Podział terytorjum Ziemi Wileńskiej i województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego na okręgi i obwody... - Dz.U.1923.42.288 - OpenLEX

Podział terytorjum Ziemi Wileńskiej i województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy oraz zmiana rozporządzenia z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie nowego podziału b. Królestwa Kongresowego i b. obwodu białostockiego na okręgi i obwody inspekcji pracy stosownie do podziału tego obszaru na województwa i starostwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.42.288

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 marca 1923 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemyślu i Handlu i Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie podziału terytorjum Ziemi Wileńskiej i województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy, oraz w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dn. 17 lutego 1921 r. w przedmiocie nowego podziału b. Królestwa Kongresowego i b. obwodu białostockiego na okręgi i obwody inspekcji pracy stosownie do podziału tego obszaru na województwa i starostwa (Dz. U. R. P. N° 23 poz. 131).

Na mocy art. 10 dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o urządzeniu i działalności inspekcji pracy (Dz. P. P. P. N° 5 poz. 90), § 1 punktu a. rozporządzenia Rady Ministrów z d. 21 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretów o inspekcji pracy oraz o pracowniczych związkach zawodowych na Ziemię Wileńską (Dz. U. R. P. № 73 poz. 662) i § 1 punktu a. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretów i ustaw w przedmiocie ochrony pracy na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej, pow. bielskiego województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 94 poz. 871) zarządza się co następuje:
Obszar województw wileńskiego i nowogródzkiego Stanowi jeden XII-ty okrąg inspekcji pracy.
Dla okręgu tego ustanawia się jednego okręgowego inspektora pracy z siedzibą w Wilnie.
Okrąg ten dzieli się na następujące obwody inspekcji pracy: 63, 64, 65 i 66.

Do 63-go obwodu należy obszar miasta Wilna.

Do 64-go obwodu należy obszar powiatów wileńsko-trockiego, oszmiańskiego, mołodeczańskiego i wołożyńskiego.

Do 65-go obwodu należy obszar powiatów brasławskiego, święciańskiego, dziśnieńskiego, wilejskiego i postawskiego.

Do 66-go obwodu należy obszar powiatów lidzkiego, słonimskiego, baranowickiego, nowogródzkiego, nieświeskiego i stołpeckiego.

Dla każdego z wymienionych w § 3 obwodów ustanawia się po jednym obwodowym inspektorze pracy.
Dlaobwodu63z siedzibąw Wilnie.
""64""
""65""
""66"w Lidzie.
Obwód 38 inspekcji pracy, przewidziany w § 4 poz. 6 rozporządzenia z d. 17 lutego 1921 r., obejmować będzie obszar powiatów: białostockiego,' bielskiego i wysoko-mazowieckiego z siedzibą w Białymstoku.

Obwód 39 inspekcji pracy, przewidziany tamże, obejmować będzie obszar powiatów: grodzieńskiego, sokolskiego, szczuczyńskiego i wołkowyskiego z siedzibą w Grodnie.

Obszar województwa poleskiego dzieli się. na 67 i 68 obwody inspekcji pracy z siedzibami w Brześciu n/B. i w Pińsku i przyłącza się do VI białostockiego okręgowego inspektoratu pracy.
Obszar województwa wołyńskiego dzieli się na 69 i 70 obwody inspekcji pracy z siedzibami w Kowlu i w Łucku i przyłącza się do V lubelskiego okręgowego inspektoratu pracy.
Dla każdego z powyższych czterech 67, 68, 69 i 70 obwodów ustanawia się po jednym obwodowym inspektorze pracy z siedzibą:
dla67Obwodu- w Brześciu n/B.
"68"- w Pińsku
"69"- w Kowlu
"70"- w Łucku.
Kierownictwo kilku obwodów może być według uznania Ministra Pracy i Opieki Społecznej powierzone jednemu inspektorowi pracy.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1926 r. o zmianie rozporządzeń, dotyczących podziału na okręgi i obwody inspekcji pracy. (Dz.U.26.82.454) z dniem 13 sierpnia 1926 r.
2 § 3 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1926 r. o zmianie rozporządzeń, dotyczących podziału na okręgi i obwody inspekcji pracy. (Dz.U.26.82.454) z dniem 13 sierpnia 1926 r.