Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.77.532

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 10 września 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się z dn. 15 września 1921 r. opłaty za przewóz osób do 10 mk. w kl. III, do 15 mk. w kl. II, a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego, udzielanych dla wyjazdów zbiorowych, do 1 mk. za osobo kilometr, tudzież opłaty za przewóz bagażu do 40 fen, od każdych zaczętych 10 kg. i kilometra.