Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. - Dz.U.1923.18.125 - OpenLEX

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.18.125

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 17 lutego 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie podróżnych, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Opłaty, zawarte w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1046), z wyjątkiem wyszczególnionych w § 1 rzeczonego rozporządzenia pod punktem 14, odnoszącym się do części II taryfy rzeczonej, podwyższa się o 200%.
Punkt 14 § 1 rozporządzenia, wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, otrzymuje brzmienie następujące:

"W rozdziale VII "Pociągi nadzwyczajne, wagony osobowe, dla chorych i bagażowe" wszystkie opłaty, obowiązujące przed 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 97, poz. 708), zmienia się na opłaty 22 razy wyższe".

Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy biletów miesięcznych, wydanych z ważnością od 15 lutego 1923 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 10, poz. 69).