Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 stycznia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej j bagażowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarby oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie, podwyższa się:
a) opłaty za przewóz osób:
do110mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
"165"""II""""
b) opłaty za przewóz bagażu:

do 500 mk. za każda 10 km. od każdej sztuki wagi

do 50 kg. i do 1.000 mk. za każde 10 km. od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.

c) opłaty za przewóz przesyłek nadzwyczajnych:

do 1.000 mk. za każda 10 km. od każdej sztuki wagi do 50 kg.

do 2.000 mk. za każde 10 km. od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 km.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 2 poz. 8).