Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.667

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 4 listopada 1921 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów,

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Na kolei podjazdowej Piotrków - Sulejów podwyższa się opłaty za przewóz osób:
do10mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
"15"""II""""
§  2. Opłata za przewóz bagażu, bez wzglądu na odległość, od sztuki do 100 kg. podwyższa się do 100 mk.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 15 listopada 1921 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: ustępy a i b rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z d. 22 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. № 39, poz. 240).