Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w... - Dz.U.1923.40.279 - OpenLEX

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.40.279

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 kwietnia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się:
1)
Opłaty za przewóz osób:
do400mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
do600"""II""""

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego, do 100 mk. za osobo-kilometr;

2)
Opłaty za bagaż:

do 30 mk. cci każdych zaczętych 10 kgr. i kilometra.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 135).