Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w... - Dz.U.1923.68.540 - OpenLEX

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.68.540

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 lipca 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalanie taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się:
1)
Opłaty za przewóz osób:

do 600 mk. w klasie III od osoby i kilometra i

do 900 mk. w klasie II od osoby i kilometra

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego, do 150 mk. za osobo-kilometr;

2)
Opłaty za bagaż:

do 45 mk. od każdych zaczętych 10 kgr. i kilometra.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 40, poz. 279).

Sprostowanie.

W Dz. U. R. P. № 65 poz. 507 w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przed" miocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowy na str. 741 należy skreślić tytuł umieszczony przed § 16: "III. Prawa i obowiązki robotników Monopolu Tytoniowego i zaopatrzenie tychże".