Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 10 października 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw z 1919 r. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
§  1. Na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych podwyższa się taryfę osobową:
do 10mk.zaosobąikilometrwklasieIII
i do 15"""""""II
§  2. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dn. 17 sierpnia 1921 r. w tym przedmiocie (Dz. Ust. № 71 poz. 496) traci moc obowiązującą z dn. 1 listopada 1921 r.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dn. 1 listopada 1921 r.