Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.236 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zwanego dalej "programem operacyjnym", w ramach osi priorytetowych zawartych w tym programie.
2. Wysokość limitów na poszczególne środki w ramach osi priorytetowych zawartych w programie operacyjnym jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO

Osie priorytetowe zawarte

w programie operacyjnym

z podziałem na poszczególne środki

Wysokość limitów środków finansowych

(w euro)

wkład publiczny ogółemwkład

z Europejskiego Funduszu Rybackiego

wkład krajowy
1234
1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej177 875 499,69133 406 624,7744 468 874,92
1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania

działalności połowowej

29 925 517,5622 444 138,177 481 379,39
1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania

działalności połowowej

72 183 962,1054 137 971,5818 045 990,52
1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność18 266 709,8813 700 032,414 566 677,47
1.4. Rybactwo przybrzeżne40 881 571,7430 661 178,8010 220 392,94
1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu

zarządzania krajową flotą rybacką

16 617 738,4112 463 303,814 154 434,60
2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo

i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

279 491 779,73209 618 834,3069 872 945,43
2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb60 159 482,1745 119 611,6515 039 870,52
2.2. Działania wodno-środowiskowe80 629 265,9160 471 949,5320 157 316,38
2.3. Środki na rzecz zdrowia zwierząt0,000,000,00
2.4. Rybołówstwo śródlądowe2 816 423,602 112 317,57704 106,03
2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu135 886 608,05101 914 955,5533 971 652,50
3. Środki służące wspólnemu interesowi226 742 626,73170 056 970,3056 685 656,43
3.1. Działania wspólne38 371 653,4428 778 739,839 592 913,61
3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej14 666 421,8010 999 816,353 666 605,45
3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach144 524 260,81108 393 196,1136 131 064,70
3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne13 346 894,0910 010 170,573 336 723,52
3.5. Projekty pilotażowe15 833 396,5911 875 047,443 958 349,15
3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków

rybackich

0,000,000,00
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa246 982 247,56185 236 685,9261 745 561,64
4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa239 695 833,14179 771 875,5259 923 957,62
4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej

i międzynarodowej

7 286 414,425 464 810,401 821 604,02
5. Pomoc techniczna47 697 944,9335 773 458,6911 924 486,24
5.1. Pomoc techniczna47 697 944,9335 773 458,6911 924 486,24
OGÓŁEM978 790 098,64734 092 573,98244 697 524,66
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.952) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.U.2014.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1122) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz.U.2015.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1151) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U.2016.1784) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2016 r.