§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.110.880

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1923 r.
§  1.
Opłaty za przewóz osób wąskotorowemi kolejami państwowemi i prywatnemi, znajdującemi się w zarządzie państwowym, położonemi w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie, podwyższa się:
do6.000mk.wklasieIIIodosobyi kilometra i
"9.000"""II"""