Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych koleji państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.119.964

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 17 listopada 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Opłaty za przewóz osób wąskotorowemi kolejami państwowemi i prywatnemi, znajdującemi się w zarządzie państwowym, położonemi w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie, podwyższa się:
do12.000mk.w klasieIIIodosobyi kilometra i
"18.000mk.w klasieIIodosobyi kilometra.
Opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych podwyższa się:
1)
za przewóz bagażu:

do 36.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi do 50 kg.

do 72.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.

2)
za przewóz przesyłek nadzwyczajnych:

do 72.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi do 50 kg.

do 144.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem i grudnia 1923 r. Jednocześnie traci móc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 110, poz. 880).
* Z dniem 21 grudnia 1923 r. wszystkie opłaty wymienione w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 100%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.132.1092).