Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1009

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach:
a) podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów",
b) udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów,
c) udzielania dotacji gminie, która zapewni repatriantom lokal mieszkalny,
d) przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy,
e) udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła go w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wzory wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w pkt 1 lit. b, c i e.

Rozdział  2

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów"

§  2. 
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o dokonanie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", zwanej dalej "rezerwą celową", na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zwanej dalej "ustawą".
2.  Wniosek sporządza się na podstawie wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej, złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez wojewodów, po dokonaniu analizy i oceny tych wniosków w zakresie zgodności przeznaczenia wskazanych w nich środków finansowych z celami określonymi w ustawie.
3.  We wniosku uwzględnia się zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację określonych w ustawie zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.
4.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw zagranicznych składają wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej w terminie do dnia 15 marca roku budżetowego.
5.  Wojewoda składa pierwszy wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej w terminie do dnia 15 stycznia danego roku budżetowego, a kolejne wnioski - do 15. dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, którego dotyczy wniosek.
6.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje podziału rezerwy celowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania:
1) wniosku złożonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przypadku, o którym mowa w ust. 3;
2) wniosków złożonych przez ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, spraw zagranicznych oraz przez wojewodów, zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  3. 
1.  Wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej na realizację zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji określa kwotę niezbędną do:
1) finansowania pomocy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów, w formie dopłaty do:
a) czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
b) opłaty do zakwaterowania w domu studenckim,
c) kosztów nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
2) pokrycia kosztów utrzymania ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów.
2.  Kwoty określa się na podstawie przewidywanej liczby repatriantów, którym może być udzielona pomoc na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, oraz przewidywanej liczby repatriantów, którzy mogą zostać zakwaterowani w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów.
§  4. 
1.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sporządza wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej na podstawie informacji dotyczących zapotrzebowania repatriantów, którym przewiduje się zapewnienie uczestniczenia w kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim, uzyskanych od ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
3.  Wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej określa:
1) kwotę niezbędną do finansowania uczestniczenia repatriantów w kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim;
2) przewidywaną liczbę repatriantów, którym może być udzielona pomoc przez zapewnienie uczestniczenia w kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim;
3) szacunkowe koszty uczestniczenia repatrianta w kursach, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  5.  Wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej określa:
1) kwotę niezbędną do finansowania zadań konsulów w zakresie:
a) udzielania pomocy repatriantom na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej,
b) pokrywania kosztów uczestniczenia w kursie języka polskiego osoby, której wydano decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
2) przewidywaną liczbę repatriantów, którym może być udzielona pomoc na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej;
3) przewidywaną liczbę osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, które będą uczestniczyły w kursie języka polskiego, oraz szacunkowe koszty uczestniczenia repatrianta w kursie.
§  6. 
1.  Wniosek wojewody o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej określa kwotę niezbędną do:
1) udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów;
2) przekazania staroście na:
a) wypłatę kwot stanowiących równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy,
b) częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) udzielania dotacji gminie, która zapewni repatriantom lokal mieszkalny;
4) udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Wniosek wojewody zawiera uzasadnienie potrzeby uzyskania środków finansowych z rezerwy celowej we wskazanej w nim wysokości, a w szczególności uwzględnia:
1) liczbę repatriantów, którzy osiedlili się lub osiedlą na terytorium województwa w danym roku;
2) informacje zawarte w uchwałach rad gmin, zawierających zobowiązanie do zapewnienia repatriantom lokali mieszkalnych;
3) przewidywane koszty realizacji przez powiaty aktywizacji zawodowej repatriantów;
4) przewidywane koszty remontów, adaptacji lub wyposażenia lokali mieszkalnych repatriantów.

Rozdział  3

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów

§  7. 
1.  Starosta składa wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy z pracodawcą lub repatriantem, nie później jednak niż do dnia 15 września roku budżetowego.
2.  Wniosek określa:
1) liczbę repatriantów objętych aktywizacją zawodową;
2) imiona i nazwiska repatriantów, objętych aktywizacją zawodową;
3) daty nabycia obywatelstwa polskiego przez repatriantów, którzy zostali objęci aktywizacją zawodową;
4) formy aktywizacji zawodowej, którymi został objęty każdy z repatriantów, i okres ich trwania;
5) kwoty potrzebne na pokrycie części kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez repatriantów i części kosztów poniesionych przez pracodawców.
3.  Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.  Do wniosku dołącza się kopie umów zawartych:
1) między starostą a repatriantem w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
2) między starostą a pracodawcą w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.
5.  Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.
6.  Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.
§  8.  Wojewoda przekazuje powiatowi dotację celową na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów w okresach miesięcznych, w terminie umożliwiającym wykonanie zobowiązań starosty, wynikających z umów zawartych przez starostę z repatriantami oraz pracodawcami.

Rozdział  4

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania dotacji gminie, która zapewni repatriantom lokal mieszkalny

§  9. 
1.  Gmina spełniająca warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, składa wniosek o udzielenie dotacji do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantowi, nie później jednak niż do dnia 15 września roku budżetowego.
2.  Wniosek określa:
1) adres lokalu mieszkalnego, który gmina zapewniła repatriantowi, oraz wielkość lokalu, jego wyposażenie, stan techniczny i lokalizację;
2) formę i termin przekazania lokalu mieszkalnego;
3) koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi lokalu mieszkalnego.
3.  Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.  Do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.
5.  Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.
6.  Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.
7.  Wojewoda podpisuje porozumienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku złożenia wniosku zawierającego braki, w terminie 30 dni od dnia uzupełnienia braków.
§  10.  Wojewoda przekazuje gminie spełniającej warunki, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, dotację w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Rozdział  5

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy

§  11. 
1.  Starosta składa wniosek o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, do właściwego wojewody w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.
2.  Ostatni w danym roku budżetowym wniosek o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 października tego roku budżetowego.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) liczbę repatriantów osiadłych na terenie danego powiatu;
2) datę nabycia obywatelstwa polskiego przez repatrianta, któremu pokrywa się poniesione przez niego koszty remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego;
3) kwoty stanowiące równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
4) kwoty na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa:
1) liczbę repatriantów, których przybycie na teren danego powiatu jest przewidywane do końca roku budżetowego;
2) kwoty stanowiące równowartość pomocy, którą Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji przyzna repatriantom, o których mowa w pkt 1, do końca roku budżetowego.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) kopie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
2) kopie decyzji starosty w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.
6.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie dołącza się kopii decyzji, o których mowa w ust. 5. Kopie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1, przekazuje się wojewodzie w terminie do dnia 28 grudnia danego roku budżetowego.
7.  Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1-6, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.
8.  Nieuzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.
§  12.  Wojewoda przekazuje staroście środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na podstawie informacji zawartych we wniosku o przekazanie tych środków.

Rozdział  6

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej

§  13. 
1.  Gmina, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do właściwego wojewody w terminie do 120 dni od dnia zakończenia prac remontowych lub adaptacyjnych lub wyposażenia, nie później jednak niż do dnia 15 września roku budżetowego.
2.  We wniosku wykazuje się, że przeprowadzenie remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatrianta było uzasadnione, oraz określa się:
1) imię, nazwisko i datę urodzenia repatrianta, którego lokal mieszkalny podlegał remontowi, adaptacji lub wyposażeniu;
2) liczbę członków rodziny, będących repatriantami, zamieszkujących z nim w lokalu mieszkalnym w dniu zakończenia remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu;
3) datę nabycia obywatelstwa polskiego przez repatrianta;
4) adres i szczegółowy opis lokalu mieszkalnego podlegającego remontowi, adaptacji lub wyposażeniu;
5) zakres przedmiotowy remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego;
6) kalkulację kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego.
3.  Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie gminy, że lokal mieszkalny, który podlegał remontowi, adaptacji lub wyposażeniu, repatriant uzyskał w trybie innym niż określony w art. 21 ustawy;
2) dokumenty potwierdzające wysokość kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatrianta poniesionych przez gminę.
5.  Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.
6.  Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.
§  14.  Wojewoda przekazuje gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, dotację celową w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji celowej.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  15. 
1.  Do wniosków w sprawie:
1) udzielenia powiatowi dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów,
2) udzielania dotacji gminie, która zapewniła repatriantowi i członkom najbliższej rodziny repatrianta lokal mieszkalny,
3) udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.  Do wniosków starosty o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1-3 ustawy, przyznanej na podstawie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858) stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  16.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. poz. 2279 oraz z 2015 r. poz. 1870).
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REPATRIANTÓW

...................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres organu składającego wniosek)(miejsce i data złożenia wniosku)

Do Wojewody .............................................................................................................

(nazwa organu, do którego jest składany wniosek)

Wnoszę o przekazanie środków w wysokości ................................................................ na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów w roku .......................

Lp.

Imię i nazwisko repatrianta

oraz data nabycia przez niego

obywatelstwa polskiego

Formy aktywizacji zawodowej, którymi został objęty

repatriant, i okres ich trwania (od .... do ....)

Kwoty potrzebne na pokrycie części kosztów związanych z podnoszeniem

kwalifikacji zawodowych przez repatriantów i części kosztów poniesionych przez

pracodawców

podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych

utworzenie

stanowiska

pracy

przeszkolenie

wynagrodzenie,

nagrody

i składki na

ubezpieczenia

społeczne

podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych

utworzenie

stanowiska

pracy

przeszkolenie

wynagrodzenie,

nagrody

i składki na

ubezpieczenia

społeczne

łączny koszt

realizacji

aktywizacji

zawodowej

...........................................................................................

(stanowisko służbowe i podpis osoby składającej wniosek)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI GMINIE, KTÓRA ZAPEWNIŁA REPATRIANTOWI LOKAL MIESZKALNY

..................................................................................................................................................

(oznaczenie organu składającego wniosek)(miejsce i data złożenia wniosku)

Do Wojewody ......................................................................................................

(nazwa organu, do którego jest składany wniosek)

Wnoszę o przekazanie środków w wysokości ..................................................... w związku z zapewnieniem

repatriantowi lokalu mieszalnego.

1.SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALU MIESZKALNEGO, KTÓRY GMINA ZAPEWNIŁA

REPATRIANTOWI

a)Adres lokalu mieszkalnego

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

b)Rodzaj lokalu mieszkalnego

(mieszkanie własnościowe, spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe, komunalne, dom jednorodzinny itp.)

c)Opis lokalu

liczba izb

powierzchnia użytkowa (m2)

wyposażenie (system wodnokanalizacyjny, sposób ogrzewania)

lokalizacja

stan techniczny

d)Forma i termin przekazania lokalu mieszkalnego

forma (umowa najmu, użyczenie, sprzedaż, darowizna, dzierżawa)

termin przekazania

e)Koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi lokalu mieszkalnego

kwota

kwota słownie

2.ZAŁĄCZNIKI

uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie do zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantom oraz do zawarcia, na czas

nieokreślony, umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

inne dokumenty (proszę wymienić)

..........................................................................................

(stanowisko służbowe i podpis osoby składającej wniosek)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ GMINIE, KTÓRA PRZEPROWADZIŁA REMONT

LUB ADAPTACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO LUB WYPOSAŻYŁA LOKAL MIESZKALNY

W MIEJSCU OSIEDLENIA SIĘ REPATRIANTA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

................................................................................................................................................

(oznaczenie organu składającego wniosek)(miejsce i data złożenia wniosku)

Do Wojewody ....................................................................................................

(nazwa organu, do którego jest składany wniosek)

Wnoszę o przekazanie środków w wysokości ....................................................... w związku z przeprowadzeniem

remontu/adaptacji lokalu mieszkalnego/wyposażeniem lokalu mieszkalnego* (niepotrzebne skreślić) w miejscu

osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.DANE DOTYCZĄCE REPATRIANTA, KTÓREGO LOKAL PODLEGAŁ REMONTOWI,

ADAPTACJI LUB WYPOSAŻENIU

imię

nazwisko

data urodzenia

data nabycia

obywatelstwa polskiego

liczba członków rodziny będących repatriantami, zamieszkujących wspólnie z repatriantem w lokalu mieszkalnym w dniu zakończenia

remontu, adaptacji lub wyposażenia tego lokalu

2.ADRES LOKALU MIESZKALNEGO

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

3.RODZAJ LOKALU MIESZKALNEGO

(mieszkanie własnościowe, spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe, komunalne, dom jednorodzinny itp.)

4.OPIS LOKALU

liczba izb

powierzchnia

użytkowa (m2)

wyposażenie (system wodnokanalizacyjny, sposób ogrzewania)

stan techniczny

5.ZAKRES PRZEDMIOTOWY REMONTU, ADAPTACJI LUB WYPOSAŻENIA LOKALU

6.UZASADNIENIE PRZEPROWADZENIA REMONTU, ADAPTACJI LUB WYPOSAŻENIA

LOKALU

7.KALKULACJA KOSZTÓW REMONTU, ADAPTACJI LUB WYPOSAŻENIA LOKALU

opis poszczególnych wydatków wraz z kosztami

kwota

kwota słownie

8.ZAŁĄCZNIKI

oświadczenie gminy, że lokal mieszkalny, który podlegał remontowi, adaptacji lub wyposażeniu, repatriant uzyskał

w trybie innym niż określony w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

dokumenty potwierdzające wysokość kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego repatrianta

poniesionych przez gminę

inne dokumenty (proszę wymienić)

..................................................................................................

(stanowisko służbowe i podpis osoby składającej wniosek)