§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych koleji państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.119.964

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1923 r.
§  1.
Opłaty za przewóz osób wąskotorowemi kolejami państwowemi i prywatnemi, znajdującemi się w zarządzie państwowym, położonemi w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie, podwyższa się:
do12.000mk.w klasieIIIodosobyi kilometra i
"18.000mk.w klasieIIodosobyi kilometra.