Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.902

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności

Na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d oraz art. 459 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", dla uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  2. 
1.  Ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, wyodrębnia się część zasadniczą oraz część uzupełniającą.
2.  Sposób podziału części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Część uzupełniająca nie przekracza 2,0% sumy środków, o których mowa w ust. 1.
4.  Część uzupełniającą przeznacza się na:
1) korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego;
2) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy.
§  3. 
1.  Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, jest ustalana dla uczelni służb państwowych w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:
1) niższa niż 98%,
2) wyższa niż 106%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

§  4.  Sposób podziału dotacji dla uczelni służb państwowych na zadania w zakresie bezpieczeństwa obywateli i ochrony ludności, o których mowa w art. 459 pkt 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, dla uczelni służb państwowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1) w 2019 r.:
a) wysokość subwencji dla i-tej uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% ani wyższa niż 104% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni służb państwowych w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
b) ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
c) dla parametru stałej przeniesienia C, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, określa się wartość 0,97;
2) w latach 2019-2021 w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej, ustaloną według wzoru:

gdzie:

Wknji- oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej w i-tej uczelni służb państwowych, obliczany według wzoru:

gdzie:

Nfj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), zwanej dalej "ustawą wprowadzającą", w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Naj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Nbj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Ncj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej;

3) w latach 2020-2021 wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być niższa niż 99% ani wyższa niż 104% subwencji przyznanej i-tej uczelni służb państwowych w roku poprzedzającym, w warunkach porównywalnych.
§  6.  Wysokość dotacji ze środków, o których mowa w art. 459 pkt 2 ustawy, dla uczelni służb państwowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym w 2019 r.:
1) ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
2) dla parametru stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, określa się wartość 0,97.
§  7.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OCHRONY LUDNOŚCI

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego dla uczelni służb państwowych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla uczelni służb państwowych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).