie warunków i wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji (art. 13 ust. 1),
b)
nakładanie na osobę ubiegającą się o wyłączenie gruntów z produkcji obowiązku zrekultywowania na cele rolne lub leśne nieużytków albo użyźnienia innych gruntów (art. 15),
c)
zwalnianie z obowiązku zdjęcia warstwy ziemi uprawnej (art. 20 ust. 3),
d)
możliwość nakazania właścicielowi gruntu zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia, założenia użytków zielonych, sadów oraz plantacji wieloletnich z zapewnieniem mu bezpłatnie niezbędnych ilości sadzonek lub nasion roślin (art. 23 ust. 2),
e)
rekultywacja gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przez nieznane osoby (art. 30 ust. 2),
f)
nakładanie kar za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji (art. 39 ust. 1),
g)
orzekanie o zwrocie nieruchomości poprzedniemu właścicielowi albo o pozbawianiu prawa użytkowania nieruchomości (art. 39 ust. 4),
h)
stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku niewykonania obowiązków określonych w ustawie (art. 40),
i)
nakładanie obowiązku uiszczania opłat z tytułu odłogowania gruntów oraz zawieszanie tego obowiązku (art. 42 ust. 2, 3 i 5),
j)
przejmowanie na własność Państwa gruntów (art. 45 ust.1),
k)
ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej (art. 45 ust. 2);
15)
z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 11, poz. 81): przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią (art. 7 § 1, 2 i 3);
16)
z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133, Nr 35, poz. 190 i z 1990 r. Nr 14, poz. 90):
a)
szacowanie nieruchomości przeznaczonych do przekazania, publiczne ogłaszanie o możliwości zgłaszania ofert ich zakupu oraz ustalanie okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 (art. 23a ust. 2),
b)
występowanie z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wcześniejsze przyznanie emerytury lub renty przed przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz następcy (art. 38 ust. 4),
c)
stwierdzanie okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń (art. 40 ust. 1),
d)
sporządzanie umów o przekazanie gospodarstwa następcy przez rolnika będącego tylko posiadaczem oraz umów dzierżawy (art. 59 ust. 2),
e)
stwierdzenie zwrotu gospodarstwa rolnego właścicielowi (art. 60 ust. 2);
17)
z ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192): wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi (art. 10 ust. 2 i ust. 4 pkt 2);
18)
z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192): ustalanie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku, gdy droga zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a jednostki te nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia (art. 14 ust. 5);
19)
z ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154): w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego;
20)
z ustawy z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33); nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności (art. 41 ust. 4);
21) 6
(skreślony).
4 Art. 3 pkt 2 skreślony przez art. 60 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.91.107.464) z dniem 1 stycznia 1992 r.
5 Art. 3 pkt 3 skreślony przez art. 58 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U.95.90.446) z dniem 9 lutego 1996 r.
6 Art. 3 pkt 21 skreślony przez art. 78 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.