Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.588

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 10 września 1921 r.
w sprawie podwyższenia wynagrodzenia sędziów i podprokuratorów komisoryjnych przy sądach okręgowych oraz zastępców podprokuratorów przy sądach powiatowych.

Na podstawie art. 6 b. ustawy o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw № 64 poz. 385) stanowię, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości co następuje:
§  1. Ustanowione w art. 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1920 r. o mianowaniu sędziów komisoryjnych i podprokuratorów komisoryjnych przy sądach okręgowych (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 6 str. 111 i nast.) wynagrodzenie dla sędziów komisoryjnych i podprokuratorów komisoryjnych, sprawujących obok czynności sędziowskich względnie prokuratorskich inny urząd lub zawód, podwyższa się na kwotę od 4,000 do 8,000 marek miesięcznie.
§  2. Ustanowione w art. 1 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1921 r. w sprawie wynagrodzenia zastępców podprokuratorów przy sądach powiatowych (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z 1921 r. № 4 poz. 20) wynagrodzenie dla zastępców podprokuratorów przy sądach powiatowych i ich zastępców podwyższa się na kwotę 150 marek za każde posiedzenie.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1921 r. Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia z d. 24 sierpnia 1920 r. i 19 grudnia 1920 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia sędziów i podprokuratorów komisoryjnych (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z 1920 r. № 50 poz. 410 i № 80 poz. 548).