Podział okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.49.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 27 lipca 1949 r.
w sprawie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 389) zarządzam, co następuje:
W wykazie obwodów szkolnych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 8 listopada 1946 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 12, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1)
w okręgu szkolnym białostockim wprowadza się nową pozycję 6: "6 - Kolneński - powiat kolneński - Kolno" i zmienia się odpowiednio numerację dalszych pozycji;
2)
w okręgu szkolnym lubelskim skreśla się pozycję 13 i zmienia się odpowiednio numerację dalszych pozycji;
3)
w okręgu szkolnym warszawskim dodaje się jako pozycję 17: "17 - Siedlecki - powiat siedlecki - Siedlce" i zmienia się odpowiednio numerację dalszych pozycji.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.