Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1091

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 19 grudnia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu, zarządza się co następuje:
Wszystkie opłaty, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. (Dz. U. R. P. № 120, poz. 971), podwyższa się o 100%.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą na okres czasu od dnia 21 grudnia 1923 r. do dnia 31 grudnia 1923 r. włącznie.